Adoption från Sydkorea

Sydkorea

Adoptionscentrum har lång erfarenhet av adoptioner från Sydkorea
Sverige och Sydkorea har samarbetat kring adoptioner sedan i början av 1950-talet. Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Sydkorea sedan 1980 och har ett samarbetsavtal med organisationen Social Welfare Society Inc (SWS) i Sydkorea. SWS är en privat organisation som är auktoriserad av sydkoreanska staten att handlägga inhemska och internationella adoptioner. Utöver adoptionsverksamheten bedriver SWS annan social omsorg.

Läs mer om att adoptera via Adoptionscentrum

SWS har tillstånd att söka familj i utlandet
Ungefär hälften av barnen som kommer till SWS adopteras inom Sydkorea och inhemska adoptioner prioriteras enligt lag alltid. Både myndigheter och SWS arbetar aktivt för att barnen ska kunna växa upp i sitt födelseland. SWS söker efter en sydkoreansk familj till barnet i minst fem månader. Om de inte hittar en familj i landet avgör socialministeriet om det kan bli aktuellt med en internationell adoption. Efter tillstånd om internationell adoption börjar SWS söka efter en familj i utlandet.

Barnens bakgrund utreds noga
De flesta barn som lämnas för adoption i Sydkorea är barn till unga, ensamstående kvinnor och har levt med sin biologiska mamma på sjukhuset en tid efter födelsen. Mamman måste överväga sitt beslut om adoption under minst en vecka efter barnets födelse innan hon ger sitt medgivande. Endast barn med en eller två kända föräldrar kan adopteras internationellt. Barn utan känd bakgrund placeras på barnhem i väntan på att någon ska söka efter dem. I enstaka fall kan barnet ha bott på institution innan det kommer till SWS.

Fosterhem innan adoption
Barnen är ofta bara någon till några veckor gamla när SWS börjar ta hand om dem, och de bor då på ett spädbarnshem i väntan på placering hos fosterfamilj. Under den tiden undersöks barnen medicinskt. Eftersom det är brist på fosterfamiljer kan tiden på spädbarnshemmet variera, men barnet bor i en fosterfamilj när ni träffas för första gången. Fosterfamiljerna är vanligtvis medelklassfamiljer och fostermammorna har antingen vuxna barn eller barn som är i skolåldern. De tar hand om ett fosterbarn åt gången, och SWS besöker fosterhemmen regelbundet.

Alla internationella adoptioner sköts på kontoret i Seoul. Barn som inte är födda i Seoul flyttar från fosterfamiljen i sin födelsestad till en ny fosterfamilj i Seoul, när de ska adopteras internationellt. Det innebär att barnen har flera separationer bakom sig, vilket kan påverka deras förmåga att knyta an. När barnen kommer hem tillsammans med dig är de vanligtvis mellan 1,5–2 år. I vissa fall har barnen hunnit fylla två år.

Detaljerad information om barnets ursprung
I barnrapporten, som presenteras i samband med besked om barn, finns detaljerad information om den biologiska mammans situation: hennes hälsa, skälet till att barnet lämnats för adoption och hur mamman haft det under graviditeten. Det finns även information om mammans familj och om den biologiska pappan är känd, finns motsvarande information om honom. Om den biologiska pappan inte är känd beskrivs han utifrån den information mamman lämnar. 

SWS ställer en rad frågor till alla biologiska mammor i samband med dokumentationen till barnrapporten. De frågar till exempel om mamman har medicinerat, druckit alkohol och/eller rökt under graviditeten. Ni som skickar ansökan till Sydkorea måste vara öppna för att bli föräldrar till ett barn vars mamma uppgett att hon druckit alkohol - ibland i stora mängder - och/eller rökt under graviditeten. Några av mammorna som lämnar sina barn för adoption lider av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Barnets hälsa är noga dokumenterad
Den sydkoreanska sjukvården är välutvecklad och alla undersökningar görs av barnläkare eller specialister. Fosterfamiljerna får konsultation och stöd som går att jämställa med stödet från svenska barnavårdscentraler och besöker SWS kontor och egna vårdcentraler regelbundet för att mäta, väga, vaccinera och följa upp barnens hälsa. De får också hjälp av SWS om barnet blir sjukt eller om de märker att barnet inte mår bra eller utvecklas onormalt.

Alla barn får en medicinskt heltäckande läkarundersökning inklusive HIV-test. I läkarrapporten, som presenteras i samband med barnrapporten, beskrivs detaljerat de tester som barnet har genomgått, samt resultaten av testerna. Efter att du har fått den första läkarrapporten kan det ibland komma ytterligare rapporter med provsvar från läkarundersökningar eller medicinska uppföljningar. Det kan till exempel handla om avvikelse i barnets medicinska bakgrund eller utveckling. Syftet med läkarnas omfattande undersökningar är att utesluta allvarliga funktionsvariationer. 

