Adoption från Madagaskar

Madagaskar

 

Allmänt
Madagaskar har tillträtt Haag-konventionen gällande internationella adoptioner. Ansvarig centralmyndighet (ACAM) ligger inom Befolknings, Socialförsäkrings och Kvinnoministeriet (Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme). Allt arbete med adoptionsförmedling måste göras direkt med centralmyndigheten. För att Adoptionscentrum ska kunna arbeta här krävs att det finns ett samarbetsavtal med myndigheten. Detta avtal skrevs under hösten 2008, året därpå kom de första madagaskiska barnen till Sverige.

Adoptionscentrum har en kontaktperson i Antananarivo som dels assisterar ACAM i administrationen kring adoptionsärendet, dels är behjälplig när du befinner dig i landet.

Barnen

Det finns cirka 170 barnhem på Madagaskar, men enbart ett fåtal är godkända att arbeta med adoption. De flesta ligger i trakten kring Antananarivo. Barnhemmen tillhandahåller information om barnets utveckling etc. till ACAM, så att handläggarna där ska kunna sammanställa en informativ barnrapport.

Anledningen till att barn lämnas för adoption på Madagaskar är oftast fattigdom. Barn som adopteras kan vara övergivna eller lämnade för adoption. Den som hittar ett övergivet barn ska först göra en anmälan till polisen, som ser till att barnet registreras i domstol och placeras på ett godkänt barnhem. Polis och socialarbetare från domstolen gör en utredning om barnets bakgrund. I första hand försöker man hitta anhöriga till barnet. Tidigast sex månader efter registreringsdatumet kan domaren fatta beslut om att barnet ska få en ny familj genom adoption.
En mamma kan lämna sitt barn till ett godkänt barnhem direkt efter förlossningen. Tidigast sex månader därefter kan hon skriva under ett medgivande att barnet ska lämnas för adoption. Detta samtycke ska undertecknas inför en domare, varpå hon har tre månader på sig att återkalla medgivandet. Så länge barnet är lämnat med medgivande kan barnet därmed inte vara yngre än nio månader.  

Barnhemmen har tillgång till läkare och barnen undersöks regelbundet. Även de friska barnen kommer på efterkälken på utvecklings- och tillväxtskalan jämfört med barn som lever i en familj. De har inte fått samma stimulans och uppmärksamhet, och det kan ta en liten tid för dem att komma ikapp. Barnen HIV-testas alltid.

Den medicinska rapporten sänds till Adoptionscentrum i samband med besked om barn - en mycket kort resumé får vi via mejl.

Adoptionsprocessen

Hur processen går till från det att du befinner dig på Madagaskar kan variera beroende på var barnet kommer från.

