Adoption från Kroatien

Kroatien

Allmänt

Adoptionscentrum har åter kommit igång med adoptioner från Kroatien. Adoptionscentrum samarbetar med Socialministeriet i Zagreb, som i sin tur samarbetar med de lokala myndigheterna och barnhemmen.

Barnen

Det finns många par i Kroatien som vill adoptera, därmed placeras spädbarn oftast i födelselandet. De barn som kan placeras i Sverige är i åldrarna 1–12 år och de finns oftast i fosterhem, men ibland även på barnhem. De kan ha övergivits på BB, eller ha lämnats till barn- eller fosterhemmet senare i livet. Alla barn som befinner sig på barnhem är inte aktuella för adoption. En del barn har föräldrar eller andra anhöriga som besöker dem på barnhemmen.

I Kroatien är fosterfamiljer inte utredda för att bli adoptivfamiljer, utan för att vara just fosterfamiljer. Syftet är att de ska ta hand om barnet så att det inte behöver bo på en institution, till dess att man hittat en permanent lösning. Fosterföräldrar i Kroatien får månadsersättning för sitt arbete som fosterförälder - en mycket liten summa pengar. Fosterfamiljen är med andra ord bara en tillfällig lösning, som dock ibland blir långvarig, medan adoption är en permanent lösning. 

I Kroatien är adoption en vanlig företeelse. Men precis som i Sverige adopterar man nästan alltid på grund av att man inte kan få biologiska barn, sällan på grund av att man har plats för ett barn till i sitt liv. De barn som adopteras till utlandet är barn som av olika anledningar inte har kunnat få föräldrar i hemlandet. I vissa fall kan det vara barn som fötts utom äktenskapet. Det kan även röra sig om barn som hunnit bli äldre innan deras juridiska status blivit utredd, barn med svår social bakgrund, barn till föräldrar med psykisk ohälsa samt barn med sjukdomar eller olika grader fysiska funktionshinder.

Det kan också röra sig om syskonpar och -grupper. Det är möjligt att adoptera barn med annan etnisk eller religiös bakgrund än den du kommer från.

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan. I Kroatien kommer man att bedöma din lämplighet som adoptivförälder på grundval av de dokument och fotografier som du skickar.
 2. När dokumenten är klara bestyrks de hos Notarius Publicus.
 3. Därefter sänds de till Zagreb för att översättas till kroatiska och lämnas över till Socialministeriet.
 4. När det finns ett barn för dig får vi en barnrapport och du bjuds till Kroatien för att träffa barnet. Under ca en vecka besöker du barnet på barnhemmet eller i fosterfamiljen. 
 5. Barnhemmets professionella team eller en socialarbetare som har ansvar för barn placerade i fosterfamilj, bedömer om en bra kontakt etablerats mellan dig och barnet. De lämnar sedan ett utlåtande till Socialministeriet som ger samtycke till att adoptionen får gå vidare.
 6. En överlämningsceremoni hålls på det lokala socialtjänstkontoret i den ort där barnet föddes. Därefter utfärdas barnets nya födelseattest. Ett så kallat Haagintyg, ett intyg som styrker att adoptionen gått enligt Haagkonventionen, utfärdas av Socialministeriet. 
 7. Sedan ansöker du om pass för barnet.
 8. Total vistelsetid i landet är ca fem-sex veckor. Efter hemkomst till Sverige ska du folkbokföra barnet hos Skatteverket. 

Resa

Resan till Kroatien sker vanligtvis 2–4 veckor efter att du har tackat ja till barnet. Vistelsen i landet uppskattas till 5–6 veckor.

Läs mer om Kroatien på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Makar inte äldre än 45 år
 • Ansökan ska lägst gälla för barn som ej fyllt 4 år.
 • Endast ansökningar för barn med kända särskilda behov. 
 • Det finns även ett behov av ansökningar för äldre barn. 

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Du ska skicka endast en återrapport till Kroatien.

Rapporten skrivs på svenska av er socialsekreterare. Den ska skrivas på blanketten som socialsekreteraren hittar på MFoF:s hemsida. http://www.mfof.se/blanketter-och-statistik/Blanketter/. Den översätts sedan i Kroatien.

I samband med rapporten ska du bifoga 7–8 fotografier på ditt barn och dig själv. Det ska framgå vilka personer som är barnets föräldrar och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna. Du bör inte sända bilder på nakna barn.