Kina

 

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Kina sedan 1999. Ett samarbetsavtal finns mellan Kinas centralmyndighet, China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA) och Adoptionscentrum.

Adoptionsproceduren i Kina följer ett strikt mönster. Samma procedur gäller för alla organisationer som förmedlar adoptioner från Kina. Adoptionscentrum har, liksom mer än 100 andra adoptionsorganisationer, licens att arbeta med adoption av barn med särskilda behov genom ett online-baserat ansökningssystem. Alla licensierade organisationer har samtidigt tillgång till de skyddade webbsidorna där information om barnen finns. Adoptionsorganisationen har oftast endast 72 timmar på sig från ansökan om ett barn till presentation av den blivande adoptivfamiljen.

Adoptionscentrum har en kinesisk medarbetare i Beijing som talar engelska och flera kinesiska språk. Varje familj får under vistelsen i Kina guidning och hjälp av engelsktalande personal från en kinesisk resebyrå både i Beijing och i den provins där barnet finns.

Barnen
Det finns flera anledningar till varför barn överges i Kina. Orsaker kan bland annat vara att barnet är fött utom äktenskapet eller att barnet har särskilda behov som den biologiska familjen inte har råd att behandla.

De barn som är aktuella för adoption från Kina har olika former av medicinska diagnoser, s.k. särskilda behov. CCCWA:s online-system har som mål att barn med särskilda behov ska få adoptivfamilj. Ibland har barnen redan genomgått operationer i Kina och påbörjat habilitering. Barnen är HIV-, hepatit B- och syfilistestade.

Barnen vistas i de flesta fall på barnhem. Många barnhem har svårt att få resurserna att räcka till och barnen får inte alltid tillräcklig stimulans. En del barn är placerade i fosterhem under kortare eller längre tid som ett alternativ till barnhemmet.

Barnen som presenteras i CCCWA:s online-system är i åldrarna från drygt 1 år och upp till 14 år. Det är betydligt fler pojkar än flickor. Du måste vara öppen för att adoptera ett barn oavsett om det är en pojke eller en flicka. Det är ytterst sällsynt med tvillingar/syskon.

I samband med att du blir tillfrågad om ett barn får du en medicinsk och social rapport med foton och ibland även ett utlåtande från en svensk läkare (utlåtandet är baserat på barnets dokument).

Adoptionsprocessen

 1. Du behöver inför dig själv, och till oss, skriftligt formulera hur din beredskap för att ta emot och ta ansvar för ett barn med särskilda behov ser ut.
 2. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningsställer du din ansökan.
 3. Vi granskar din ansökan och skickar den därefter på bestyrkande hos Notarius Publicus, UD och kinesiska ambassaden. Kostnaden för bestyrkandet ingår i adoptionsavgiften.
 4. Adoptionscentrum skickar sedan dina ansökningsdokument till CCCWA. CCCWA ombesörjer översättning till kinesiska och granskar dokumenten.
 5. När du blir tillfrågad om ett visst barn får du en medicinsk och social rapport, foton på barnet och ibland även utlåtande från en svensk läkare (utlåtandet är baserat på barnets dokument). Därefter har du 72 timmar att bestämma om du vill gå vidare. För vissa barn får Adoptionscentrum längre tid att hitta lämplig familj.
 6. När CCCWA bekräftat matchningen som Adoptionscentrum har gjort, utfärdar de LOA (Letter of Seeking Confirmation from Adopter and Receiving State). Det är då dags att ansöka om samtycke från socialnämnden att adoptionen får fortsätta. LOA ska undertecknas av din utredare i kommunen och av dig. Därefter skickas de påskrivna LOA tillbaka till CCCWA och proceduren kan gå vidare. Har du redan ansökningsdokumenten hos CCCWA tar det ca 2 veckor att få LOA efter att du tackat ja till ett barn. Om du tackat ja till ett barn innan du hunnit skicka dina ansökningsdokument till CCCWA tar det längre tid att få LOA.
 7. Cirka 4-5 veckor efter att LOA skickats tillbaka till CCCWA kan du resa till Kina. I Kina genomförs adoptionen i den provins där barnet bor. Barnen överlämnas vanligtvis på provinsmyndighetens kontor (Civil Affairs) som också genomför adoptionen.
 8. Därefter utfärdar den lokala juridiska myndigheten i provinsen (Notarial office) adoptionscertifikatet.
 9. Svenska ambassaden i Beijing utfärdar inresevisering (D-visa) i barnets kinesiska pass.
 10. Både Kina och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige och barnet blir svensk medborgare (om minst en av föräldrarna är svensk medborgare) efter hemkomst och registrering hos Skattemyndigheten. Det kinesiska medborgarskapet ska upphävas automatiskt då barnet blir svensk medborgare.

Resa

En resebyrå i Kina sköter bokning av hotell och inrikesresor och lägger upp ett program för vistelsen i provinsen. Om du så önskar, kan resebyrån också hjälpa till med sightseeing i Beijing och i provinsen. Ibland vistas du tillsammans med andra familjer i grupp under tiden i Beijing och följer resebyråns i förväg uppgjorda planering. Däremot reser du oftast själv ut till provinsen där adoptionen görs. Vistelsetiden i landet brukar vara ca 14 dagar.

