Adoption från Thailand

Thailand

Allmänt

Adoptionscentrum har arbetat med adoptioner från Thailand sedan 1980. Ett samarbetsavtal finns med Department of Children and Youth (DCY, tidigare DSDW) sedan 1980. DCY är underställt Ministry of Social Development and Human Security och motsvarar ungefär socialstyrelsen i Sverige.

Inom DCY finns en särskild adoptionsavdelning, Child Adoption Centre (CAC), som handlägger alla adoptioner, både inhemska och utländska. Beslutande organ är en adoptionsstyrelse, Child Adoption Board, där förutom DCY, olika ministerier, myndigheter och fackrepresentanter är representerade. DCY:s generaldirektör (vanligen representerad av en biträdande generaldirektör) är ordförande i adoptionsstyrelsen, och sekreteraren är chefen för CAC.

DCY samarbetar med adoptionsorganisationer i många andra länder, förutom Norden och övriga Europa också USA och Australien.

Några privata barnhem i Thailand är auktoriserade att ta emot adoptionsansökningar. Själva adoptionsprocessen skall dock gå genom DCY. Endast barn som lämnas av anhöriga får tas emot på de privata barnhemmen. Alla övergivna barn måste lämnas till DCY:s barnhem.

Adoptionscentrum har ingen egen medarbetare i Thailand.

Barnen

När barnen är färdigutredda och klara för adoption är de flesta över ett år gamla. De yngsta barnen som kommit hem till Sverige har varit runt ett år. 

Barnen har vanligtvis övergivits på sjukhus direkt efter förlossningen, en del har lämnats kvar på sjukhus i samband med sjukdom och en del är hittebarn.

DCY har tre barnhem i Bangkok och fem barnhem runt om i landet. Alla statliga barnhem består av flera en- eller tvåplansbyggnader i en park/trädgård. Barnen bor uppdelade efter ålder. I Bangkok bor 250–300 barn på varje barnhem.

Barnhemmen arbetar med knappa resurser, vilket bland annat innebär låg personaltäthet. Med utgångspunkt från den utredning som socialarbetaren på barnhemmet har gjort, beslutar adoptionsstyrelsen att barnet är övergivet och kan placeras för adoption. Detta görs i samband med att styrelsen godkänner matchningsförslaget mellan barn och föräldrar. Utredningen på barnet slår fast om det finns några anhöriga som gör anspråk på barnet.

Emellanåt inträffar det att adoptionsstyrelsen inte anser att barnets bakgrund är tillräckligt utredd och begär ytterligare efterforskningar. Ärendet går då tillbaka till CAC för vidare utredning, vilket kan betyda flera månaders fördröjning.

CAC försöker i första hand finna thailändska adoptivföräldrar till barnen. Thailändska familjer önskar främst adoptera flickor, vilket är anledningen till att det finns många pojkar på barnhemmen.

Av CAC får Adoptionscentrum en barnrapport tillsammans med foto på barnet samt läkarrapport med information om barnets längd, vikt, hälsotillstånd och vaccinationer. Denna rapport är, utifrån informationen från barnets barnhem, sammanställd av en socialarbetare på CAC. Du kommer att få ta ställning till rapporten, som i regel är skriven på engelska. Samtliga barn är testade för HIV och Hepatit B.

 

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. De färdiga dokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum och skickas därefter till CAC i Thailand.
 3. En socialarbetare på CAC går igenom dokumenten och gör en sammanfattning på thai.
 4. I samråd med chefen för de internationella adoptionerna bedöms om du kan godkännas och sättas på väntelista. I tveksamma fall presenteras ansökan för adoptionsstyrelsen som då beslutar om du godkänns. Adoptionscentrum får inte ett officiellt besked om eller när en ansökan är godkänd, däremot får vi veta om den inte är godkänd.
 5. En särskild matchningskommitté föreslår föräldrar till ett visst barn.
 6. Förslaget presenteras för godkännande av adoptionsstyrelsen. Det är ofta först vid detta tillfälle som styrelsen tar del av en adoptionsansökan. Efter godkännande sänder CAC en barnrapport samt foto på barnet, till Adoptionscentrum. 
 7. Så snart beskedet om barn har kommit till Adoptionscentrum får du besked om detta via telefon.
 8. Du kontaktar då kommunen för att få samtycke om att adoptionen får fortsätta.
 9. Sedan CAC informerats om att du tackat ja till barnet och att svenskt samtycke finns, sänds ärendet till Utrikesministeriet för barnets utresetillstånd.
 10. Därefter får Adoptionscentrum besked av DCY att du är välkommen på intervju på adoptionsmyndigheten i Bangkok.
 11. Efter intervjun beslutar adoptionsstyrelsen att du får ta barnet i din vård som fosterbarn för framtida adoption och får ta med barnet ut ur landet.
 12. Efter hemkomsten till Sverige ska utredaren skriva tre uppföljningsrapporter med två månaders intervall. Dessa skickas till CAC via Adoptionscentrum.
 13. Den thailändska adoptionsmyndigheten beslutar därefter att adoptionen får registreras, och du kan då ansöka om registreringen hos den thailändska ambassaden i Stockholm.
 14. DCY/CAC utfärdar Artikel 23, intyg enligt Haagkonventionen. Med detta intyg kontaktas Skattemyndigheten för att få adoptionen registrerad.

