Hur går en adoption till?

Att adoptera är en fantastisk upplevelse och ett fantastiskt sätt att bilda familj på. Nedan har vi gjort en mycket förenklad bild av hela adoptionsprocessen. Tiden varierar från ärende till ärende så någon hänsyn till detta finns inte i denna beskrivning.

 

 

1. Anmäl dig hos Adoptionscentrum

Välkommen att anmäla dig till Adoptionscentrum redan innan du påbörjat medgivandeutredningen. Du får då tillgång till våra rådgivare som är socionomer och/eller adoptivföräldrar. De ger information och stöd före och i början av adoptionsprocessen via mail, telefon, skype eller personligt besök.
När vi fått medlems- och ärendeavgiften får du ett ärendenummer som är kopplat till betalningsdatum. En personlig sökandemapp skickas till dig.
Ditt ärendenummer kan komma att få betydelse när det blir dags att starta adoptionsprocessen, då det ibland är fler som är intresserade av att ansöka från ett visst land än vi kan erbjuda adoptionsmöjlighet. Ditt ärendenummer blir då avgörande för när det finns möjlighet för dig att starta eftersom vi tillfrågar utifrån hur länge du betalat ärendeavgiften.

 

2. Prata med kommunen

Kontakta därefter socialnämnden i din hemkommun för att ansöka om medgivande för adoption. De hänvisar till en obligatorisk föräldrautbildning som du ska genomgå innan utredningen startas. Efter att utredningen är slutförd, fattar socialnämnden beslut om medgivande. Medgivandet är två-årigt.

 

3. Välj land

När du fått medgivande skickar du in sökandemappen med kopior enligt instruktion. Efter att adoptionsrådgivarna gått igenom dina handlingar, kontaktar de dig för att diskutera dina adoptionsmöjligheter och val av land. Du kan anmäla intresse för flera länder, men ansökan kan endast skickas till ett land. Ibland är det fler som är intresserade av att ansöka från ett visst land än vi kan erbjuda adoptionsmöjlighet till. Ditt ärendenummer, som visar när du anmälde dig, blir då avgörande för när det finns möjlighet för dig att starta eftersom vi tillfrågar utifrån hur länge våra medlemmar betalat ärendeavgiften.

 

4. Gör i ordning papper

I och med att du ska skicka din ansökan till ”ditt” land, sluts ett avtal mellan dig och Adoptionscentrum. Du betalar halva preliminära adoptionsavgiften. Därefter får du utförliga instruktioner om vilka handlingar som behövs till just det land du ska adoptera ifrån.

 

5. Besked om barn

När du blivit utsedd som förälder till barn meddelas du via telefon. Du får ta del av all den information Adoptionscentrum har om barnet/barnen och den fortsatta processen. Du gör då också en inbetalning av den resterande delen av adoptionsavgiften.

 

6. Resan

Du reser till barnets ursprungsland.

 

7. Hemma med barn

Grattis och välkommen hem!

 

Efter att du kommit hem med barnet ska du göra återrapporter till barnet/barnens ursprungsland. Om ditt barn längre fram är intresserad av att göra en rotsökning och/eller en återresa till sitt ursprungsland, hjälper vi gärna till även med detta.


Frågor och svar om adoption

Finns det en övre åldersgräns?

Det finns ingen åldersgräns i svensk lag, men många kommuner följer Socialstyrelsens rekommendation och lämnar inte medgivande till den som är äldre än 42 år (dvs fyllt 43 år) när ansökan om medgivande lämnas in till kommunen. Bedömning ska - enligt Socialstyrelsens riktlinjer - göras individuellt för varje sökande och alla har rätt att få sin sak prövad i en utredning. Våra adoptionskontakter i utlandet har sina egna åldersgränser.

Måste man vara gift för att få adoptera?

Ja, man måste vara gift för att få ett beslut om medgivande av svenska myndigheter. Vissa av Adoptionscentrums utlandskontakter kräver dessutom ett visst antal äktenskapsår. Men det går bra att anmäla sig som adoptionssökande hos Adoptionscentrum utan att vara gift och även att gå utbildningen och påbörja medgivandeutredning.

Vilka adoptionsmöjligheter finns för ensamstående?

För ensamstående kvinnor finns flera olika adoptionsalternativ. För ensamstående män är möjligheterna mycket begränsade. Ta kontakt med våra adoptionsrådgivare, så kan de berätta mer utifrån dina personliga förutsättnignar.

Kan sjukdom vara ett hinder för adoption?

Ja, aktuell eller tidigare ohälsa kan vara ett hinder för att få medgivande eller för att accepteras av våra utlandskontakter. Olika länder har olika inställning och den kan variera från fall till fall beroende på sökandes alla förutsättningar. Generellt kan man säga att det som kan tolkas som tecken på psykisk ohälsa är särskilt problematiskt. Det spelar också roll om/hur utredaren skriver om ohälsan samt hur läkarintyget är formulerat. Kontakta gärna våra adoptionsrådgivare angående din specifika situation.

Hur stor är adoptionskostnaden?

Adoptionskostnaden är olika för olika länder. Det varierar från cirka 100 000 till drygt 200 000 kr. Exakt information finns på respektive landsida. Mer om de olika kostnaderna vid en adoption, adoptionsbidrag m.m. kan du läsa här.

Hur lång tid tar det att adoptera?

Det kan variera stort. Det beror på många faktorer såsom hur lång tid föräldrautbildningen och medgivandeutredningen tar, på aktuellt adoptionsläge, antal sökanden samt den sökandes individuella förutsättningar och önskemål. Adoptionsprocessen ser också olika ut i olika länder.

Vad betyder uttrycket ” ej fyllda 4 år” ?

Det betyder att barnet ännu inte har fyllt 4 år. Våra adoptionsländer har angivit en lägsta åldersgräns som ansökan kan gälla. I praktiken brukar det innebära att barnet inte fyllt t.ex. 4 år vid matchningstillfället och oftast även vid hemkomst. Uttrycket  ”0-4” år innebär att barnet ej har fyllt 5 år.

Hur används medgivandeutredningen?

Medgivandeutredningen är det centrala dokumentet i adoptionsansökan till utlandet. Den ska ge ansvariga myndigheter i utlandet en god och tydlig bild av de sökande. Texten bör inte väcka frågor och därför är det viktigt hur den är skriven.

När väljer man land?

Först när sökandemappen med medgivande kommit till Adoptionscentrum, kan man på allvar titta på vilka länder som det går att skicka ansökan till.

Om man vill adoptera från ett land, som inte finns med bland länderna på er hemsida, hur gör man då?

I första hand föreslår vi att du tar kontakt med våra rådgivare för att höra om det finns planer på att Adoptionscentrum ska börja förmedla adoptioner därifrån. I andra hand kan du fråga övriga auktoriserade förmedlingar, om dessa arbetar där. I tredje hand kan du kontakta MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) och fråga om de har erfarenhet av att hjälpa till vid adoption från aktuellt land.

Jag vill adoptera min frus barn, hur gör jag?

Ta kontakt med tingsrätten där ni bor och fråga hur ni kan gå tillväga.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare via telefon: 08-587 499 00.