Adoption från Montenegro

Montenegro

Allmänt

Adoptionscentrum har haft auktorisation för förmedling av adoptioner från Montenegro (som då tillhörde Jugoslavien) sedan 1998. Det var dock först efter kriget, 2001, som arbetet startade.

Adoptionscentrum samarbetar med Socialministeriet i Podgorica. De samarbetar i sin tur med de lokala myndigheterna och barnhemmen.

Det finns par i Montenegro som vill adoptera, så spädbarn placeras oftast i födelselandet eller inom regionen. De barn som kan placeras i Sverige är i åldrarna 1–12 år. De finns på barnhem. De kan ha övergivits på BB eller senare lämnats till barnhemmet. Även om det finns många barn på barnhemmen i Montenegro är inte alla aktuella för adoption. En del barn har föräldrar eller andra anhöriga som besöker dem på barnhemmen.

Adoptionscentrum har en serbisk medarbetare i Belgrad som talar engelska. Hon blir din tolk och ledsagar dig under vistelsen i Montenegro.

Barnen

Vi skickar endast ansökningar till Montenegro för redan kända barn som vi ombetts söka familj till. 

De barn som adopteras till utlandet är barn som av olika anledningar inte har kunnat få föräldrar i hemlandet. I vissa fall kan det vara barn som fötts utom äktenskapet och som hunnit bli äldre innan deras juridiska status blivit utredd. Det kan vara barn som har en svår social bakgrund, barn till föräldrar med någon psykisk sjukdom, barn med sjukdomar, eller barn med lättare eller svårare fysiska funktionshinder.

Det kan också vara barn som ser utländska ut eller har en annan etnisk eller religiös bakgrund än vad adoptionssökande i Montenegro kan tänka sig.

Adoptionsprocessen

 1. Med hjälp av instruktioner från Adoptionscentrum gör du i ordning ansökningsdokumenten. I Montenegro kommer man att bedöma din lämplighet som adoptivföräldrar på grundval av de dokument och fotografier som du skickar.
 2. När dokumenten är klara bestyrks de hos Notarius Publicus.
 3. Därefter sänds de till Belgrad för att översättas till montenegrinska och lämnas sedan över till det ansvariga ministeriet i Podgorica.
 4. När du blir tillfrågad om ett visst barn får du bakgrundsinformation om barnet och bjuds till Montenegro för att träffa det. Under
  ca två veckor i Montenegro besöker du barnet på barnhemmet.
 5. En kommission bestående av barnhemmets professionella team bedömer om en bra kontakt etablerats mellan barnet och dig. Kommissionen lämnar ett utlåtande till Socialministeriet, som ger den socialtjänst som barnet tillhör tillåtelse att fatta beslut om adoption.
 6. En överlämningsceremoni hålls på det lokala socialtjänstkontoret i den ort där barnet föddes. Därefter utfärdas barnets nya födelseattest och pass. Eftersom Montenegro skrivit på Haagkonventionen om internationell adoption utfärdar Socialministeriet Artikel 17 C intyget.
 7. Sedan väntar du på översättningen av Haagintyget som behövs för inresa i Schengen. Det kan eventuellt gå snabbare att åka till Belgrad för att få det. 
 8. Efter hemkomst till Sverige ska du registrera barnet hos Skatteverket.

Resa

Resan till Montenegro sker 1–3 månader efter det att du har tackat ja till att adoptera barnet och skickat din ansökan. Vistelsen i landet uppskattas till ca 3 veckor. Du inleder processen med ett möte på det sociala center som ansvarar för barnet. Detta ligger inte alltid på samma ort där barnet och barnhemmet finns. Ibland kan mötet även ske på barnhemmet, då kommer de ansvariga från det sociala centret dit.

Därefter träffar du barnet två gånger om dagen på barnhemmet, till dess att adoptionsceremonin genomförs. Ceremonin sker på det sociala centret. Sedan utfärdas barnets pass och ni kan åka hem. Ibland är det smidigast att åka hem via Belgrad för att snabbare få vissa nödvändiga dokument.

Läs mer om Montenegro på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Makar som inte är mer än 44 år äldre än barnet. Äldre par kan ansöka om äldre barn.
 • Makar ska ha varit gifta i minst tre år.
 • BMI max 30,0. Vissa undantag kan göras i speciella fall.
 • Ensamstående kan ansöka om barn från 6 år.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Föräldrar som fått barn från Montenegro har rapporteringsskyldighet till Socialministeriet i Montenegro under tre år efter att barnet kommit till Sverige. Du skickar sammanlagt sju rapporter. Den första skriver du själv och resterande sex skrivs av din utredare.

Den första rapporten skickas 14 dagar efter hemkomsten. Där berättar du om resan och ankomsten till Sverige. Rapporterna ska vara översatta till montenegrinska. Till rapporterna bifogar ni foton.