Adoption från Sydafrika

Sydafrika

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Sydafrika sedan år 2000.

Sydafrika ratificerade Haag-konventionen om internationell adoption 2003. Ansvarig centralmyndighet, South African Central Authority (SACA), ligger inom Department of Social Development. Myndigheterna är försiktiga och mycket noggranna med vilka organisationer som får tillstånd att arbeta med adoptionsverksamhet.

Adoptionscentrum har sedan starten samarbetat med Abba Specialist Adoptions and Social Services, en barnrättsorganisation som är ackrediterad av de sydafrikanska myndigheterna. Tidigare var Abba en dotterorganisation till ett kyrkosamfund, Apostolic Faith Mission (AFM), men sedan 2016 är organisationen fristående. Huvudkontoret ligger i Pretoria, flera lokalkontor finns runt om i Sydafrika varav det största är i Kapstaden.

Abba lägger ner mycket omsorg och arbete för att ge ett så värdigt och respektfullt bemötande som möjligt till de biologiska mödrar som söker hjälp under sin oplanerade graviditet. Om de tar beslut om att överlämna barnet, så erbjuds de att vara delaktiga i beslutet om vem som ska bli föräldrar till deras barn.

Adoptionscentrum har ingen representant i Sydafrika. Alla formaliteter sköts av Abba eller av dem utsedd partnerorganisation.

Barnen

Det finns många anledningar till varför barn överges eller lämnas för adoption. Orsaker kan bland annat vara att mamman saknar stöd av barnets far eller av sin familj, våldtäkt, incest eller HIV/aids.

De flesta barn som placeras genom Abba är mellan ett och två år. Alla som ansöker måste dock vara öppna för barn i åldern 0–36 mån. Det finns även äldre barn som har behov av nya föräldrar.

Barnen är mycket noggrant undersökta. Den sydafrikanska sjukvården är kvalificerad och undersökningarna av barnen görs alltid av barnläkare eller specialister. De barn som placeras för adoption är barn som Abba bedömer har en mycket god chans till ett bra liv tillsammans med rätt familj. Samtliga barn testas för syfilis, Hepatit B och hiv. Även mammorna – i de fall de är kända - erbjuds dessa tester.

Samtliga adoptionssökande som vill adoptera från Sydafrika kommer att få fylla i en lista över vilken sorts hälsotillstånd de kan, eller inte kan, tänka sig på barnet. Denna lista får du tillgång till när du startat på landet. Syftet med listan är att underlätta i Abbas arbete att hitta rätt föräldrar till ett barn. 

Majoriteten av de barn som är i behov av en internationell familj har bedömts ha någon form av medicinsk diagnos, det vanligaste är att de har varit för tidigt födda. Det finns ett behov av nya ansökningar från familjer som är öppna för äldre barn (0–5 år alt. 0–6 år) eller barn med en medicinsk diagnos. I dagsläget hoppas vi kunna hitta adoptionssökande som är beredda att ta emot barn med följande medicinska diagnoser: HIV, prematura barn under 1,5 kilo, prematura barn vars utveckling ligger efter korrigerad ålder, barn som ligger efter i utvecklingen samt barn med CP-skada.

De flesta barn bor antingen på barnhem eller fosterhem som finns i Abbas nätverk (ett 40-tal barnhem på olika orter runt om i landet). De flesta av barnhemmen är små, med plats för mellan 6–30 barn. Förutom anställda barnsköterskor, finns det även volontärer som hjälper till med skötseln av barnen. Några av fosterhemmen har endast ett barn, medan andra kan ha flera barn. De som tar hand om flera barn brukar ha någon eller några anställda barnsköterskor. Standarden och resurserna kan variera mellan de olika barnhemmen och fosterhemmen. Abba samarbetar även med andra sydafrikanska adoptionsorganisationer för att hitta föräldrar till barn.

Barnen kan vara såväl övergivna som ha en känd biologisk mamma. Om mamman är känd påbörjas en utredning över hennes situation. Hon får mycket stöd, rådgivning och information av en socialarbetare under denna beslutsperiod. Abba ställer en rad frågor till henne i samband med rådgivningen och informationen framkommer i barnrapporten. De ställer bland annat frågor om mamman har medicinerat, druckit alkohol och/eller rökt under graviditeten. Det är vanligt förekommande att det finns detaljerad information om hur mycket alkohol hon har druckit under graviditeten. I en del rapporter framkommer det att mamman har konsumerat höga mängder alkohol under en längre tid under graviditeten. Du som skickar din ansökan till Sydafrika måste därmed vara öppen för att bli förälder till ett barn som utvecklas väl och bedöms vara frisk men vars mamma uppgett att hon druckit alkohol - ibland i stora mängder - och/eller rökt under graviditeten. 

