Adoption från Sydkorea

Sydkorea

Allmänt

Sverige och Sydkorea har samarbetat kring adoptioner sedan Koreakriget i början av 1950-talet. Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Sydkorea sedan 1980. Det finns ett samarbetsavtal mellan Adoptionscentrum och organisationen Social Welfare Society Inc (SWS) i Sydkorea.

SWS är en privat organisation som är auktoriserad av sydkoreanska staten att handlägga inhemska och internationella adoptioner. Utöver adoptionsverksamheten bedriver SWS annan social omsorg.

Ungefär hälften av barnen som kommer till SWS adopteras inom Sydkorea. Sydkoreansk lag säger att internationella adoptioner ska minskas och både myndigheterna och SWS arbetar aktivt för att barnen ska kunna växa upp i sitt födelseland.

Barnen

Inhemska adoptioner prioriteras alltid i Sydkorea. SWS söker efter en sydkoreansk familj till barnet under minst fem månader. Om de inte har hittat en familj under dessa månader kan SWS lämna en anmälan till Socialministeriet, som bedömer om det kan bli aktuellt med en internationell adoption samt om SWS har gjort tillräckligt för att barnet ska kunna stanna i Sydkorea - i den biologiska familjen eller i en koreansk adoptivfamilj. Efter tillstånd om internationell adoption från Socialministeriet kan SWS börja söka efter en familj i utlandet.

Endast barn med en eller två kända föräldrar kan aktualiseras för internationell adoption. Barn utan känd bakgrund placeras på barnhem i väntan på att någon ska söka efter dem.

SWS placerar en stor andel barn i sydkoreanska familjer. De koreanska familjerna kan lämna önskemål om barnets kön och hälsa, vilket innebär att de barn som behöver familj genom internationell adoption i hög utsträckning är barn som har oklarheter i medicinska diagnoser (se mer under Barnens hälsa). Det är fler pojkar än flickor som behöver familj genom internationell adoption, och majoriteten av flickorna som är aktuella för internationell adoption har särskilda behov.

När barnen kommer hem är de vanligtvis mellan 1,5–2 år. I vissa fall har barnen hunnit fylla 2 år.

Barnens bakgrund

De flesta barn som lämnas för adoption i Sydkorea är barn till unga, ensamstående kvinnor och har oftast levt med sin biologiska mamma på sjukhuset en tid efter födelsen. Mamman måste nämligen överväga sitt beslut om adoption under minst en vecka efter barnets födelse innan hon kan ge sitt medgivande om att barnet kan adopteras. Det vanliga är således att barnet har bott med sin biologiska mamma en tid innan det kommer till SWS, men i enstaka fall kan barnet även ha bott på institution.

Det är vanligast att barnen bara är någon till några veckor gamla när SWS börjar ta hand om dem, och de flyttas då till ett spädbarnshem i väntan på placering hos en fosterfamilj. Under tiden undersöks barnen medicinskt. Eftersom det är brist på fosterfamiljer kan tiden på spädbarnshemmet variera, men barnet kommer att bo i en fosterfamilj när du reser för att träffa barnet. Fosterfamiljerna är vanligtvis medelklassfamiljer och fostermammorna har antingen vuxna barn eller barn som är i skolåldern. De tar hand om ett fosterbarn åt gången, och SWS besöker fosterhemmen regelbundet.

Alla internationella adoptioner sköts på kontoret i Seoul. Det innebär att alla barn som inte är födda i Seoul måste flytta från fosterfamiljen i sin födelsestad till en ny fosterfamilj i Seoul, när de ska adopteras internationellt. Det innebär att barnen har flera separationer bakom sig, vilket kan påverka deras förmåga att knyta an.

I barnrapporten finns vanligtvis detaljerad information om den biologiska mammans situation - hennes hälsa, skälet till att barnet lämnats för adoption och hur mamman haft det under graviditeten. Det kan även finnas information om mammans familj. Är den biologiska pappan känd, finns motsvarande information om honom. Annars beskrivs den biologiska pappan utifrån den information som mamman har lämnat.

