Adoption från Vietnam

Vietnam

Allmänt

Adoptionscentrum började förmedla adoptioner från ett antal provinser i norra Vietnam redan 1990.

2012 tillträdde landet Haagkonventionen gällande internationella adoptioner. Ansvarig centralmyndighet och Adoptionscentrums samarbetspartner är Department of Adoption (DA) vid Justitieministeriet i Hanoi.

Adoptionscentrum har två medarbetare i landet.

Barnen

De flesta av barnen som placeras i adoption är strax under ett år och upp till fem år gamla. De befinner sig på barnhem. Från en del barnhem har Adoptionscentrum fått flera barn men i och med att barnen idag matchas centralt av DA kan det hända att sökande får barn från en ort som ingen svensk familj tidigare adopterat från.

Endast barn som befinner sig på barnhem får placeras för adoption. Barnen har vanligtvis övergivits på sjukhus direkt efter förlossningen, en del har lämnats kvar på sjukhus i samband med sjukdom, och några är hittebarn. När ett barn hittas övergivet lämnas det till polisen som lämnar det till ett barnhem. En utredning görs alltid för att finna barnets föräldrar. Om det inte går att finna barnets föräldrar försöker man först placera barnet inom landet, innan det kan bli aktuellt för en internationell adoption.

Barnhemmen finns spridda över hela landet. Adoptionscentrum arbetar inte med specifika barnhem och barnen kan komma från alla provinser i Vietnam. Det finns privata såväl som statliga barnhem. Många gånger ligger barnhemmen en bit utanför själva stadskärnan och ofta finns det också äldre eller funktionshindrade på samma center.

Samtliga barn är läkarundersökta. Adoptionscentrums medarbetare arrangerar en pediatrisk läkarundersökning av barnen innan den blivande adoptivfamiljen tillfrågas. Barnen testas för HIV, hepatit B och C samt veneriska sjukdomar.

Praktiskt taget alla barn från Asien har en eller flera så kallade ”mongolfläckar”, oftast vid ryggslutet, men de kan förekomma på andra delar av kroppen också.

Då det finns behov av att placera ett barn med särskilda behov för internationell adoption kan ett enskilt barnhem eller Department of Labour, Invalids and Social Affairs (DOLISA) i provinsen, tillfråga en adoptionsorganisation om de kan söka familj för det specifika barnet. DA har då först godkänt att barnet får lov att placeras som ett barn med särskilda behov.

DA anser att barn med i förväg kända särskilda behov är barn som till exempel har hjärtfel, prematura barn med mycket låg födelsevikt, undernärda barn, barn som har fysiska missbildningar, barn med läpp-, käk – och gomspalt, barn infekterade med HIV, Hepatit B och Hepatit C. Även barn över fem år samt syskongrupper räknas till barn med särskilda behov.

Sökande som är öppna för att ta emot barn med särskilda behov kan anmäla sitt intresse genom att fylla i och skicka in denna lista till rådgivarna.

Ansökningar för barn med särskilda behov skickas löpande. Sökande färdigställer sin ansökan som skickas till Vietnam. När Adoptionscentrum får information om att det finns ett barn som har de särskilda behov som den blivande adoptivfamiljen har indikerat i sin ansökan för placering, informerar vi DA och den officiella matchningen äger rum.  

