Adoption från Estland

Estland

Allmänt

Adoptionscentrum har förmedlat barn från Estland sedan 1991 och har ett samarbete med Socialministeriet i Tallinn, som har ansvaret för internationella adoptioner.

Barnen

De barn som behöver nya föräldrar genom adoption i Estland har varierande bakgrund - en del kommer från estniskspråkiga familjer, andra från ryskspråkiga. De kan ha lämnats direkt till ett barnhem för omhändertagande, blivit övergivna på exempelvis ett sjukhus, eller blivit omhändertagna av de ansvariga myndigheterna på grund av missförhållanden i den biologiska familjen. Men trots att det finns många barn, är inte alla aktuella för adoption. Barn som är juridiskt klara för adoption kan gå till utländska familjer, dock först efter att man sökt efter föräldrar inom Estland. Det finns många estniska par som vill adoptera, därför lämnas endast ett fåtal barn för internationell adoption. De barn som kan placeras i Sverige är således de som inte kan få estniska föräldrar. Dessa barn har ofta en svår social bakgrund, exempelvis:

 • Barn i 2–8-årsåldern
 • Barn till föräldrar med psykisk sjukdom
 • Barn till missbrukare av droger eller alkohol
 • Barn med lättare fysiska handikapp
 • Barn som för estniska föräldrar ser utländska ut
 • Syskonpar och syskongrupper

Det är sällan barn under ett år placeras till utländska familjer. I de fall det händer, finns det andra särskilda skäl, som till exempel funktionshinder. Syskonpar från Estland är vanligt. 

Majoriteten av barnhemmen i Estland är statliga och just nu pågår en omstrukturering av barnhemmen. De stora barnhemmen byggs om till barnhem som påminner om SOS barnbyar, där barnen får bo i små hus med 8 barn i varje familj. Även på de större, äldre, barnhemmen, är barnen indelade i grupper/familjer som enligt lagen inte får bestå av fler än 8 barn. Idag är det därmed sällsynt med barnhem med fler än 50 barn. Alla barnhem har ännu inte lyckats uppnå detta, men eftersträvar det och förväntas nå dit inom kort. Barnhemmen har läkare, pedagoger och annan personal knutna till sig, och standarden är god. Men en del barn har vistats länge på barnhem, och trots att barngrupperna har blivit mindre under de senaste åren hinner föreståndarna inte ge barnen den stimulans de behöver. Det är vanligt att barnen är lite sena i utvecklingen, framförallt vad gäller språket. 

Adoptionsprocessen

I och med att man alltid skickar en ansökan till Estland först när det finns ett konkret barn, skiljer sig processen aning från den allmänna beskrivningen. Nedan följer en beskrivning av hur det ser ut för just Estland.

 1. Med hjälp av adoptionsrådgivare ställer du dig på intresselista för Estland.
 2. Efter att du fått förfrågan om ett barn och uttalat att du önskar gå vidare med en adoption, översätts din medgivandeutredning och skickas till Socialministeriet i Estland.
 3. Ansökan godkänns preliminärt av en kommitté vid Socialministeriet och du kan resa till landet för att besöka barnet.
 4. Därefter sammanställer du samtliga dokument enligt instruktioner. Dessa sänds till Estlands Socialministerium. Kommittén godkänner ansökan och lämnar den därefter till domstol i den stad där ditt barn finns.
 5. Du reser till Estland för att vara med vid domstolens förhandlingar.
 6. Efter domstolsförhandlingarna kan nytt pass och andra utresehandlingar utfärdas. Därefter kan du resa hem med barnet.
 7. År 2003 ratificerade Estland Haagkonventionen om internationella adoptioner, vilket innebär att det estniska domstolsbeslutet gäller i Sverige. Barnet blir i samband med adoptionsbeslutet automatiskt svensk medborgare.  

Resa

När du utsetts för barn och preliminärt blivit godkänd, gör du en första resa för att bekanta dig med barnet och godkännas för fortsatt adoption. När det blir dags för domstolstid kallas du med en vecka till två månaders varsel en andra gång till Estland. Det vanliga är dock att det är kort tid för förberedelser. 

Du bokar resor och boende själv, meddelar oss dina restider och sedan får du kontaktuppgifter till vår lokala medarbetare/tolk som möter dig och hjälper dig på plats.

Har du barn sedan tidigare går det utmärkt att ta med dem.

I Estland är estniska det officiella språket, men det finns även en stor folkgrupp som talar ryska. Barnet du adopterar kan därmed mycket väl vara ryskspråkigt. Det är inte ett formellt krav med kunskaper i estniska eller ryska, men det underlättar oerhört under din vistelse i Estland. För de familjer som adopterar ett lite äldre barn, är detta extra viktigt. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i barnavård.

Ett bra sätt att förbereda sig för adoptionen är att delta i någon av de studiecirklar som Adoptionscentrum ordnar. Lokalavdelningarna arrangerar studiecirklar kring många olika ämnen med koppling till adoption. Kontaktpersonen i din avdelning kan ge dig ytterligare information.

Läs mer om Estland på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Ansökan ska lägst gälla för barn som inte fyllt 5 år (syskonmedgivanden välkomnas).
 • Åldersskillnaden mellan barn och föräldrar ska inte vara större än 40 år.
 • Det är positivt om familjen har estnisk anknytning, men det innebär inte förtur.
 • Ensamstående kan ansöka.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Du skickar rapporter till dess att barnet varit i Sverige i tre år.

14 dagar efter hemkomsten skriver du ett brev där du talar om hur hemresan har gått och hur barnet mår. Brevet sänds i två upplagor. Du kan välja att skriva det på engelska eller själv låta översätta det till estniska innan du sänder det.

Efter ca sex månader görs en obligatorisk uppföljningsrapport av din utredare. Rapporten skrivs på engelska alternativt på svenska och översätts till estniska i Sverige.

Den andra, tredje och fjärde rapporten skriver du själv. De ska vara inkomna inom ett, två respektive tre år efter barnets hemkomst.

Foton ska bifogas alla rapporter.