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningsställer du din ansökan.
 2. Vi granskar din ansökan och skickar den därefter på bestyrkning hos Notarius Publicus, UD samt Madagaskars generalkonsulat. Kostnaden för bestyrkningen ingår i adoptionsavgiften.
 3. De färdiga ansökningsdokumenten granskas och godkänns av oss på Adoptionscentrum, varpå de skickas till ACAM via diplomatiskt post. Det vill säga; via Madagaskars generalkonsulat som i sin tur skickar dem till utrikesdepartementet i Madagaskar. Departementet registrerar ansökan innan den lämnas vidare till ACAM.
 4. Även på centralmyndigheten sker en registrering. Efter den går handläggarna (som är sociologer eller socialarbetare) noggrant igenom varje dokument.
 5. Innan ett barn kan utses för en internationell adoption går man igenom väntelistan för att se om det finns någon lämplig madagaskisk familj.
 6. ACAMs handläggare, som är ansvariga för själva matchningsprocessen, utgår från de barn som är i behov av en ny familj. Med barnet som utgångspunkt väljs ett antal familjer med lämplig profil ut.
 7. Placeringskommittén, bestående av handläggarna samt specialistgruppen, ska tillsammans komma överens om vilken familj som ska utses som föräldrar till barnen. De rådgör även med barnhemmet som känner barnet bäst. 
 8. Efter kommitténs beslut, när svenska adoptionssökande utsetts som föräldrar, meddelas Adoptionscentrum via mejl.
 9. Vi ringer dig så snart som möjligt om besked om barn, och vidarebefordrar sedan informationen vi fått. Informationen kan dock vara ganska kort. Troligtvis får du veta vilket barnhem barnet bor på; kön, namn, ålder och lite information om hur barnet mår. En mer utförlig rapport tillsammans med foto sammanställs, men ska först registreras på Utrikesdepartementet innan det kan skickas till Stockholm med DHL. Det blir dock allt vanligare att du får en utförlig rapport redan vid barnbeskedet.
 10. När du har fått barnbesked ska du skyndsamt kontakta din socialnämnd och ansöka om samtycke att adoptionen får fortsätta.
 11. När vi fått samtycket skickar vi det, tillsammans med ett officiellt acceptbrev samt en förbindelse att sköta återrapporteringen, med DHL till ACAM i Antananarivo.
 12. ACAM och domstolen där barnet bor ger förslag på när du bör komma till Madagaskar. Resan måste enligt lagen ske inom max sex månader från det att du fått besked om barn, men förmodligen kommer du att kunna resa ungefär två månader från det att samtycket nått centralmyndigheten.
 13. När det preliminära datumet för barnets första möte i domstolen meddelas dig, kan det ligga 2–4 veckor fram i tiden. Det kan hända att det flyttas, men oftast handlar det inte om mer än någon vecka.
 14. När du anländer till Madagaskar kommer du att ta emot ditt barn redan efter någon dag.
 15. Kort efter mötet med barnet sker första mötet med domstolen, varpå en månads provsamlevand påbörjas.
 16. När provsamlevnaden är slut sker det andra mötet med domstolen. 
 17. Ett tredje möte med domstolen sker oftast en vecka efter det andra mötet. 
 18. En kopia av domslutet sänds till registratorn i barnets födelseort för eventuell överklagan. Enligt lag har tredje part rätt att överklaga upp till en månad efter att beslutet har meddelats. Detta har inte skett i praktiken eftersom noggranna undersökningar görs innan barnet förklarats adopterbart.  
 19. Slutligen kan du påbörja arbetet med alla de dokument som ska slutföras och registreras, för att få klart med nödvändiga handlingar inför utresan med barnet. Det första dokumentet som behövs är domslutet, vilket erhålls i barnets hemort. Därefter kan nationalitetsbevis och barnets nya födelseakt erhållas, även detta på barnets hemort. Det är mycket viktigt att allt är korrekt i papperna, av denna anledning kan det hända att du återigen måste bege dig till barnets hemort. Detta brukar dock gå att lösa via fullmakt utan att du måste resa.
 20. Därefter är det dags att bosätta er i Antananarivo eftersom det är här återstående administration sköts. 
 21. Madagaskar är liksom Sverige anslutet till Haagkonventionen om internationella adoptioner. Det innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige, eftersom det i Madagaskar görs en ”stark adoption”. I och med att barnet därmed är adopterat i Sverige kommer det svenska medborgarskapet automatiskt, förutsatt att minst en av föräldrarna är svensk medborgare. Ett madagaskiskt barn som adopteras av utländsk medborgare kan få madagaskiskt medborgarskap den dag hon/han fyller 18 år. Det är därefter möjligt att ha dubbelt medborgarskap.

Resa

Båda föräldrarna måste resa. Det är ett annorlunda land att resa till och att spendera tid i, och vi bedömer det som en fördel att du är resvan. Du bör läsa på och lära dig så mycket som möjligt om Madagaskar innan du reser.

Du ska förbereda dig på att bo utomlands i tre månader och det kräver givetvis en hel del förberedelser. Det är en fantastisk möjlighet för dig att lära känna ditt barns födelseland, kultur och språk. Dessutom ger det dig en unik utlandserfarenhet som kommer att berika ditt liv för alltid.

I Antananarivo har Adoptionscentrum en medarbetare som kommer att vara din kontaktperson under hela vistelsen på Madagaskar. Vi kommer att lämna förslag på boendealternativ i och i närheten av Antananarivo. I de fall vi har möjlighet att lämna tips på boenden i andra delar av landet kommer vi även att göra det. Om du väljer att hitta bostad på egen hand, konsultera med oss innan du bokar något.

Det finns tre officiella språk; malagasy (malagassiska), franska och engelska. Det är dock ytterst få som behärskar engelska. De flesta – åtminstone i städerna – pratar franska. Ute på landsbygden och vid en del kustområden, talas bara malagasy.

Vem kan ansöka?

 • Friska makar (enligt lag man och hustru) varav den ena måste ha fyllt 30 år.
 • Skillnaden mellan barnets ålder och föräldrarnas genomsnittliga ålder kan vara högst 40 år.
 • Barnlösa makar samt makar med ett barn adopterat från Madagaskar.
 • Lägsta åldern i medgivandet/ansökan 0–36 månader, för syskon 0-60 månader.
 • Har du tidigare haft en allvarlig sjukdom men nu är friskförklarad, kan du i vissa fall komma ifråga för adoption.
 • Tidigare utbrändhet accepteras inte.
 • Du ska vara fri från psykisk ohälsa (till exempel depression/ångest) och/eller psykisk sjukdom som kräver medicinering.
 • Förekomst i polis- eller socialregister accepteras inte.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Du som adopterar från Madagaskar har genom din namnteckning accepterat att fullfölja den återrapportering som krävs av de madagaskiska myndigheterna.  

Den första rapporten ska skrivas av din handläggare sex månader efter hemkomst, nummer två ska skrivas sex månader efter det. Följande rapporter sker sedan med ett års mellanrum fram till dess att barnet blir myndigt. Om ni exempelvis kommer hem 1 februari 2017 ska första rapporten skrivas 1 augusti 2017, nummer två ska skrivas den 1 februari 2018, nummer tre 1 februari 2019, nummer fyra 1 februari 2020 osv.