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. De färdiga dokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum och skickas till DA i Vietnam.
 3. När ett barn överges i Vietnam görs en utredning om barnets bakgrund. De biologiska föräldrarna eller barnets vårdnadshavare måste ge sitt skriftliga samtycke för att en adoption ska kunna genomföras. Samtycket går till Justice Department (JD) i provinsen. För hittebarn ger barnhemsdirektören på den institution barnet befinner sig sitt samtycke. Polisen i provinsen verifierar sedan, i en polisrapport till JD i provinsen, att efterforskningar har gjorts för att hitta barnets föräldrar. När detta säkerställts söker man i första hand efter en familj inom landet. Om det inte går att finna en inhemsk familj för barnet, blir det aktuellt för internationell adoption.
 4. När föräldrar har valts ut för ett barn får Adoptionscentrum information om det och meddelar de blivande föräldrarna som får ta del av foto av barnet, bakgrundsrapport och läkarintyg.
 5. Ni ska officiellt meddela DA att ni vill gå vidare och adoptera det föreslagna barnet. 
 6. Ni ansöker hos socialnämnden om samtycke till att adoptionen får fortsätta.
 7. Datum för ceremoni fastställs och ni kan resa till Vietnam. 
 8. Överlämnandet av barnet sker i samband med ceremonin som äger rum i den provins där barnet befinner sig.
 9. Det vietnamesiska adoptionsbeslutet gäller i Sverige. Barnet blir automatiskt svensk medborgare om en av adoptivföräldrarna är svensk medborgare.  
 10. Socialtjänsten ska göra ett besök sex månader efter hemkomsten.
 11. Adoptivföräldrarna ska sända 6 återrapporter till DA under de tre första åren efter hemkomst. Därefter är adoptionsärendet avslutat.

Resa

Engelska talas inte överallt, Adoptionscentrums medarbetare tolkar vid alla officiella möten.

I Vietnam sker den lagliga adoptionen i form av en ceremoni. När JD i provinsen gett sitt godkännande till adoptionen kontaktas de blivande föräldrarna av Adoptionscentrum och de kan preliminärboka sin resa. PC, juridiska avdelningen där ceremonin hålls, fastställer därefter datum för ceremonin.

Det går bra att ta med sig barn som redan finns i familjen. Även andra släktingar, som mor- och farföräldrar har möjlighet att följa med om så önskas.

Adoptionscentrums medarbetare följer vanligtvis med till barnhemmet dagen innan adoptionsceremonin, så att föräldrarna kan träffa barnet. 
Ibland tillåter barnhemmet att föräldrarna får ha barnet hos sig över natten, annars hämtas barnet på barnhemmet på vägen till PC där ceremonin hålls. Efter ceremonin får ni vårdnaden om barnet.

När ceremonin är klar får ni adoptionsbeslutet och "delivery note". Dokumenten är på vietnamesiska. Dokumenten ska sedan översättas till engelska och legaliseras för att ni senare ska kunna lämna in en ansökan vid Svenska Ambassaden om samordningsnummer från Skatteverket. Ni står själva stå för kostnaden av översättningen och legaliseringen, men vår medarbetare assisterar er. Sedan är det dags att ansöka om barnets vietnamesiska pass. Ni återvänder då till Hanoi eller Ho Chi Minh City där ansökan om barnets pass lämnas in. Passproceduren tar ca 7 dagar.
Under tiden ansöker vår medarbetare i norr om Haagcertifikatet från DA. När Haagcertifikatet är utfärdat kan ni ansöka om samordningsnummer för barnet från Skatteverket. Vid samma tillfälle lämnas även en ansökan om namnändring för barnet in. Ni ansöker själva om samordningsnumret vid Svenska Ambassaden i Hanoi. Svenska Ambassaden ombesörjer att ansökan skickas till Skatteverket. Ärendet ska behandlas skyndsamt av Skatteverket och tar normalt ca 5 arbetsdagar. När ni har fått samordningsnummer kan ni slutligen ansöka om svenskt provisoriskt pass för barnet. Det provisoriska passet utfärdas normalt samma dag som man ansöker.

Resa och boende bokar man själv. Den totala vistelsetiden beräknas till ca en månad.

Läs mer om Vietnam på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Gifta makar kan ansöka. Ensamstående kan ansöka i enstaka fall.
 • Ni måste vara tillräckligt friska, fysiskt och psykiskt, för att ge adoptivbarnet god omvårdnad.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att man hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Totalt 6 rapporter skickas till Vietnam. Efter 6 månader görs en uppföljningsrapport, en "follow-up", av socialsekreteraren i er kommun. Uppföljningsrapporten sänds tillsammans med 6 fotografier till DA. Därefter skickas rapporter tillsammans med 6 fotografier en gång i halvåret till dess barnet har varit i Sverige i tre år. 

Alla rapporter ska översättas till vietnamesiska och skickas in tillsammans med två uppsättningar kopior.