Colombia

 

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat i Colombia sedan 1972. Vi samarbetar både med centralmyndigheten "Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", ICBF och med flera privata barnhem (se nedan) som har myndigheternas tillstånd att arbeta med adoption. De barn som är utredda för adoption, eller som behöver omhändertas under tiden som deras situation utreds, bor antingen på något av de privata barnhemmen eller i någon av ICBF's fosterfamiljer.

Alla adoptioner via ICBF
Både ICBF och de privata barnhemmen förmedlar adoptioner till utlandet, och de har ett nära samarbete. Alla adoptionsansökningarna registreras i samma centrala databas. I dagsläget lämnas alla nya adoptionsansökningar in på ICBF för att de skall bli godkända och registrerade. Därefter kan man antingen vänta kvar på ICBF eller få sin ansökan flyttad till något av de privata barnhemmen, enligt överenskommelse med Adoptionscentrum. 

Adoptionen godkänns i Sverige
Både Colombia och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige. I Colombia prioriteras colombianska adoptionssökande framför utländska.

Adoptionscentrum har en engelsk- och spansktalande representant i huvudstaden Bogotá, och anlitar spansk- och engelsktalande tolkar som arbetar på olika orter i landet, vid behov.

Barn med olika bakgrund
Colombias befolkning utgörs av flera folkgrupper som har sitt ursprung i Afrika, Europa och Latinamerika, och de barn som behöver adoptivföräldrar har varierande bakgrund och ålder. Några har övergivits på sjukhus eller på andra ställen, andra har omhändertagits av sociala myndigheter. Det förekommer också att barn överlämnas för adoption av de biologiska föräldrarna.

Barn med särskilda behov
Inhemsk adoption är förhållandevis vanlig i Colombia, men det finns fortfarande ett stort behov av adoptivföräldrar utanför landet. De barn som blir aktuella för internationell adoption klassas av den colombianska barnavårdsmyndigheten som barn med särskilda behov. Det kan t.ex. handla om att barnen har en svår psykosocial bakgrund, t.ex.att den biologiska mamman missbrukat och/eller lever i en utsatt miljö. Det är inte ovanligt att barnen är förtidigt födda och har en försenad psykomotorisk och språklig utveckling. 

Många av de problem som barnen har kan relateras till en svår start i livet och att de vistats på institution. Det är däremot inte lika vanligt med barn med konkreta fysiska funktionsnedsättningar. De barn som är aktuella för adoption är grundligt läkarundersökta - man gör även en psykologisk bedömning. Du kommer att få utförliga rapporter om barnets hälsotillstånd och om den biologiska familjen.

Det är barnhemmen eller ICBF som gör matchningen mellan dig och barnet, men det blir allt vanligare att vi ombeds tillfråga en familj om ett specifikt barn innan matchningen görs.

Adoptionsprocessen

Vill du veta hur du startar en adoptionsprocess kan du läsa mer här.

Adoptionsprocessen i Colombia

 1. Du behöver i samråd med din utredare diskutera hur du ställer dig till att adoptera barn med särskilda behov eftersom detta i nuläget är ett krav i Colombia. Utredaren måste i en komplettering till utredningen (om det inte redan står i den) beskriva vilka särskilda behov du är öppen för, hur ditt nätverk ser ut och vilket stöd som finns att tillgå i det svenska samhället. 
 2. Du sammanställer din ansökan med hjälp av instruktioner från  Adoptionscentrum.
 3. När ansökan är komplett hjälper vi dig att granska den, skicka på bestyrkande hos Notarius Publicus samt på översättning till spanska (detta sker i Colombia).
 4. När ansökan är skickad till Colombia, översätts den till spanska av auktoriserad översättare.  Därefter lämnas den vanligtvis direkt till ICBF för granskning, godkännande och registrering i den centrala databasen. Finns det önskemål om att flytta ansöka till något av de privata barnhemmen försöker vi tillgodose det. Det kan även vara så att något av barnhemmen behöver nya ansökningar och att du tillfrågas om att flytta ansökan. 
 5. När ansökan är inlämnad meddelar vi dig. Vi meddelar också när den blivit godkänd.
 6. När matchningen med barn är gjord skickas beskedet till Adoptionscentrum tillsammans med komplett barnrapport (inklusive läkarintyg och psykologiska rapporter). Inom ett par dagar ska du officiellt acceptera matchningen.
 7. Vanligtvis ombeds du skicka fotoalbum, en liten present och i vissa fall en kort video som barnhemmet/ICBF använder för att förbereda barnet på din ankomst.
 8. Inom ca 1 månad efter matchning kan det bli aktuellt att resa. Du bokar själv flygbiljett till och från Colombia, och inom landet om det är aktuellt. Vi hjälper dig att boka boende på plats.
 9. Du får barnet i din vård några dagar efter ankomsten till Colombia. Överlämnandet sker på respektive barnhem eller på ICBF:s regionkontor på orten där du adopterar.
 10. Efter en till två veckor sker en intervju på ICBF för att se hur anpassningen gått, både du och barnet är med på intervjun. ICBF:s rapport från intervjun bifogas med adoptionsansökan till domstolen.
 11. Fullmakt från dig till advokaten för att handlägga ärendet i domstol undertecknas hos Notarius Publicus (detta görs ibland som första steg). 
 12. Advokaten meddelar vilken domstol som ska handlägga ärendet avgör vilken information familjerna får tillgång till under processens gång.
 13. Domslutet (sentencia) delges advokaten, och alla parter undertecknar. Detta sker i domstolen och i regel får barnet inte vara med. Det tar ca tre arbetsdagar för ett domslut att vinna laga kraft.
 14. Barnet skrivs in i civilregistret med sitt nya efternamn. Detta görs i ”La Registraduria” eller i ”La Notaría”. Därefter ansöker du om colombianskt pass till barnet i dess nya namn.
 15. Haagintyget utfärdas på ICBF:s huvudkontor i Bogotá och är ett bevis på att det är en konventionsadoption du just genomfört. Detta intyg ska visas för Skatteverket och Försäkringskassan tillsammans med domslutet. Haagintyget kan börja förberedas så fort domslutet (sentencian) är klar. Det kan ta ett par dagar innan det är klart.
 16. När du reser ut ur landet ska du i passkontrollen lämna en bestyrkt kopia av utdraget ur civilregistret för barnet och en bestyrkt kopia av domslutet.