Majoriteten av alla barn från Asien har en eller flera tillfälliga pigmentförändringar någonstans på kroppen, men oftast vid ryggslutet. Dessa kallas för mongolfläckar. Om barnet har en sådan fläck kommer informationen att presenteras i samband med beskedet om barn. Det är vanligt att SWS tar ett fotografi på fläcken. Fotografiet finns då med i rapporten.

Barn med särskilda behov
De barn som behöver familj genom internationell adoption har i hög utsträckning oklarheter i sina medicinska diagnoser. Om du kan tänka dig att ta emot ett barn med särskilda behov kan du ange det i din ansökan till SWS, samt specificera vilka typer av medicinska diagnoser du är öppna för. Det är fler pojkar än flickor som behöver familj genom internationell adoption, och majoriteten av flickorna som är aktuella för internationell adoption har särskilda behov. Enligt SWS är barn med särskilda behov exempelvis barn som har allvarligare hjärtfel, barn som väger mindre än cirka 1,5 kg vid födseln, barn som har fysiska missbildningar eller barn med läpp-, käk – och gomspalt. Om barnet däremot har en mindre spalt endast i mjuka gommen betraktar SWS det inte som ett särskilt behov.

SWS anser att barn med behandlad CMV-infektion eller syfilis, mindre hjärtfel, långsam motorisk utveckling, födelsemärken, skelögdhet eller missbildat öra/öga, inte är barn med särskilda behov. Till barn med särskilda behov räknas inte heller de vars ursprungsfamilj har problem med alkohol/droger/allergier eller psykisk ohälsa, barn till mammor som missbrukat alkohol och/eller tobak under graviditeten eller barn till mammor som är bärare av HIV – så länge barnen i övrigt bedöms vara friska och utvecklas väl.

Så här går en adoption till i Sydkorea
Varje land har särskilda regler för hur en adoption går till i just det landet. De särskilda reglerna för Sydkorea kan sammanfattas i 13 steg. Vill du veta hur du startar en adoptionsprocess kan du läsa mer här.

Adoptionsprocessen i Sydkorea

1. Ni formulerar en ansökan med hjälp av instruktioner från Adoptionscentrum.

2. Dokumenten granskas, bestyrks och skickas till SWS i Sydkorea.

3. SWS går igenom dokumenten när de söker föräldrar till ett visst barn. Det finns ingen turordning, SWS utgår från barnets bästa när de utser de blivande föräldrarna. Väntetiden beror på vilka barn som behöver föräldrar samt hur många ansökningsdokument som finns hos SWS. Just nu tar det ungefär fyra månader från ansökan till besked om barn.

4. När ni valts ut för ett barn, skickar SWS fotografier av barnet samt barn- och läkarrapporten till Adoptionscentrum, som i sin tur meddelar er.

5. När ni har accepterat beskedet ansöker ni om samtycke för adoptionen hos socialnämnden i er kommun. Ni sammanställer ytterligare dokument som skickas till SWS via Adoptionscentrum.

6. SWS kontaktar det sydkoreanska socialministeriet, som bedömer om er och barnets matchning är det bästa alternativet. SWS ansöker samtidigt om utresetillstånd för barnet. Därefter skickar SWS information om ärendet till en domstol som prövar handläggningen. Väntetiden för denna process är olika, bland annat beroende av arbetsbelastningen hos socialministeriet och domstolen. Adoptionscentrum får inte alltid ta del av vad som händer i individuella ärenden under denna väntetid.

7. När prövningen är klar får ni en tid för intervju i domstolen, som er handläggare på Adoptionscentrum förmedlar till er. Just nu tar processen hit mellan sju och elva månader.

8. Ni kommer att resa till Seoul en eller två gånger. I Seoul träffar ni barnet hemma hos fosterfamiljen några dagar innan domstolsintervjun äger rum. Det är vanligt att man får träffa barnet ytterligare en gång. Då sker det på SWS kontor någon dag före eller efter domstolsintervjun.

9. Domstolsintervjun sker på familjerättsavdelningen i Seoul och efter den kan ni välja att resa hem. Domaren kommer att fatta beslut några dagar efter intervjun. Beslutet ska delges barnets biologiska föräldrar och eventuellt andra berörda parter. Därefter tar det cirka två veckor innan domen vinner laga kraft. Skulle det inte vara möjligt att nå föräldrarna tar det minst fyra veckor innan domen vinner laga kraft. Eftersom det är individuella faktorer som styr domstolens handläggningstider går det inte heller att förutspå hur lång tid det kommer att ta.