Barnet får automatiskt svenskt medborgarskap om åtminstone en förälder är svensk medborgare, annars ansöker man om detta.

Resa
Vistelsen i Thailand beräknas till omkring två veckor. DCY sköter samtliga adoptionsformaliteter.

Du kommer att besöka CAC:s kontor i Bangkok, där du träffar socialarbetaren som handlägger adoptionen. Om barnhemmet ligger någon annanstans i landet, så reser du först dit för att hämta barnet. När ni kommer tillbaka till Bangkok träffar du socialarbetaren för intervju.

Efter att ha träffat barnet på barnhemmet under några dagar sker överlämnandet, ibland äger det rum samma dag. Barnets pass ansöker du om i Bangkok. Det ombesörjs av CAC och kan ske antingen före eller efter intervjun och tar tre dagar.

Då intervjun på DCY är avklarad, ansöker du själv på svenska ambassaden i Bangkok om att få barnets uppehållstillstånd instämplat i barnets pass. 

Det går mycket bra att ta med äldre syskon på resan. Om du vill prata med någon familj som har rest med syskon så kan vi förmedla kontakt.

Läs mer om Thailand på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Läkarintyg om svårigheter att få biologiska barn.
 • Makar yngre än 40 år kan ansöka om barn 0-36 månader. Makar äldre än 40 år kan ansöka om barn 0–48 månader och uppåt.
 • BMI (Body Mass Index=) max 29.
 • Friska makar med lägst gymnasieutbildning.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen

Barnen från Thailand kommer till Sverige som fosterbarn. Först efter det att DCY fått uppföljningsrapporter om barnet fattar den thailändska adoptionsmyndigheten beslutet att den thailändska adoptionen kan registreras.

Tre uppföljningsrapporter skall göras av din utredare efter 2, 4 och 6 månader. Första rapporten får inte göras tidigare än efter två månader, och sedan skall det gå två månader (ej kortare) mellan varje rapport. Viktigast är att hembesöket och dateringen för den tredje rapporten är mer än 6 månader efter intervjudatum på DCY. Om utredaren inte själv skriver rapporten på engelska ska den översättas av auktoriserad översättare.

 

Släktadoption

Vid släktadoption gäller i princip samma regler som vid vanlig adoption. En grundförutsättning för adoptionen är att den sker med utgångspunkt för barnets bästa.

För att en släktadoption över huvud taget ska komma ifråga krävs även att både du och barnet, socialt och legalt, uppfyller vissa krav:

 • Att barnet är i behov av adoption - det vill säga att den biologiska familjen inte har möjlighet att ta hand om barnet. Socialarbetare i Thailand gör en utredning på barnet.
 • Att barnet är juridiskt fritt för adoption - dvs att de biologiska föräldrarna frivilligt har överlåtit barnet till DCY/CAC för adoption eller barnet är förklarat övergivet.
 • Att den adoptionssökande har en utredning och ett godkänt medgivande från sin kommun, samt uppfyller de krav som både den svenska och thailändska lagstiftningen ställer på den person som vill adoptera.
 • Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 • De färdiga dokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum och skickas därefter till DCY/CAC i Thailand.
 • En socialarbetare på DCY/CAC går igenom dokumenten och gör en sammanfattning på thai.
 • DCY/CAC ber de sociala myndigheterana i provinsen där barnet befinner sig, att på börja en utredning av barnets hemförhållanden. De här momenten  kan ta relativt lång tid och förutsätter att släktingarna i Thailand är behjälpliga. Släktingarna måste bistå  med de dokument som DCY/CAC begär in.
 • När socialarbetaren är klar med utredningen sammanställs en rapport som skickas till  DCY/CAC som tar ställning till om barnet är tillgängligt för internationell adoption.
 • När allt är utrett kring barnet och det inte finns några hinder för adoptionen, Om beskedet är postivt ansöker man om samtycke till att adoptionen får fortsätta. Detta görs till socialnämnden i kommunen.
 • Barnet  kommer till Sverige som fosterbarn. Tre uppföljningsrapporter, skrivna av utredaren. Dessa skickas till DCY/CAC via Adoptionscentrum
 • Den thailändska adoptionsmyndigheten beslutar därefter att adoptionen får registreras, och du kan då ansöka om registreringen hos den thailändska ambassaden i Stockholm.
 • DCY/CAC utfärdar Artikel 23, intyg enligt Haagkonventionen. Med detta intyg kontaktas Skattemyndigheten för att få adoptionen registrerad.