I Beijing har Adoptionscentrum en engelsktalande medarbetare som kommer vara din
kontaktperson under hela vistelsen i Kina. I varje provins finns en lokal guide som är anställd av den kinesiska resebyrån för att vara med som tolk och stöd under adoptionsprocessen. 

Läs mer om Kina på Regeringskansliets hemsida

Vem kan ansöka? 

 • Gifta par (enligt lag man och hustru) och ensamstående kvinnor.
 • Ansökan ska lägst gälla för barn som ej fyllt 3 år.
 • Makar ska ha en sammanlagt giftermåls- och/eller sambotid på minst 2 år när ansökan registreras i Kina. Detta gäller även om en av markarna varit gift en gång tidigare. Om någon av makarna har två tidigare äktenskap, ska ni ha varit gifta i minst 5 år i det nuvarande äktenskapet. Max två tidigare äktenskap godkänns.
 • Du ska ha fyllt 30 år, och vara max 50 år äldre än det tilltänka barnet (för par räknas åldersskillnaden från den yngste av sökande).
 • Makar får ha maximalt fem minderåriga barn sedan tidigare. Yngsta barnet måste vara minst 3 år gammalt.
 • Du ska ha utbildning som minst motsvarar gymnasium eller likvärdig yrkesutbildning.
 • Minst en av makarna ska ha en tillsvidareanställning.
 • Den årliga inkomsten ska uppgå till minst 10 000 USD per familjemedlem, inklusive det framtida adoptivbarnet, det vill säga totalt minst 30 000 USD för barnlösa makar. Finns det barn i familjen, ska årsinkomsten ökas med 10 000 USD per barn. Den årliga inkomsten får ej inkludera bidrag eller ersättningar som t.ex. pension, a-kassa eller andra statliga/kommunala bidrag.
 • Makars nettoförmögenhet ska uppgå till minst 80 000 USD, för ensamstående ska nettoförmögenheten uppgå till minst 100 000 USD (i nettoförmögenhet kan man räkna in fastighet, bil, m.m.).
 • Du ska ha lägre BMI (Body Mass Index) än 40,0.
 • Du ska ha god hälsa, men vissa sjukdomar, medicinering och tidigare sjukdomar med god prognos som inte innebär förkortad livslängd kan i vissa fall accepteras. Kontakta kansliet för mer information.
 • Allvarlig funktionsnedsättning accepteras som regel inte.
 • Förekomst i polis- eller socialregister accepteras inte.
 • Nuvarande eller tidigare missbruk av narkotika accepteras inte. Vid bakgrund med alkoholproblem måste det ha gått minst 10 år sedan dessa upphörde.
 • Synliga tatueringar accepteras inte.
 • Medgivandeutredningen från kommunen ska ange exakt antal gånger som ni har träffat utredaren. Minst fyra möten med utredaren är ett krav från CCCWA för att ansökan ska bli godkänd. Ett av mötena måste ske i hemmet (telefonmöte eller möte via internet godtas inte).

Vissa undantag kan göras av CCCWA från ovanstående generella krav, dock ej för ålder. 

För ensamstående gäller dessutom:

 • Du ska intyga att du är heterosexuell
 • Du ska intyga ditt civilstånd:
  - frånskilda ska skicka med skilsmässointyg från det sista äktenskapet
  - änkor ska skicka med dödsattest för sin döde make
 • Om du är barnlös ska du ha en årlig inkomst motsvarande minst 30 000 USD. Finns det barn i familjen, ska årsinkomsten ökas med 10 000 USD per barn.  Din nettoförmögenhet ska nå 100 000 USD.
 • Du får sedan tidigare ha maximalt ha två minderåriga barn, varav det yngsta ska ha fyllt minst 3 år.
 • Du ska utse guardian/s som ger ett skriftligt uttalande där de godkänner att de agerar som guardian/s av adoptivbarnet.
 • Om du har ett fast förhållande och bor tillsammans med en manlig partner, ska ni uppfylla samma krav som gäller för par.

Vissa undantag kan göras av CCCWA från ovanstående generella krav, dock ej för ålder. 

Medgivandeutredningen för ensamstående ska, förutom de obligatoriska intervjuerna och familjebesöken, innehålla följande information: 

 • Orsaken till att du är ensamstående och din inställning till äktenskap. Du ska kunna introducera manliga förebilder för det adopterade barnet, och välkomna manliga vänner till familjesammankomster.
 • Du ska vara kvalificerad på så väl ett personligt plan som på ett socialt plan för vård av barn med särskilda behov och ha ett stort socialt nätverk samt släkt som kan ge stöd närhelst det behövs.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

De kinesiska myndigheterna kräver sex uppföljningsrapporter efter hemkomst med barnet där rapport 1, 2 och 3 ska skrivas av medgivandeutredaren i din kommun utifrån hembesök då du varit hemma med ditt barn i sex månader, tolv månader och två år. Därefter ska du själv skriva de tre sista rapporterna tre år, fyra år respektive fem år efter hemkomsten.