Adoption från Taiwan

Taiwan

 

Just nu har vi inte möjlighet att påbörja nya ansökningar till Taiwan.

 

Läs mer om att adoptera via Adoptionscentrum

 

 

 

 

Samarbetspartner med lång erfarenhet
Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Taiwan sedan 1980, men gjorde ett uppehåll mellan 1990 och 2014. Idag samarbetar vi med den katolska organisationen Cathwel Service. Organisationen är belägen i utkanten av Taipei, där både kontor, barnhem och mödrahem finns. Cathwel Service har lång erfarenhet av internationella adoptioner och har under årens lopp arbetat med många länder, till exempel USA, Kanada, Nederländerna och Tyskland.

Biologiska föräldrar delaktiga i processen
I Taiwan prioriterar man i första hand att placera barnen inom släkten. När det inte går, söker man efter en inhemsk familj för nationell adoption. Det är dock svårt att finna familj i landet till alla barn som är i behov av en ny familj och då kan en internationell adoption bli aktuell. Den biologiska föräldern/föräldrarna eller företrädare för barnet är med och väljer adoptivföräldrar till barnet. Den biologiska mamman har också möjlighet att träffa de blivande adoptivföräldrarna när de kommer till Taiwan.

Kontinuerlig kontakt om ditt barn
Det finns flera anledningar till att barn blir aktuella för adoption i Taiwan. De biologiska föräldrarna kan vara döda, försvunna eller genom domstolsbeslut blivit fråntagna vårdnaden om barnet. Barnet kan vara född utanför äktenskapet och de biologiska föräldrarna har inte möjlighet att ta hand om dem. Barnet kan ha kända särskilda behov.

Barnen är oftast i åldrarna tre år eller äldre, syskonpar förekommer. Barnen vistas på barnhem eller i fosterhem.

I samband med att du blir tillfrågad om ett barn får du en medicinsk och social rapport med foton och ibland även ett utlåtande från en svensk läkare (utlåtandet är baserat på barnets dokument). Under tiden du sedan väntar på att få hämta ditt barn, får du kontinuerligt utvecklingsrapporter om barnet samt foton. Vid några tillfällen innan du ska resa och möta ditt barn erbjuds du Skypemöten med barnet.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen kan se ut på lite olika sätt, antingen tillfrågar vi dig om ett barn eller också är det Cathwel Service som utser dig som förälder till ett barn. Vill du veta hur du startar en adoptionsprocess kan du läsa mer här.

Om Cathwel Service utser dig som förälder till ett barn

 1. Du gör i ordning din ansökan, med hjälp av instruktioner från Adoptionscentrum. Alla dokument framställs på engelska. Stor vikt läggs vid fotopresentationen.
 2. Vi granskar din ansökan och ser till att den översätts till kinesiska. Därefter skickar vi ansökan på bestyrkande hos Notarius Publicus, Utrikesdepartementet och Taipei Mission. Kostnaden för översättning till kinesiska samt bestyrkandet ingår i adoptionsavgiften.
 3. Adoptionscentrum skickar dina ansökningsdokument till Cathwel Service i Taiwan.
 4. När du blivit utsedd som förälder till ett visst barn får du en medicinsk och social rapport samt foton på barnet. Du tar ställning till om du vill gå vidare.
 5. Efter cirka sex månader inbjuds du till Taiwan för att närvara i domstol. Vistelsen i landet är oftast 3-5 veckor. Processen kan i vissa fall dock se annorlunda ut. I dessa fall inbjuds du till Taiwan efter att domstolsprocessen redan är klar. Då är vistelsen cirka en vecka. Varken vi eller Cathwel Service kan påverka vilket av alternativen som kommer att gälla för det enskilda ärendet, utan det bestäms av varje enskild domare.
 6. Barnets pass utfärdas.
 7. Efter hemkomst med barnet till Sverige fullbordas adoptionen i svensk tingsrätt. I och med det blir barnet svensk medborgare.

Om vi tillfrågar dig om ett barn

A. Du får en medicinsk och social rapport samt foton på barnet. Du tar ställning till om du vill gå vidare.

B. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för att sammanställa en s.k presentationsomgång. Dokumenten framställs på engelska. Stor vikt läggs vid fotopresentationen.

C. En matchningskommitté med företrädare för barnets intressen (bland annat i förekommande fall, den biologiska föräldern) väljer bland flera tänkbara adoptivfamiljer ut den familj som bedöms vara bäst för detta barn. Vi presenterar bara en tänkbar familj, men frågan har gått till flera adoptionsorganisationer vilket får till följd att det, vid matchningskommitténs möte, finns flera familjer att välja mellan.

D. Vi meddelar dig om du blivit vald eller inte. Om du blivit vald, är fortsättningen av processen enligt punkterna 1-7 ovan, förutom fotopresentationen som du redan gjort innan matchningskommitténs möte, samt punkt 4.

Resa
Du bokar själv resa och boende och gör resan på egen hand. Vi kan lämna förslag på boende, men många väljer att boka sitt boende genom Airbnb

Cathwel Service lägger upp ett program för den juridiska processen, i övrigt förfogar du själv över tiden. Den längre vistelsetiden på 3-5 veckor är för att invänta domstolsbeslutet, men ta också tillfället i akt att påbörja anknytningsprocessen och bekanta dig med barnets födelseland.

Läs mer om Taiwan på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Gifta par (man och hustru) och ensamstående kvinnor
 • Par ska ha minst 5 års sammanboende varav helst 2 år som gifta
 • Du ska vara i åldern 30-45 år
 • För par ska ansökan gälla för barn i åldern fyra år eller äldre
 • Par kan ansöka om yngre barn, men ska då vara öppna för barn med kända särskilda behov
 • För ensamstående ska ansökan gälla för barn över åtta år
 • Barnlösa prioriteras, men du kan ha två barn under 18 år och ändå accepteras i vissa fall
 • Du ska ha lägre BMI (Body Mass Index) än 30,0

Återrapporter
Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Du har rapporteringsskyldighet till Cathwel Service under minst sju år efter att barnet har kommit till Sverige. I vissa fall kan återrapporteringen pågå tills barnet fyller 18 år. I adoptionsprocessen skriver du under "Post Adoption Agreement" där det framgår hur många återrapporter du förbinder dig att lämna, antal bilder som ska bifogas preciseras också i detta dokument. Två av återrapporterna ska vara skrivna av din hemutredare.