SWS ställer en rad frågor till alla biologiska mammor i samband med dokumentationen till barnrapporten. De ställer bland annat frågor om mamman har medicinerat, druckit alkohol och/eller rökt under graviditeten. Det är vanligt förekommande att det finns detaljerad information om hur mycket alkohol hon har druckit under graviditeten. I en del rapporter framkommer det att mamman har konsumerat höga mängder alkohol under en längre tid under graviditeten. Du som skickar din ansökan till Sydkorea måste därmed vara öppna för att bli föräldrar till ett barn vars mamma uppgett att hon druckit alkohol - ibland i stora mängder - och/eller rökt under graviditeten.

Några av mammorna som lämnar sina barn för adoption lider av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom.

Barnens hälsa

Den sydkoreanska sjukvården är välutvecklad och undersökningarna görs av barnläkare eller specialister. Alla barn genomgår en medicinskt heltäckande läkarundersökning inklusive HIV-test. I läkarrapporten, som presenteras i samband med barnrapporten och besked om barn, beskrivs detaljerat de tester som barnet har genomgått, samt resultaten av testerna. Den medicinska informationen kan ibland vara svårtolkad. Efter att du har fått den första läkarrapporten, bör du vara förberedd på att det kan komma ytterligare rapporter med provsvar från läkarundersökningar eller medicinska uppföljningar.

Fosterfamiljerna besöker SWS kontor och egna vårdcentraler regelbundet för att mäta, väga, vaccinera och följa upp barnens hälsa. Fosterfamiljerna får konsultation och stöd som går att jämställa med stödet från svenska barnavårdscentraler. De kan även vända sig till SWS och få hjälp om barnet blir sjukt eller om de skulle uppmärksamma att barnet inte mår bra eller utvecklas onormalt.

Om läkarna, fosterfamiljen eller SWS uppmärksammar någon form av avvikelse gällande barnets medicinska bakgrund eller utveckling, kan barnet behöva genomgå ytterligare undersökningar som är noggranna och omfattande. Det kan resultera i en lång och detaljerad läkarrapport av provtagningar och röntgen. Syftet med läkarnas omfattande undersökningar är att utesluta allvarliga funktionsvariationer. I Sverige utför läkarna liknande undersökningar som i Sydkorea, även detta för att säkerställa om individen har en avvikande funktion eller inte. Annars är svenska läkare restriktiva med undersökningarna.

Majoriteten av alla barn från Asien har en eller flera tillfälliga pigmentförändringar någonstans på kroppen, men oftast vid ryggslutet. Dessa kallas för mongolfläckar. Om barnet har en sådan fläck kommer informationen att presenteras i samband med beskedet om barn. Det är vanligt att SWS tar ett fotografi på fläcken. Fotografiet finns då med i rapporten.

Barn med särskilda behov

Enligt SWS är barn med särskilda behov exempelvis barn som har allvarligare hjärtfel, barn som väger mindre än cirka 1,5 kg vid födseln, barn som har fysiska missbildningar eller barn med läpp-, käk – och gomspalt. Om du kan tänka dig att ta emot ett barn med särskilda behov kan du ange det i din ansökan till SWS, samt specificera vilka typer av medicinska diagnoser du är öppna för.

Däremot anser SWS att barn med behandlad CMV-infektion eller syfilis, mindre hjärtfel, långsam motorisk utveckling, födelsemärken, skelögdhet eller missbildat öra/öga, inte är barn med särskilda behov. Till barn med särskilda behov räknas inte heller de vars ursprungsfamilj har problem med alkohol/droger/allergier eller psykisk ohälsa, barn till mammor som missbrukat alkohol och/eller tobak under graviditeten eller barn till mammor som är bärare av HIV – så länge barnen i övrigt bedöms vara friska och utvecklas väl.