Barn till mammor som blivit våldtagna, är bärare av hiv eller som druckit alkohol anses inte vara barn med särskilda behov om barnen i övrigt bedöms vara friska och utvecklas väl. Detta är barn som Abba placerar som vanligt. Barn där föräldrarna är släkt, t.ex. farbror, anses inte vara barn med särskilda behov. Däremot anses barnen ha särskilda behov om barnets föräldrar är besläktade i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon.

Adoptionsprocessen

Nedan följer en beskrivning av hur adoptionsprocessen för just Sydafrika ser ut.

Enligt sydafrikansk lag måste adoptionsorganisationerna i första hand försöka hitta en sydafrikansk familj till barnet. Om detta inte lyckas kan de försöka hitta en utländsk familj. 

 1. När ansökningsdokumenten är färdiga ska de granskas och godkännas av Adoptionscentrum. När allt är i sin ordning skickas de med DHL till Abbas huvudkontor i Pretoria. 
 2. Vid ankomst läses och registreras din ansökan hos dem. En gång i veckan har handläggarna möten. Tillsammans diskuterar de barnen som är under utredning samt de ansökningar som finns på plats. "Matchningsproceduren" hos Abba sker inte i turordning. De har ett holistiskt synsätt och ser till varje barns enskilda behov, de utgår från att hitta de bästa föräldrarna till just det barn de har framför sig. I de fall den biologiska modern finns med, erbjuds hon att spela en viktig roll i urvalsprocessen. I övriga fall representeras hennes röst av barnhemmet där barnet bor eller av barnets socialarbetare. Dessa personer känner barnet bäst och deras åsikter i matchningsproceduren värderas högt av Abba. Det uppskattas ta ungefär 6 månader till 2 år från det att ansökningsdokumenten anlänt till Sydafrika till besked om barn.
 3. Både Department of Social Development (centralmyndigheten) och barnavårdsdomstolen ska godkänna ”matchningen” innan Abba meddelar Adoptionscentrum.
 4. Beskedet om att du är utsedd som förälder till ett speciellt barn anländer till Adoptionscentrum via mail och vi kontaktar dig så snart vi kan.
 5. För att adoptionsärendet ska få fortsätta måste socialnämnden ge sitt samtycke, underlag för att ansöka om detta får du från Adoptionscentrum. Vanligtvis är beslutet att ge samtycke delegerat till en tjänsteman, hör med din utredare vem det är. Samtycket behövs i ett engelskt exemplar, som du tar med till Sydafrika, och två svenska exemplar. Du behåller ett själv och skickar det andra till Adoptionscentrum. Nämnas bör att Abba vill att du är på plats ett visst datum och att du måste ha ditt samtycke klart innan du reser.
 6. Besked om resa kommer ofta, men inte alltid, i samband med besked om barn. För dig som får besked om resa samtidigt som besked om barn, räknar Abba med att du ska kunna resa inom 10–14 dagar men det förkommer att du förväntas resa redan efter 1 vecka. Om du inte får besked om resa direkt, beror det på att domstolsförhandlingen för adoptionen sker i en domstol som har väntetid för att kunna processa ärendet. Väntetiden varierar, från några månader upp till ca ett halvår (i nuläget).
 7. Vanligtvis anländer du en fredag och får ta emot ditt barn följande måndag.
 8. Efter några dagar ska du träffa barnets förmyndare, d.v.s. domaren (the Child Commissioner) på barnavårdsdomstolen. Hon/han kommer att ställa en del frågor till dig, de berör framför allt anknytningen mellan dig och barnet.
 9. Domstolen utfärdar därefter ett dokument: "Order of Adoption", som ger dig "tillsvidare vårdnad" om barnet.
 10. ”Order of Adoption” ska registreras hos adoptionsmyndigheten som också skriver ut ett intyg att adoptionen är gjord enligt Haag-konventionen. Du är nu barnets vårdnadshavare och i och med detta ska vissa uppgifter i barnets civilregister ändras.
 11. På svenska ambassaden ansöker du om svenskt pass till barnet.
 12. Under andra veckan har du möjlighet att besöka barnets barnhem/fosterhem. Om barnets mamma är känd och valt att träffa dig, gör du det också under andra veckan.
 13. Sydafrika är liksom Sverige anslutet till Haag-konventionen om internationella adoptioner. Detta innebär att adoptionen erkänns automatiskt i Sverige, eftersom det i Sydafrika görs en så kallad ”stark adoption”.
 14. I och med att barnet därmed är adopterat i Sverige kommer det svenska medborgarskapet automatiskt (om minst en av föräldrarna är svensk medborgare).
 15. Så snart du kommit hem från Sydafrika med ditt barn ska du kontakta Skattemyndigheten. De vill ha en kopia av Haag-intyget för att kunna registrera adoptionen.