Resa
Du måste resa till Colombia för att slutföra adoptionen. Vistelsetiden i Colombia varierar mellan 4-8 veckor beroende på vilken stad/region man adopterar från. I nuläget presenteras de flesta adoptionsärendena i en specifik domstol i staden La Mesa utanför Bogotá, vilken innebär att vistelsetiden blir ca 4 veckor. Lämnas ärendet in i domtol på annan ort kan vistelsetiden bli uppemot 8 veckor.

Man reser via Bogotá, och inrikesresor sker med flyg. Till domstolen i La Mesa reser man med bil, ca 2 timmar. Under domstolstiden, en dryg vecka, bor man i La Mesa.

Läs mer om Colombia på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka? 

 • Makar som är 49 år eller yngre när ansökan godkänns i Colombia kan ansöka om barn ej fyllda 5 år. Makar som är 50 år och äldre kan ansöka om barn över 5 år.
 • Du som är öppen för barn oavsett ursprung.
 • Du som är öppen för barn med särskilda behov. Läs mer om
 • Makar som ska ha varit gifta eller sambor (som kan styrkas) i minst två år.

Lä mer om särskilda behov i Colombia.

Colombianska myndigheter ställer också specifika krav på innehåll i  medgivandeutredningen och psykologintyget.

Personer med följande hälsotillstånd kan inte ansöka om att adoptera från Colombia:

 • Sjukdomar som begränsar rörelsefriheten, såsom förlamning och hjärnskada som leder till allvarlig funktionsnedsättning.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer med dålig prognos (gäller även godartade tumörer beroende på placering, t ex i hjärnan).
 • Sjukdomar med snabbt sjukdomsförlopp.
 • Kroniska sjukdomar med dålig prognos som påverkar livskvalitén och som ger en förkortad livslängd.
 • Allvarligt nedsatt njurfunktion.
 • Allvarliga ämnesomsättningssjukdomar.
 • Personer som drabbats av hjärnblödning.
 • Smittsamma infektionssjukdomar.
 • Psykisk sjukdom.

Syskonadoption
Familjer som adopterat ett eller flera barn från Colombia och som reser tillbaka för att adoptera syskon, måste ha barnens colombianska pass med sig, eftersom de är colombianska medborgare. Även domstolsbeslutet från adoptionen/adoptionerna, tillsammans med civilregisterutdrag (det colombianska, där adoptivföräldrarnas namn står) ska kunna uppvisas i tullen om det efterfrågas. Kontakta Colombias konsulat i Stockholm om du har frågor om medborgarskap.

Colombianska medborgare
Det är ett krav att personer med colombianskt medborgarskap adopterar som colombianer. Colombianska medborgare har förtur framför andra nationaliteter, även om de har ett dubbelt medborgarskap. Denna regel gäller även vuxna adopterade från Colombia, som inte aktivt avsagt sig sitt colombianska medborgarskap. För att styrka sitt medborgarskap krävs att man har colombianskt pass och ID-kort. Dessa handlingar kan ansökas om via Colombias konsulat i Stockholm.   

Återrapporter
Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Colombia är att du återrapporterar i två år efter adoptionen. Du förbinder dig att sända fyra uppföljningsrapporter till colombianska myndigheter. Alla rapporter skrivs av din utredare, läs mer här.