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får ni instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställs ansökan.
 2. De färdiga dokumenten granskas och bestyrks och skickas till SWS i Sydkorea.
 3. SWS går igenom dokumenten i samband med att de söker efter föräldrar för ett visst barn. Det finns således ingen turordning bland de blivande föräldrarna, SWS utser en familj till barnet genom att utgå från barnets bästa. Väntetiden hos SWS beror på vilka barn som behöver föräldrar samt hur många ansökningsdokument som finns hos SWS.
 4. När ni valts ut för ett barn, skickar SWS fotografier av barnet samt barn- och läkarrapporten till Adoptionscentrum, som i sin tur meddelar er.
 5. När ni har accepterat beskedet behöver ni ansöka om samtycke om att adoptionen får fortsätta hos socialnämnden. Ni behöver sammanställa ytterligare dokument som ska skickas till SWS via Adoptionscentrum för att processen ska kunna fortsätta i Sydkorea.
 6. När dokumenten är skickade till SWS tar de kontakt med Socialministeriet som ska titta på er och barnets matchning som det bästa alternativet. SWS ansöker samtidigt om utresetillstånd för barnet för Socialministeriet att bevilja. Efter beviljande om utresetillstånd, skickar SWS information om ärendet till en domstol som prövar Socialministeriets handläggning. Väntetiden för denna process är olika, bland annat beroende av arbetsbelastningen hos Socialministeriet och domstolen. Adoptionscentrum får inte alltid ta del av vad som händer i individuella ärenden under denna väntetid.
 7. När Socialministeriet och domstolen är klara kommer ni att få en tid för intervju i domstolen. Er handläggare på Adoptionscentrum kommer informera er om detta.
 8. Ni kommer att resa till Seoul en, eller två, gånger. Ni ska vara i Seoul några dagar innan domstolsintervjun äger rum. Då får ni träffa barnet, en gång hemma hos fosterfamiljen och en gång på SWS kontor.
 9. Domstolsintervjun sker på familjerättsavdelningen i Seoul och efter den kan ni välja att resa hem. Domaren kommer att fatta beslut några dagar efter intervjun. Beslutet ska delges barnets biologiska föräldrar och eventuellt andra berörda parter. Därefter tar det ca två veckor innan domen vinner laga kraft. Skulle det inte vara möjligt att nå föräldrarna, tar det minst fyra veckor innan domen vinner laga kraft. Adoptionscentrum får inte information om vad som händer i det enskilda ärendet hos domstolen och eftersom det är individuella faktorer som styr domstolens handläggningstider går det inte heller att förutspå vad som händer i det enskilda ärendet.
 10. Ni övertar vårdnaden av barnet i samband med att domslutet vunnit laga kraft. Det är således då överlämnandet sker. Ni kommer att få ett meddelande innan domen vinner laga kraft, på så sätt kan ni som väljer att resa två gånger boka nya flygbiljetter i tid. Om ni väljer att stanna i Sydkorea finns det inga garantier för att ni får träffa barnet mellan domstolsintervjun och dess att domen vunnit laga kraft. SWS gör den bedömningen utifrån barnets behov.
 11. Efter överlämnandet kan ni resa hem.
 12. När ni kommit hem ansöker ni om adoption i den lokala tingsrätten.
 13. Ni ska sända minst fyra återrapporter under det första året, samtliga gjorda av utredaren. En kopia på adoptionsbeslutet ska också skickas till SWS. Därefter är adoptionsärendet avslutat.