I detta dokument beskrivs processen för en nationell adoption. 1a-1d i vänstra hörnet samt 4, 5 och 10 motsvarar din process i Sverige. 6–9 sker på plats i Sydafrika. Om barnet ej får nationella föräldrar genom RACAP (Register of Adoptable Children and Parents), ett nationellt register för adopterbara barn samt de som vill adoptera, är internationell adoption en möjlighet. RACAP är steg 2 i processen.

Resa

De adoptionssökande blir väl omhändertagna på plats i Sydafrika. Abba har en specifik person anställd, en ”family representative”, som har till uppgift att guida familjer genom processen. Hon träffar familjerna flera gånger i landet och ger såväl information om vad som sker som praktiska råd och tips under processens gång. Om behov uppstår är hon dessutom ett psykologiskt stöd åt familjen.

Besked om resa kommer oftast samtidigt som besked om barn och du måste vara beredd att resa efter en till två veckor. Räkna med att vistelsetiden är fyra veckor.

Boende måste bokas via Abbas officiella "hosting company" Break-Away.

Du uppmuntras lära känna landet och dess kultur. D.v.s. passa på att ta del av vad Sydafrika har att erbjuda genom utflykter och resor.

Läs mer om Sydafrika på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

Generella önskemål på adoptionssökanden:

 • Stabilt äktenskap och ett bra socialt nätverk.
 • Skillnaden mellan barnets ålder och föräldrarnas genomsnittliga ålder får ej, när dokumenten anländer till Sydafrika, vara mer än 40 år om ansökan avser 0–36 månader. Generösare ålderskrav vid adoption av syskon till barn som redan finns i familjen. Det kan vara stor åldersskillnad mellan makarna, dock bör ingen av er vara äldre än nyss fyllda 46 år.
 • Företräde ges åt familjer utan barn eller med högst ett barn (som då gärna ska vara adopterat från Sydafrika). Grundregeln är att familjer med två barn sedan tidigare endast kan skicka ansökan om det ena barnet är adopterat från Sydafrika.
 • Abba stöder kristna värderingar och flera av de biologiska mödrarna och barnen delar dessa värderingar. En stor del av de mammor som lämnar sina barn för adoption via Abba har valt just dem för att de har ett kristet budskap i sitt arbete. De barnhem som vill att Abba bistår dem i att finna familj till barnen, är barnhem med ett djupt kristet engagemang. Det är alltså ett stort förtroende från Abbas sida, när de presenterar ditt album för en mamma, alternativt utser dig som förälder till ett barn.
 • Om det redan finns barn i familjen (biologiska och/eller adopterade) vill Abba att det av utredningen tydligt framgår hur det adopterade barnet har anpassat sig i familjen. De vill också veta hur det/de tidigare barnet/n - beroende på ålder - förbereds och reagerar inför den stundande adoptionen. Viktigt att barnets temperament och personlighet beskrivs i utredningen. Det ska vara minst två år i ålder mellan barnen i familjen. Det är en fördel om det adopterade barnet kommer från Sydafrika.
 • God fysisk och mental hälsa.
 • Sydafrikaner prioriteras och har förtur i den svenska kön.
 • Vissa ansökningar från ensamstående accepteras.

Har du en bra utredning med bra möjligheter att ta emot ett äldre barn, eller ett barn med en diagnos, finns en möjlighet att söka även om du inte uppfyller alla önskemål som finns inom det ordinarie programmet. De adoptionssökande måste vara i gott fysiskt och psykiskt skick. Lever du i ett parförhållande är det viktigt att förhållandet är stabilt.

Det är adoptionskommittén inom Abba som utser föräldrar till barnet. I de fall den biologiska modern finns med, erbjuds hon att spela en viktig roll i urvalsprocessen. I övriga fall representeras hennes röst av barnhemmet där barnet bor, eller av barnets socialarbetare. Dessa personer känner barnet bäst och deras åsikter i matchningsproceduren värderas högt av Abba.  

I enlighet med den sydafrikanska lagen diskriminerar Abba inga personer från att ansöka om adoption.

Återrapport

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

De som adopterar från Sydafrika skickar rapporter under de fem första åren efter ankomst till Sverige.

Enligt sydafrikansk lag får ingen direktkontakt ske mellan adoptionssökande och barnhemmet som barnet kommer från. All kontakt måste ovillkorligen ske genom Abba (via Adoptionscentrum). Överträdelser mot detta kan äventyra det fortsatta adoptionsarbetet mellan Adoptionscentrum och Sydafrika.

Om du, efter rapporteringstiden är över, vill skicka en extra hälsning/brev/foto till barnhemmet går detta bra. Viktigt är dock att även detta går via Adoptionscentrum och Abba.