Colombia

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat i Colombia sedan 1972. Vi samarbetar både med centralmyndigheten "Instituto Colombiano de Bienestar Familiar", ICBF och med flera privata barnhem (se nedan) som har myndigheternas tillstånd att arbeta med adoption. De barn som är utredda för adoption, eller som behöver omhändertas under tiden som deras situation utreds, bor antingen på något av de privata barnhemmen eller i någon av ICBF's fosterfamiljer.

Både ICBF och de privata barnhemmen förmedlar adoptioner till utlandet, och de har ett nära samarbete. Alla adoptionsansökningarna registreras i samma centrala databas. I dagsläget lämnas alla nya adoptionsansökningar in på ICBF för att de skall bli godkända och registrerade. Därefter kan man antingen vänta kvar på ICBF eller få sin ansökan flyttad till något av de privata barnhemmen, enligt överenskommelse med Adoptionscentrum. 

Både Colombia och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige. I Colombia prioriteras colombianska adoptionssökande framför utländska.

Adoptionscentrum har en engelsk- och spansktalande representant i huvudstaden Bogotá, och flera spansk- och engelsktalande tolkar som arbetar på olika orter i landet.

Barnen

Colombias befolkning utgörs av flera folkgrupper som har sitt ursprung i Afrika, Europa och Latinamerika, och de barn som behöver adoptivföräldrar har varierande bakgrund och ålder. Några har övergivits på sjukhus eller på andra ställen, andra har omhändertagits av sociala myndigheter. Det förekommer också att barn överlämnas för adoption av de biologiska föräldrarna.

I takt med att de inhemska adoptionerna i Colombia ökar, minskar de internationella adoptionerna av yngre, helt friska, barn. Alla barn som är aktuella för adoption är grundligt läkarundersökta - man gör även en psykologisk bedömning. Många av de problem som barnen har kan relateras till att de vistats på institution. Det är inte ovanligt att barnen är för tidigt födda och har en försenad psykomotorisk och språklig utveckling. Du kommer att få utförliga rapporter om barnets hälsotillstånd och om den biologiska familjen.

Det är barnhemmen eller ICBF som gör matchningen mellan dig och barnet, men det blir allt vanligare att vi ombeds tillfråga en familj om ett specifikt barn innan matchningen görs.

Adoptionsprocessen

 1. Du behöver i samråd med din utredare diskutera hur du ställer dig till att adoptera barn med särskilda behov eftersom detta i nuläget är ett krav i Colombia. Utredaren måste i en komplettering till utredningen (om det inte redan står i den) beskriva vilka särskilda behov du är öppen för, hur ditt nätverk ser ut och vilket stöd som finns att tillgå i det svenska samhället. 
 2. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 3. När ansökan är komplett hjälper vi dig att granska den, skicka på bestyrkande hos Notarius Publicus samt på översättning till spanska (detta sker i Colombia).
 4. När ansökan är skickad till Colombia lämnas den vanligtvis till direkt till ICBF för granskning, godkännande och registrering i den centrala databasen. Finns det önskemål om att flytta ansöka till något av de privata barnhemmen försöker vi tillgodose det. Det kan även vara så att något av barnhemmen behöver nya ansökningar och att du tillfrågas om att flytta ansökan. 
 5. När ansökan är inlämnad meddelar vi dig. Vi meddelar också när den blivit godkänd.
 6. När matchningen med barn är gjord skickas beskedet till Adoptionscentrum tillsammans med komplett barnrapport (inklusive läkarintyg och psykologiska rapporter). Inom ett par dagar ska du officiellt acceptera matchningen.
 7. Vanligtvis ombeds du skicka fotoalbum, en liten present och i vissa fall en kort video som barnhemmet/ICBF använder för att förbereda barnet på din ankomst.
 8. Inom ett par veckor efter matchning kan det bli aktuellt att resa. Du bokar själv flygbiljett till och från Colombia, och inom landet om det är aktuellt. Vi hjälper dig att boka boende på plats.
 9. Du får barnet i din vård några dagar efter ankomsten till Colombia. Överlämnandet sker på respektive barnhem eller på ICBF:s regionkontor på orten där du adopterar.
 10. Efter en till två veckor sker en intervju på ICBF för att se hur anpassningen gått, både du och barnet är med på intervjun. ICBF:s rapport från intervjun bifogas med adoptionsansökan till domstolen.
 11. Fullmakt från dig till advokaten för att handlägga ärendet i domstol undertecknas hos Notarius Publicus (detta görs ibland som första steg). 
 12. Advokaten meddelar barnhemmet om vilken domstol som ska handlägga ärendet. Det är respektive barnhem som avgör hur och vad familjerna blir underrättade om under processens gång.
 13. Domslutet (sentencia) delges advokaten, och alla parter undertecknar. Detta sker i domstolen och i regel får barnet inte vara med. Det tar ca tre arbetsdagar för ett domslut att vinna laga kraft.
 14. Barnet skrivs in i civilregistret med sitt nya efternamn. Detta görs i ”La Registraduria” eller i ”La Notaría”. Därefter ansöker du om colombianskt pass till barnet i sitt nya namn.
 15. Haagintyget utfärdas på ICBF:s huvudkontor i Bogotá och är ett bevis på att det är en konventionsadoption du just genomfört. Detta måste du ha för att ansöka om det svenska passet (se nästa punkt). Det är också det intyg som ska visas för Skatteverket och Försäkringskassan tillsammans med domslutet. Haagintyget kan börja förberedas så fort domslutet (sentencian) är klar. Det kan ta ett par dagar innan det är klart.
 16. När du reser ut ur landet ska du i passkontrollen lämna en bestyrkt kopia av utdraget ur civilregistret för barnet, tillsammans med det nya efternamnet, en bestyrkt kopia av domslutet.