Resa

Ni har möjlighet att välja om ni vill göra en eller två resor till Sydkorea. Det ena alternativet är att göra den första resan till domstolsintervjun och den andra resan i samband med att domstolens beslut vinner laga kraft och ni får hämta ert barn. Det andra alternativet är att ni reser till domstolsintervjun och stannar kvar i landet hela processen. Om ni väljer att göra två resor får ni räkna med en vistelsetid på cirka fem till sju dagar per resa. Om ni väljer att göra en resa, får ni räkna med att vistas i landet mellan en till två månader. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen, ni får välja det som passar er livssituation bäst. SWS:s förslag är att ni reser två gånger eftersom ni inte kommer att ha barnet i er vård under vistelsen i landet. Ni kommer inte heller att veta när ni kommer att få barnet i er vård. För många är väntetiden efter domstolsintervjun en psykiskt påfrestande period, det kan därför vara lättare att hantera väntetiden på hemmaplan.

Ni kan boka resorna via en resebyrå som Adoptionscentrum samarbetar med, boendet bokar ni själva. Det går bra att ta med sig barn som redan finns i familjen. Även andra släktingar, som mor- och farföräldrar, har möjlighet att följa med om ni önskar det.

Kommunikationen med SWS sker på engelska. SWS ordnar med tolk som översätter till engelska i domstolen. Generellt sett är kunskapen i engelska bland koreaner dålig.

Läs mer om Sydkorea på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Gifta par (enligt lag man och hustru).
 • Ni ska ha varit gifta i minst 3 år. Sambotid räknas inte.
 • Båda bör vara 43 år eller yngre när ansökan skickas till Sydkorea. Undantag kan göras om någon familjemedlem har sydkoreanskt ursprung (någon av makarna alternativt ett tidigare adopterat sydkoreanskt barn). Ni kan då skicka er ansökan innan ni fyllt 48 år. Varje undantagsärende ska prövas av Socialministeriet. Om det finns ett hel- eller halvsyskon till ett redan adopterat barn med föräldrar som börjar närma sig 50 år, kan Socialministeriet pröva ett ärende i sin helhet utan att enbart utgå från åldern.
 • En av er måste vara svensk medborgare.
 • Åldersskillnaden mellan er bör vara mindre än 7 år. En högre åldersskillnad än 7 år prövas hårdare i Sydkorea.
 • Båda ska ha minst en 11-årig skolutbildning. 
 • Aktuell fysisk eller psykisk ohälsa accepteras inte.
 • Tidigare psykisk ohälsa accepteras inte.
 • Kraftig övervikt accepteras inte. Gränsen går vid 29 i BMI (Body Mass Index). Sydkorea accepterar om du har ett BMI över 29 som inte beror på övervikt/ohälsa, utan till exempel träning.
 • Nuvarande eller tidigare missbruk av alkohol eller droger accepteras inte.
 • Anmärkningar i belastningsregistret accepteras inte.
 • Sedan tidigare barn i familjen accepteras.
 • Båda måste kunna acceptera barn vars biologiska mamma har druckit alkohol under graviditeten, (se mer information under rubriken ”Barn”).
 • Båda ska ha, och visa, ett intresse för Sydkoreas kultur och traditioner.
 • Ni som kommer att ta emot ett barn som har fyllt två år ska kunna enklare ord och fraser på koreanska.

Moment som ska göras och skickas:

 • Båda måste ha deltagit i en föräldrautbildning som varat minst 8 timmar.
 • Ert medgivande bör gälla minst 1 år då ansökan skickas till Sydkorea.
 • Ni måste skicka ett intyg från kommunen gällande att den som gjort utredningen är behörig att göra utredningar för adoption.
 • Båda måste genomföra och skicka med två psykologtester: Minnesota Multiphasic Inventory-2 (MMPI-2) och 16 PF ("The sixteen factor questionnaire") eller NEO PI.

Återrapport

Återrapporterna till ett land efter det att ni hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Utredaren i er kommun ska skriva fyra rapporter under det första året efter hemkomsten med barnet. När adoptionen är beslutad i er lokala tingsrätt ska ni meddela Adoptionscentrum. SWS måste ha dokumenten för att kunna avsluta adoptionen i Sydkorea.