Panamá

Allmänt

Adoptionscentrum arbetade i Panama mellan 2011 och 2015. I samband med en ny regering och byte av personal på centralmyndigheten Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), avstannade adoptionsverksamheten tillfälligt. Under 2017 har ny personal tillsatts på myndigheten och de har visat intresse för att återuppta samarbetet med Adoptionscentrum och Sverige.

I Panama finns 50 registrerade barnhem där barnen bor medan deras situation utreds. Alla adoptioner förmedlas dock via Senniaf.  

Både Panama och Sverige har ratificerat Haagkonventionen om internationella adoptioner. Adoptionen godkänns därmed automatiskt i Sverige. I Panama prioriteras inhemska adoptionssökande framför utländska.

Barnen

Panamas befolkning utgörs av flera folkgrupper som har sitt ursprung i Afrika, Europa och Latinamerika. De barn som behöver föräldrar via internationell adoption har varierande bakgrund och ålder. Många av barnen som vistas på barnhem har övergivits av sin biologiska familj eller omhändertagits av barnavårdsmyndigheterna på grund av vanvård.

Alla barn som vistas på barnhem i Panama undersöks av läkare. De går även igenom en psykologisk bedömning. Det är inte ovanligt att barnen har en försenad psykomotorisk och språklig utveckling.

I Panama är det vanligt med inhemsk adoption. De barn som blir aktuella för internationell adoption är vanligtvis över två år och/eller har någon form av särskilda behov. Du kommer att få utförliga rapporter om barnets hälsotillstånd och om den biologiska familjen.

Barnrapport, läkarrapport och psykologisk rapport skickas till Adoptionscentrum. Adoptionscentrum får alltid besked om ett barn har en allvarlig sjukdom eller ett handikapp. Den adoptionssökande får utförliga rapporter om barnets hälsotillstånd och om de efterforskningar som gjorts för att finna och/eller återförena barnet med den biologiska familjen.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen kan komma att variera något beroende på vilket barnhem barnet bor på och i vilken stad barnet är registrerat.

Du gör iordning din adoptionsansökan när du fått information om och vill  ansöka om att adoptera ett konkret barn.  

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningställer du din ansökan.
 2. När ansökan är komplett hjälper vi dig att granska den, skicka på bestyrkande hos Notarius Publicus samt översättning till spanska.
 3. Ansökan skickas direkt till Senniaf i Panama, och när den är godkänd placeras du på väntelista.
 4. När matchning med barn är gjord av adoptionskommittén, skickas besked till Adoptionscentrum tillsammans med en komplett barnrapport med foto (inklusive läkarrapport och i förekommande fall psykologintyg). När du fått besked om barnet ska du acceptera skriftligen inom 10 dagar.
 5. Resan till Panama sker vanligtvis inom en månad.
 6. När du är på plats i Panama inleds den första delen av adoptionen, provsamlevnadstiden (etapa pre-adoptivo). Då besöker du barnet på barnhemmet under 10 dagar.
 7. Därefter får du barnet i din vård, och en provsamlevnadstid på två månader följer.
 8. När de två månaderna har gått och myndigheten utvärderat provsamlevnadstiden, lämnas ärendet in i domstol för den slutliga fasen. I vilken domstol ärendet hamnar beror på vart barnet är registrerat.
 9. Efter ca en månad kallas du till domstolen för en intervju (audiencia) och därefter fattar domaren sitt beslut om adoption.
 10. När adoptionsdomslutet är undertecknat och vunnit laga kraft, ändras barnets efternamn i civilregistret.
 11. Senniaf utfärdar Haagintyget, som bevisar att adoptionen är en konventionsadoption och barnet är då svensk medborgare.
 12. Slutligen kan du ansöka om panamanskt pass för barnet. Eftersom panamanska medborgare inte behöver visum för att komma in i Schengen kan barnet resa till Sverige på sitt panamanska pass.

Resa

Om ni är makar som adopterar, ska båda resa till Panama för att ta emot barnet. Vistelsetiden är ca fyra månader. En av er kan få tillstånd att åka hem under vistelsen innan domstolsförhandlingarna är färdiga, men båda måste närvara vid domstolsaudiensen.

Oavsett om barnet är från en annan stad och själva domstolsprocessen genomförs där, rekommenderar vi att ni bor i Panama City.

Du bokar själv flyg och boende, men Adoptionscentrum hjälper till med tips och råd. 

Läs mer om Panama på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

 • Adoptionssökande som ej fyllt 46 år vid ansökningstillfället, både par och ensamstående kvinnor accepteras.
 • Du bör vara öppen för barn 0–48 månader med något särskilt behov och/eller svår psykosocial bakgrund.
 • Du måste vara öppen för barn oavsett etniskt ursprung.
 • Du ska vara fysiskt och psykiskt frisk. Behandlade sjukdomar, som inte påverkar ditt sätt att leva, accepteras. Intyg om god prognos krävs och i utredning bör det stå vem i släkten, eller bland vänner, som tar ansvar för barnet om något skulle hända föräldrarna.
 • Två års äktenskap eller samboskap som kan styrkas.
 • Utredningen, medgivandet och psykologintyget får inte vara äldre än två år, varken vid godkännande eller vid besked om barn. 

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat ditt barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Panama är att du återrapporterar i tre år efter adoptionen. Du förbinder dig att sända nio uppföljningsrapporter till panamanska myndigheter, en var fjärde månad. Rapporterna ska skrivas av din utredare, läs mer här.