Resa

Du måste resa till Colombia för att slutföra adoptionen. Vistelsetiden i Colombia varierar mellan 5-8 veckor beroende på vilken stad/region man adopterar från. I nuläget presenteras de flesta adoptionsärendena i en specifik domstol i staden La Mesa utanför Bogotá, vilken innebär att vistelsetiden blir ca 5 veckor.

Man reser via Bogotá, och inrikesresor sker med flyg. Till domstolen i La Mesa reser man med bil, ca 2 timmar. Under domstolstiden, en dryg vecka bor man i La Mesa.

Läs mer om Colombia på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka? 

 • Makar som ej fyllt 46 år när dokumenten godkänns i Colombia ska vara öppna för barn mellan 0–59 månader.
 • Du måste vara öppna för barn oavsett ursprung.
 • Två års äktenskap eller två års samboskap som kan styrkas. Båda måste resa, men den ena kan resa hem efter ICBF-intervjun (ca 2 veckor).
 • Ensamstående kan bli aktuella för barn i 7-årsåldern och uppåt, och/eller barn med svårare särskilda behov. 

Observera att det för närvarande inte är möjligt att ansöka om att adoptera helt friska barn från Colombia. Nya ansökningar kan bara komma ifråga om det avser adoption av barn med särskilda behov. För mer information om särskilda behov och hälsotillstånd, läs här. 

Colombianska myndigheter ställer också specifika krav på innehåll i  medgivandeutredningen och psykologintyget.

Personer med följande hälsotillstånd kan inte ansöka om att adoptera från Colombia:

 • Sjukdomar som begränsar rörelsefriheten, såsom förlamning och hjärnskada som leder till allvarlig funktionsnedsättning.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar, cancer med dålig prognos (gäller även godartade tumörer beroende på placering, t ex i hjärnan).
 • Sjukdomar med snabbt sjukdomsförlopp.
 • Kroniska sjukdomar med dålig prognos som påverkar livskvalitén och som ger en förkortad livslängd.
 • Allvarligt nedsatt njurfunktion.
 • Allvarliga ämnesomsättningssjukdomar.
 • Personer som drabbats av hjärnblödning.
 • Smittsamma infektionssjukdomar.
 • Psykisk sjukdom.

Syskonadoption

Familjer som adopterat ett eller flera barn från Colombia och som reser tillbaka för att adoptera syskon, måste ha barnens colombianska pass med sig eftersom de är colombianska medborgare. Även domstolsbeslutet från adoptionen/adoptionerna, tillsammans med civilregisterutdrag (det colombianska, där adoptivföräldrarnas namn står) ska kunna uppvisas i tullen om det efterfrågas. Kontakta Colombias konsulat i Stockholm om du har frågor om medborgarskap.

Colombianska medborgare

Det är ett krav att personer med colombianskt medborgarskap adopterar som colombianer. Colombianska medborgare har förtur framför andra nationaliteter, även om de har ett dubbelt medborgarskap. Denna regel gäller även vuxna adopterade från Colombia, som inte aktivt avsagt sig sitt colombianska medborgarskap. För att styrka sitt medborgarskap krävs att man har colombianskt pass och ID-kort. Dessa handlingar kan ansökas om via Colombias konsulat i Stockholm.   

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Colombia är att du återrapporterar i två år efter adoptionen. Du förbinder dig att sända fyra uppföljningsrapporter till colombianska myndigheter. Alla rapporter skrivs av din utredare, läs mer här.