Adoption från Kosovo

Kosovo

 

Allmänt

Adoptionscentrum har sedan våren 2015 auktorisation för förmedling av adoptioner från Kosovo. Vi samarbetar med Socialministeriet i Pristina som i sin tur samarbetar med de lokala myndigheterna och barnhemmen.

Barnen

Det finns många par i Kosovo som vill adoptera, spädbarn placeras därmed oftast i födelselandet. De barn som kan placeras i Sverige är i åldrarna 1–12 år och de finns antingen på barnhem eller i fosterhem. De kan ha övergivits redan på BB, eller ha lämnats till barn- eller fosterhemmet senare i livet. Alla barn som befinner sig på barnhem är inte aktuella för adoption. En del barn har föräldrar eller andra anhöriga som besöker dem på barnhemmen.

De barn som adopteras till utlandet är barn som av olika anledningar inte har kunnat få föräldrar i hemlandet. I vissa fall kan det vara barn som fötts utom äktenskapet. Det kan röra sig om barn som hunnit bli äldre innan deras juridiska status blivit utredd, barn med svår social bakgrund, barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt barn med sjukdomar eller olika grader fysiska funktionshinder. Det kan även vara barn som ser utländska ut, eller som har annan etnisk eller religiös bakgrund än vad adoptionssökanden i Kosovo godtar.

Adoptionsprocessen

 1. När du tillsammans med en av Adoptionscentrums adoptionsrådgivare kommit fram till att du önskar adoptera från Kosovo, bekräftar du detta och ställs då i kö för landet.
 2. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 3. Ansökningsdokumenten är på engelska men sänds till Kosovo för att översättas till albanska, samt för att registreras vid Centralmyndigheten där.
 4. När du matchats med ett barn och sagt ja till att gå vidare med en adoption, bjuds du till Kosovo för att träffa barnet.
 5. Under några dagar i Kosovo besöker du barnet på barnhemmet eller i fosterfamiljen och din ansökan lämnas till domstol. Domstolen har tre veckor på sig att ange ett datum för en första förhandling.
 6. Du kallas till domstolen som bestämmer hur lång anknytningsperioden skall vara, dock högst tre månader (undantagsvis kräver domstolen ytterligare tid). Under denna tid har du barnet hos dig.
 7. Barnhemmets professionella team eller en socialarbetare som har ansvar för barn placerade i fosterfamilj, gör oförberedda hembesök och bedömer om en bra kontakt etablerats mellan dig och barnet. De lämnar sedan ett utlåtande till Socialministeriet, som ger samtycke till att adoptionen går vidare.
 8. Efter anknytningsperioden tas adoptionsbeslutet i domstol.
 9. Sedan ansöker du om intyg för inresa till Sverige för ditt barn Detta sker på den svenska ambassaden i Skopje, Makedonien. 
 10. När du kommit hem med ditt barn ska du ansöka om svensk adoption i tingsrätten och registrera barnet hos Skatteverket. 

Resa

Resan till Kosovo sker ca 1–2 månader efter att du har tackat ja till barnet. Vistelsen i landet uppskattas till 1,5–3,5 månader.

Läs mer om Kosovo på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Makar och ensamstående kan ansöka. 
 • Du ska av utredaren ha bedömts vara tillräckligt frisk - både psykiskt och fysiskt - för att kunna ge barnet god omvårdnad.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Adoptionssökande som fått barn från Kosovo har rapporteringsskyldighet till Socialministeriet i Kosovo under två år efter det att barnet kommit till Sverige. Du skickar sammanlagt fyra rapporter.