Instruktioner för återrapporterna

Fyra rapporter ska göras under det första året efter hemkomsten med barnet.

Tidschema

Rapporterna ska göras när ert barn varit i Sverige:

  • 1 månad
  • 6 månader
  • 9 månader
  • 12 månader (observera att hembesöket för denna rapport måste vara genomfört inom 12 månadersperioden) 

Samtliga rapporter ska skrivas av utredaren i er kommun. Inför varje rapport ska utredaren också besöka er i ert hem. Till samtliga rapporter ska fotografier bifogas.

Utformning av rapporterna

I rapporterna ska det framgå hur barnet knutit an till er föräldrar, hur barnet utvecklats och anpassat sig i familjen. Rapporten ska skrivas i MFoFs rapportformulär för uppföljningsrapporter. Om utredaren inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare. Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se. På MFoFs hemsida finns rapportformuläret både på svenska och engelska.

  • Av ”Follow-up report” behöver vi det engelska originalet och 1 kopia.
  • Tillsammans med samtliga rapporter ska ni bifoga fotografier på barnet. Ordna 2 identiska uppsättningar om 8-10 fotografier i varje.

Ungefär hälften av bilderna ska vara på barnet tillsammans med er föräldrar och eventuella syskon. SWS och myndigheterna i Sydkorea ska kunna se hur barnet utvecklas och mår. På baksidan av bilderna kan ni ange vad bilderna föreställer t.ex. födelsedagsfirande, midsommar osv. Sätt in fotona i fotofickor av A4-format.

Den ena uppsättningen fotografier kommer SWS att ge till fosterfamiljen. Eftersom de har haft hand om ert barn under en lång tid uppskattar de mycket att få ta del av bilderna.

Rapporten lämnas däremot inte ut till fosterfamiljen.

Tingsrättsbeslutet

Informationen om att adoptionen är erkänd i Sverige är enormt viktig för Sydkorea, eftersom det är först då som det svenska medborgarskapet blir klart. Detta är något som myndigheter regelbundet kontrollerar och ifrågasätter kraftigt om då detta inte är gjort.

Beslutet från tingsrätten med ”i laga kraft-stämpel” ska översättas till engelska av auktoriserad översättare. (Förteckning över dessa hittar ni på www.kammarkollegiet.se.)

När adoptionsbeslutet är översatt till engelska ska originalöversättningen, samt en kopia av det svenska beslutet bindas ihop och sedan bestyrkas med apostille av Notarius Publicus (NP).

Skicka sedan akten i original plus en kopia till Adoptionscentrum. Ange ert ärendenummer, era namn, barnets koreanska namn samt case-number på ett separat papper när ni postar akten till Adoptionscentrum.

Därefter vidarebefordrar vi den översatta samt bestyrkta akten till SWS. SWS meddelar i sin tur en speciell regeringskommitté att barnet är adopterat och svensk medborgare. Denna kommitté sammanträder med ungefär 7 månaders mellanrum och förkunnar då att barnets sydkoreanska medborgarskap är hävt. Detta får ni ingen bekräftelse på.

OBS! Sedan 1 september 2018 möjliggör en svensk lagförändring att adoptionsbeslut från Sydkorea automatiskt kan erkännas av Skatteverket. I samband med erkännandet erhåller barnet svenskt medborgarskap. Om Skatteverket erkänner det utländska adoptionsbeslut behöver svensk tingsrätt inte fatta något beslut. Adoptionscentrum utreder med SWS vilket dokument som ska skickas vidare till Sydkorea som intyg på att adoptionen är erkänd av Skatteverket och att barnet fått svenskt medborgarskap. Informationen här kommer att uppdateras så snart vi har besked. I de fall som tingsrätten redan har fattat ett beslut ska tingsrättsbeslutet (enligt instruktioner ovan) skickas till Sydkorea.

Skicka återrapporter med foton samt tingsrättsbeslut till Adoptionscentrum:
Återrapport Sydkorea
Adoptionscentrum
Box 1188
171 23 Solna

Hälsningar till fosterfamiljen och SWS

Efter avslutad återrapportering går det bra att fortsätta skicka bilder och även hälsningar till fosterfamiljen. Ni kan då skicka dessa direkt till SWS som vidarebefordrar dem.

Adress:
Post Adoption Services
Social Welfare Society
21, Nonhyeon-ro 86-gil, Gangnam-gu
135-920 Seoul
Korea

Skriv tydligt barnets hela koreanska namn och "case number" på kuvertet och ange om möjligt fostermammans namn.

Vill ni skicka julkort eller någon annan hälsning till personalen på SWS så kan ni skicka även dem direkt till adressen ovan.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.