Adoption från Lesotho

Lesotho

Allmänt

Adoptionscentrum skrev under det första samarbetsavtalet med Lesotho i februari 2009 och samma år kom de två första lesothiska barnen till Sverige. Ansvarig centralmyndighet ligger inom Ministry of Social Development (MoSD), all adoptionsförmedling måste därmed göras direkt med dem. MoSD har valt att begränsa antalet utländska adoptionsorganisationer till fyra stycken från fyra olika länder.

Handläggarna på MoSD talar engelska och Adoptionscentrum har kontinuerlig kontakt med dem. Du kommer att träffa en eller flera representanter från MoSD då du är i Lesotho.

Adoptionscentrum har en kontaktperson i Maseru som dels assisterar MoSD i administrationen kring adoptionsärendet, dels är behjälplig när du är i Lesotho.

Det har hittills kommit 45 barn från Lesotho, (april 2018) men trots det är verksamheten svår att bedöma. De ansvariga på MoSD försöker införa tydliga rutiner med barnens bästa för ögonen, men det har visat sig vara svårt. Det råder bland annat brist på socialarbetare, vilka behövs för att kunna utreda barnen som finns placerade på de olika barnhemmen.

Variationen mellan de olika familjernas erfarenheter är stor. Tiden mellan besked om barn och hemkomst har skiftat, men vanligast har varit mellan 3–6 månader. Förfarandet är oförutsägbart och när man adopterar från Lesotho måste man vara beredd på att vissa steg i processen kan gå snabbt, medan andra kan gå långsamt. Kanske går till och med allt snabbt, eller allt långsamt. Vår medarbetare bevakar vad som händer och informerar oss fortlöpande. MoSD arbetar för att skapa smidigare och snabbare rutiner och har gjort en del framsteg. För varje dag som går får man mer erfarenhet, och vi tror att processen successivt kommer att bli enklare och mer förutsägbar än vad den är i dagsläget.  

Barnen

De flesta barn som placeras för adoption är övergivna barn, dvs. man vet inget om deras biologiska familj. De är i åldern 1–4 år och bor på något av barnhemmen i Maseru.

Lesotho är hårt drabbat av hiv/aidsepidemin. Fattiga familjer, med exempelvis enbart en förälder kvar i livet, förmår inte längre ta hand om barnen. Dessutom sker en stor ökning av antalet tonårsgraviditeter. Dessa unga flickor får inget eller dåligt stöd av sin familj under graviditeten och överger ofta barnet direkt efter förlossningen.

Barnen är läkarundersökta och testade för bl.a. hiv. Det finns en modern klinik i Maseru som utför dessa tester. Testerna skickas till ett laboratorium i Sydafrika för utvärdering. Hepatit B ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vid besked om barn får du en barnrapport, en läkarrapport samt foton på barnet. Under vistelsen i Lesotho får du möjlighet till mer information.

Standarden på barnhemmen varierar, men med de resurser de har försöker de att ge barnen så näringsrik mat och bra omvårdnad de kan. Du måste dock vara öppen för att barnen har varit, eller är, lätt undernärda.

Engelskkunskaperna bland barnen varierar beroende på barnhem. På Beautiful Gates är barnen vana vid engelska, men vid de andra barnhemmen kan barn som är under fyra år nästan ingen engelska alls. Sesotho är det språk de är vana vid. Från fyra års ålder deltar de dock i förskoleverksamhet där undervisningen sker på engelska.

Adoptionsprocessen

1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningsställer du din ansökan.

I ansökningsdokumenten ingår en blankett med rubriken ”Type of child acceptable to family”. Det är en lista där du ska kryssa i vad du är ”Willing to accept” eller ”Willing to discuss” vad gäller barnets bakgrund och dess medicinska och övriga förutsättningar. 

Rubrikerna på blanketten är för närvarande: 

  • Age
  • Sibling Status 
  • Birth history – ex. prematur, syrebrist vid födsel samt fysiska avvikelser. 
  • Heart condition 
  • Infectious diseases – t.ex. tuberkulos, hepatit B och hiv
  • Developmental delays 
  • Other – ex. kosmetiskt opererbara problem, hörsel, syn, albinism, kraftig undernäring. 

Under varje rubrik finns ett flertal underrubriker. Du kommer att få den fullständiga listan tillsammans med övriga ansökningsblanketter senare, men vi föreslår att du redan nu börjar fundera på detta. Det kan vara bra att ha gott om tid för kunskapsinhämtning, och kanske kontakta andra familjer för att höra om deras ställningstagande och erfarenheter. När du ”blivit på gång”, d.v.s. påbörjat din ansökan till utlandet, kommer du att kunna ställa frågor till din handläggare om blanketten.

