Adoption från Makedonien

Makedonien

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Makedonien sedan 2014. Samarbetet sker genom en kommission som är en del av Centralmyndigheten ”Ministry of Labor and Social Policy” i Skopje. Landet har regionala socialtjänster som utför det sociala arbetet ute i landet. Kommissionen i Skopje samarbetar i sin tur med de olika socialtjänsterna, kring internationella adoptioner. Nationella adoptioner handläggs endast via de regionala socialtjänsterna.

Adoptionscentrum har en medarbetare på plats i Makedonien. Medarbetaren talar svenska och engelska och hjälper dig i kontakt med myndigheter och barnhem. Medarbetaren hjälper även till med olika dokument som rör adoptionsprocessen och följer med dig till barnhemmet under första besöket med barnet, samt när barnet ska hämtas.

Det är för närvarande svårt att ge ett besked om de olika väntetiderna under adoptionsprocessen. De adoptioner som Adoptionscentrum har genomfört hittills har nämligen varierat beroende på olika omständigheter i landet, exempelvis politiska.

Barnen

Det finns varierande anledningar till varför barn lämnas och blir aktuella för adoption i Makedonien, detta på grund av deras olika bakgrund och ursprung. Det är vanligt förekommande att barnen kommer till ett barnhem redan under spädbarnsålder. Barnen kan antingen ha lämnats till ett barnhem direkt efter födseln, eller direkt på sjukhuset. På barnhemmen bor barn som har kända föräldrar men som av olika anledningar inte har möjlighet att ta hand om dem. Många av de övergivna barnen kommer från minoritetsbefolkningar.

Inhemska adoptioner prioriteras i Makedonien. En handläggare på den regionala socialtjänsten letar efter en makedonsk familj för yngre, friska barn. Men eftersom de makedonska familjerna är ett lägre antal än de barnen, finns det fortfarande ett behov av utländska familjer för dem. De yngre, friska barnen som det inte går att hitta en makedonsk familj till, kan således placeras för internationell adoption.

Dock är barnen som placeras för adoption till Sverige vanligtvis lite äldre. Kanske har de även särskilda behov. Det kan exempelvis röra sig om barn med biologiska föräldrar som har, eller har haft, sociala eller ekonomiska problem.

Om barnets bakgrund är okänd genomför den regionala socialtjänsten alltid en utredning och en övergivandeprocedur, där handläggaren försöker hitta barnets biologiska föräldrar. Om handläggaren inte lyckas med det kan socialtjänsten förklara barnet som övergivet och fatta beslut om att barnet ska lämnas för adoption.

Barnens hälsa

Alla barn undersöks av en läkarkommission som består av olika medicinska specialister. Alla barn är vaccinerade och HIV-testade. I samband med att du får ett besked om barn får du en barnrapport, en beskrivning av anledningen till adoptionen samt en läkarrapport, som beskriver barnets medicinska diagnoser.

Många av barnen har vistats länge, till och med större delen av sitt liv, på barnhem. Det kan betyda att barnen är understimulerade och underutvecklade. Personalen har en hög arbetsbelastning och hinner inte ta hand om alla barn, vilket kan leda till att många av barnen som är sena i talet och/eller i sin psykiska och motoriska utveckling.