10. Ni övertar vårdnaden av barnet i samband med att domslutet vunnit laga kraft. Om ni väljer att stanna i Sydkorea finns det inga garantier för att ni får träffa barnet mellan domstolsintervjun och att domen vunnit laga kraft. SWS gör den bedömningen utifrån barnets behov.

11. När domen vunnit laga kraft och ni övertagit vårdnaden om barnet kan ni resa hem.

12. När ni är hemma ska ni anmäla barnet hos Skatteverket, som automatiskt kan erkänna det sydkoreanska adoptionsbeslutet. I och med att Skatteverket erkänner adoptionen får barnets svenskt medborgarskap. Ett intyg om barnets svenska medborgarskap skickar ni till SWS.

13. Under det första året ska ni sända minst fyra återrapporter till SWS, samtliga gjorda av er utredare i Sverige. Därefter är adoptionsärendet avslutat.

Moment som ska göras och skickas

 • Båda måste ha deltagit i en föräldrautbildning som varat minst 8 timmar.
 • Ert medgivande bör gälla minst 1 år då ansökan skickas till Sydkorea.
 • Ni måste skicka ett intyg från kommunen gällande att den som gjort utredningen är behörig att göra utredningar för adoption.
 • Båda måste genomföra och skicka med två psykologtester: Minnesota Multiphasic Inventory-2 (MMPI-2) och 16 PF ("The sixteen factor questionnaire") eller NEO PI.

Återrapport
Återrapporterna till ett land efter det att ni hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Utredaren i er kommun ska skriva fyra rapporter under det första året efter hemkomsten med barnet. Dessutom behövs ett intyg på att barnet fått svenskt medborgarskap. SWS måste ha dokumenten för att kunna avsluta adoptionen i Sydkorea. 

Resan till Sydkorea
Ni kan välja att göra en eller två resor till Sydkorea. Ett alternativ är att först resa till domstolsintervjun och sedan göra en andra resa i samband med att domstolens beslut vinner laga kraft och ni får hämta barnet. Det andra alternativet är att ni reser till domstolsintervjun och stannar kvar i landet under hela processen. 

Väljer ni att göra två resor får ni räkna med en vistelsetid på cirka fem till sju dagar per resa. Om ni väljer att göra en resa, vistas ni i landet en till två månader. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, ni får välja det som passar er livssituation bäst. SWS ger rådet att ni reser två gånger, eftersom ni inte har barnet i er vård under väntetiden, och ni inte kommer att veta hur lång tid det tar innan ni får barnet i er vård.  För många innebär tiden efter domstolsintervjun en psykisk påfrestning som det kan vara lättare att hantera på hemmaplan.

Ni kan boka resorna via en resebyrå som Adoptionscentrum samarbetar med, boendet bokar ni själva. Det går bra att ta med sig barn som redan finns i familjen. Även andra släktingar, som mor- och farföräldrar, har möjlighet att följa med om ni önskar det.

Kommunikationen med SWS sker på engelska. SWS ordnar med tolk som översätter till engelska i domstolen. Generellt sett är kunskapen i engelska bland koreaner dålig.

Läs mer om Sydkorea på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka om adoption från Sydkorea?

Ni som
1. varit gifta (enligt sydkoeransk lag man och hustru) i minst tre år. Sambotid räknas inte.

2. är 44 år eller yngre när ansökan skickas till Sydkorea. Undantag kan göras om någon familjemedlem har sydkoreanskt ursprung (en av makarna eller ett tidigare adopterat barn). Ni kan då skicka ansökan innan ni fyllt 48 år. Varje undantagsärende prövas i Sydkorea. Om det finns ett hel- eller halvsyskon till ett barn ni redan adopterat, och ni börjar närma sig 50 år, prövas ärendet i sin helhet, utan att enbart utgå från ålder.

3. har en åldersskillnad mellan er som helst är mindre än sju år. En högre åldersskillnad än sju år prövas hårdare i Sydkorea.

4. har en skolutbildning om minst elva år (gäller er båda)

 • En av er måste vara svensk medborgare
 • Ni måste kunna acceptera barn vars biologiska mamma har druckit alkohol under graviditeten, se Barnets hälsa
 • Ni ska ha, och visa, ett intresse för Sydkoreas kultur och traditioner
 • Ni som kommer att ta emot ett barn som har fyllt två år ska kunna enklare ord och fraser på koreanska
 • Tidigare barn i familjen accepteras
 • Aktuell fysisk eller psykisk ohälsa accepteras inte
 • Tidigare psykisk ohälsa accepteras inte
 • Kraftig övervikt accepteras inte. Gränsen går vid 29 i BMI (Body Mass Index). Sydkorea accepterar ett BMI över 29 som inte beror på övervikt/ohälsa, utan till exempel på träning
 • Nuvarande eller tidigare missbruk av alkohol eller droger accepteras inte
 • Anmärkningar i belastningsregistret accepteras inte