2. Vi granskar din ansökan och skickar den därefter på bestyrkning hos Notarius Publicus. Kostnaden för bestyrkningen ingår i adoptionsavgiften.

3. De färdiga ansökningsdokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum, varpå de skickas till MoSD i Maseru.

4. Det är adoptionshandläggarna på MoSD som utser familj till ett barn, detta görs under ett internt "matchningsmöte". Principiellt anser de att antalet adoptioner från den "ordinarie" kön ska fördelas lika mellan de fyra organisationer som arbetar i Lesotho. Barn med särskilda behov matchas utöver ovanstående fördelning.  

5. Beskedet om att du är utsedd som förälder till ett visst barn anländer till Adoptionscentrum med e-post och vi kontaktar dig så snart vi kan.

6. För att adoptionen ska få fortsätta måste socialnämnden ge sitt samtycke, underlag för att ansöka om detta får du av oss. Beslutet att ge samtycke är i de flesta fall delegerat till en tjänsteman, din utredare vet vem.

7. Så snart du formellt accepterat matchningen ska en rapport, med utgångspunkt i barnets dokument och dina dokument, skrivas i Lesotho.

8. Rapporten ska godkännas och signeras i fyra steg av MoSD.

9. Därefter utfärdar advokaten i Lesotho fullmakter som mailas till Adoptionscentrum och som du ska underteckna. Advokaten måste ha dessa för att företräda dig i högsta domstolen där adoptionsbeslutet/domslutet tas. *

10. Vår kontaktperson registrerar adoptionen samt ansöker om lesothiskt pass för barnet. Du kan resa till Lesotho så snart passet är utfärdat.

11. Lesotho är liksom Sverige anslutet till Haagkonventionen om internationella adoptioner. Det innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige, eftersom det i Lesotho görs en ”stark adoption”. I och med att barnet därmed är adopterat i Sverige kommer det svenska medborgarskapet automatiskt, förutsatt att minst en av föräldrarna är svensk medborgare. Barnet upphör därmed att vara medborgare i Lesotho, som inte erkänner dubbelt medborgarskap.

12. Efter två veckor i Lesotho reser du till Pretoria, Sydafrika. Här ska du besöka svenska ambassaden för att ansöka om svenskt pass till barnet. Räkna med minst en vecka i Pretoria.

13. Så snart du kommit hem från Lesotho/Sydafrika med ditt barn, ska du kontakta Skattemyndigheten. De vill ha en kopia av Haagintyget för att kunna registrera adoptionen.

Resa

Båda föräldrarna måste resa och trots att adoptionen är klar när du anländer till Lesotho, kräver myndigheterna att du stannar två veckor i landet. Denna tid bör ses som ett tillfälle för familjen att lära känna varandra och landet. Utöver tiden i Lesotho tillkommer minst en vecka i Pretoria, Sydafrika. Du får tips på boendealternativ av oss. Möjlighet till utflykter finns.

Läs på så mycket du kan om Lesotho och om utvecklingen där, det är intressant och viktigt att kunna lite om landets historia, kultur och människor. Då barnen ofta enbart pratar sesotho, är det bra om du lär dig viktiga fraser och ord som "hungrig", "törstig", "trött". Desto mer du kan, desto mer kommer du kunna kommunicera med ditt barn.

Vem kan ansöka?

  • Makar (man och hustru) och ensamstående kvinnor som ska vara högst 40 år äldre än barnet.
  • Max var femte adoptionsansökan får vara från ensamstående.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Barnhemmet uppskattar att få ett litet brev/e-mail efter hemkomsten, där du berättar om resan och ankomsten till Sverige. Denna hälsning räknas inte in i den obligatoriska återrapporteringen.

De som adopterar från Lesotho skickar återrapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige.

 

* Enligt Lesothos lagstiftning ska domaren fatta beslut om ”interim adoption order”, dvs. adoptionen får en prövoperiod på minst två år. I praktiken tillämpas inte detta, domslutet fattas istället omedelbart då det är upp till domaren att besluta om adoptionsbeslutet ska tas omedelbart eller med prövoperiod. Vi har inte hört om något fall av internationell adoption där domaren tillämpar prövoperiod. Om det mot all förmodan skulle inträffa behöver familjen inte återvända till Lesotho för domslutet, det sker då med hjälp av ombud.