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. Dina dokument skickas sedan till din handläggare på Adoptionscentrum. Handläggaren granskar och godkänner dokumenten.
 3. När de är godkända skickar du dem för bestyrkning hos Notarius Publicus. Din handläggare kan hjälpa dig hitta en notarie. Du står för kostnaden till notarien.
 4. När dokumenten är bestyrkta och Adoptionscentrum låtit dem apostilleras*, sänder handläggaren dem för översättning i Makedonien.
 5. När översättningen är klar skickar vår medarbetare dina dokument till kommissionen i Skopje. Kommissionen är politiskt tillsatta tjänstemän som representerar centralmyndigheten i Makedonien. Kommissionen består av personer som har minst fem års erfarenhet av att arbeta med sociala frågor. Det kan vara jurister, psykologer eller socionomer till exempel.
 6. Kommissionen granskar dina handlingar och avgör om du kan ställas i kön för blivande adoptivföräldrar. Er handläggare meddelar dig när du är ställd i kön.
 7. Kommissionen ser till att något av de regionala socialtjänsterna tar över handläggningen. En handläggare kommer att registrera dina dokument i ett makedonskt datasystem, som i sin tur gör matchningen. Du är därefter sökbar för de barn som söker en lämplig familj. Det är svårt att uttala sig om vintertiderna för besked om barn för just er, och det varierar från familj till familj.
 8. När du får besked om barn kontaktar Adoptionscentrum dig. Du får då ta del av barnets bakgrund och medicinska diagnoser. Du kommer inte att få ta del av några bilder, eftersom det går emot makedonsk sekretesslag. Du behöver ge ett svar så snabbt som möjligt, senast inom en vecka. 
 9. När du har accepterat matchningen av ditt barn behöver du vända dig till socialtjänsten och be om ett samtycke för fortsatt adoption.
 10. Du har möjlighet att välja om du vill ha ett besök med läkarkommissionen som har undersökt barnet. Om du önskar ett möte bokar vår medarbetare en tid med läkarkommissionen. När mötet är bokat får du ett resebesked av din handläggare. Det kan ske med kort varsel. Efter mötet skriver du ett brev huruvida du accepterar barnet eller inte. Därefter kan det dröja en vecka innan du får barnet i din vårdnad. Om du inte vill ha ett möte ska du skriva ett brev om du att adoptionsprocessen ska fortsätta eller inte. Därefter får du resebesked, och får barnet i din vårdnad kort efter att du har anlänt till Makedonien.
 11. Den makedonska lagen kräver att du umgås med ditt barn under tre månader efter det att du har accepterat barnet, innan adoptionen kan slutföras. Första delen av tiden, mellan 1–1,5 månad, kommer du att spendera i Makedonien. Under tiden hjälper vår medarbetare dig att ordna de dokument som krävs för att kunna färdigställa adoptionen och barnets resa till Sverige. När dokumenten är klara kan du ansöka om att få spendera resterande tid i Sverige. Då kommer barnet att vara fosterhemsplacerat hos dig till dess att beslutet har vunnit laga kraft i Makedonien.
 12. När totalt tre månader har gått efter att du har accepterat barnet, kan adoptionen slutföras i Makedonien. Då behöver du vara på plats i Skopje i ca en vecka. Innan ni kan resa hem igen behöver barnet ett nytt makedonskt pass i sitt nya namn.
 13. Makedonien har ratificerat Haagkonventionen, vilket innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige när den har vunnit laga kraft i Makedonien.

*När ett dokument är försedd med en Apostille innebär det, enligt Haagkonventionen, att dokumentet därefter inte ska behöva legaliseras ytterligare.

Resa

Du kommer att resa med kort varsel efter ert besked om barn. Makedonien avgör om du kan göra en eller två resor till landet. Det går inte att bedöma exakt hur lång första vistelsen kan komma att bli, men en månad är inte ovanligt. Om du får resa hem under adoptionsprocessen, får du räkna med att den andra resan kan ske efter en till två månader. Räkna med att andra vistelsen tar ca en vecka.

Under din vistelse i Makedonien kommer du att få hjälp med tolkning till svenska. Makedonska är det officiella språket. Det underlättar att ha kunskaper i makedonska, även små språkkunskaper är till stor glädje och hjälp under er vistelse i landet, men framförallt i kontakten med ert barn.

Läs mer om Makedonien på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Gifta par.
 • Ensamstående kan ansöka om att få adoptera, men kommer inte att prioriteras om det finns makar som söker.
 • Du får inte vara äldre än 45 år. Makedonska myndigheten kan göra undantag om du ska adoptera ett äldre barn. Det får inte vara mer än 45 års åldersskillnad mellan dig och barnet. 
 • Du ska vara ostraffad i brottsregistret. Makedonska myndigheten kan acceptera en person som har haft en dom om fängelsestraff på under sex månader.
 • Du måste vara frisk och fri från fysisk, psykisk eller mental ohälsa. Du ska vara fri från allvarliga kroniska eller smittsamma sjukdomar. Makedonska myndigheten kan acceptera kroniska sjukdomar om din hälsa inte påverkar din föräldraförmåga.
 • Du ska vara drogfri och får inte missbruka någon annan form av substans.

Återrapport

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Din handläggare i kommunen kommer att genomföra en återrapportering med dig som du ska skicka till Adoptionscentrum. Utöver rapporten kan du skicka en liten hälsning till barnhemmet ungefär två veckor efter hemkomsten.

Rapporten skrivs på svenska av er utredare.  Den ska skrivas på blanketten som utredaren hittar på MFoF:s hemsida. Den översätts sedan i Makedonien.

I samband med återrapporten ska du även skicka fotografier på barnet och dig. Det ska framgå vilka personer som är barnets föräldrar och syskon, men självklart får även andra personer i barnets närhet vara med på fotografierna. Undvik att skicka bilder på nakna barn. Du kan bifoga runt 8 bilder tillsammans med återrapporten.

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. Dina dokument skickas sedan till din handläggare på Adoptionscentrum. Handläggaren granskar och godkänner dokumenten.
 3. När de är godkända skickar du dem för bestyrkning hos Notarius Publicus. Din handläggare kan hjälpa dig hitta en notarie. Du står för kostnaden till notarien.
 4. När dokumenten är bestyrkta och Adoptionscentrum låtit dem apostilleras*, sänder handläggaren dem för översättning i Makedonien.
 5. När översättningen är klar skickar vår medarbetare dina dokument till kommissionen i Skopje. Kommissionen är politiskt tillsatta tjänstemän som representerar centralmyndigheten i Makedonien. Kommissionen består av personer som har minst fem års erfarenhet av att arbeta med sociala frågor. Det kan vara jurister, psykologer eller socionomer till exempel.
 6. Kommissionen granskar dina handlingar och avgör om du kan ställas i kön för blivande adoptivföräldrar. Er handläggare meddelar dig när du är ställd i kön.
 7. Kommissionen ser till att något av de regionala socialtjänsterna tar över handläggningen. En handläggare kommer att registrera dina dokument i ett makedonskt datasystem, som i sin tur gör matchningen. Du är därefter sökbar för de barn som söker en lämplig familj. Det är svårt att uttala sig om vintertiderna för besked om barn för just er, och det varierar från familj till familj.
 8. När du får besked om barn kontaktar Adoptionscentrum dig. Du får då ta del av barnets bakgrund och medicinska diagnoser. Du kommer inte att få ta del av några bilder, eftersom det går emot makedonsk sekretesslag. Du behöver ge ett svar så snabbt som möjligt, senast inom en vecka. 
 9. När du har accepterat matchningen av ditt barn behöver du vända dig till socialtjänsten och be om ett samtycke för fortsatt adoption.
 10. Du har möjlighet att välja om du vill ha ett besök med läkarkommissionen som har undersökt barnet. Om du önskar ett möte bokar vår medarbetare en tid med läkarkommissionen. När mötet är bokat får du ett resebesked av din handläggare. Det kan ske med kort varsel. Efter mötet skriver du ett brev huruvida du accepterar barnet eller inte. Därefter kan det dröja en vecka innan du får barnet i din vårdnad. Om du inte vill ha ett möte ska du skriva ett brev om du att adoptionsprocessen ska fortsätta eller inte. Därefter får du resebesked, och får barnet i din vårdnad kort efter att du har anlänt till Makedonien.
 11. Den makedonska lagen kräver att du umgås med ditt barn under tre månader efter det att du har accepterat barnet, innan adoptionen kan slutföras. Första delen av tiden, mellan 1–1,5 månad, kommer du att spendera i Makedonien. Under tiden hjälper vår medarbetare dig att ordna de dokument som krävs för att kunna färdigställa adoptionen och barnets resa till Sverige. När dokumenten är klara kan du ansöka om att få spendera resterande tid i Sverige. Då kommer barnet att vara fosterhemsplacerat hos dig till dess att beslutet har vunnit laga kraft i Makedonien.
 12. När totalt tre månader har gått efter att du har accepterat barnet, kan adoptionen slutföras i Makedonien. Då behöver du vara på plats i Skopje i ca en vecka. Innan ni kan resa hem igen behöver barnet ett nytt makedonskt pass i sitt nya namn.

Makedonien har ratificerat Haagkonventionen, vilket innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige när den har vunnit laga kraft i Makedonien.