Zambia

 

Allmänt

Adoptionscentrum är en av de första adoptionsorganisationerna som får tillstånd att arbeta i landet. Från hösten 2011 fram till våren 2013 har samarbetet varit ett pilotprojekt mellan Adoptionscentrum och Department of Social Welfare. Detta har nu inneburit att Zambia tillträtt 1993 års Haagkonvention för internationella adoptioner.

Ansvarig myndighet, the Department of Social Welfare (DSW), ligger inom Ministry of Community Development, Mother and Child Health (MCDMCC). De har ansvaret för utredning av barn inför eventuell adoption samt för matchningen av barn och föräldrar.

Adoptionscentrum har haft kontakt med DSW sedan våren 2010. DSW är ansvariga för tillsynen av samtliga barnhem i landet, även om de flesta drivs i privat regi. Huvudkontoret ligger i Lusaka, men provinskontor finns i de nio provinshuvudstäderna, och distriktskontor i alla större samhällen.

Från och med sommaren 2013 samarbetar Adoptionscentrum med en lokal ackrediterad adoptionsorganisation, Child Care and Adoption Society Zambia (CCASZ). Då detta är ett nytt samarbete, blir verksamheten återigen att betrakta som en form av "pilotprojekt". CCASZ är ett professionellt team med lång erfarenhet av adoptionsfrågor. De besitter administrativ, social och juridisk expertis.

Du som väljer att adoptera från Zambia måste känna att du kan hantera ovisshet och osäkerhet i både processer och tidsangivelser. Det som är onormalt i Sverige, kan vara normalt i Zambia och vice versa. Det är till stor hjälp om man kan anamma det synsättet. Se dig som pionjär och ambassadör för svenska adoptivfamiljer.

Barnen 

Barnen förekommer i alla åldrar. På institutionerna finns många äldre barn som behöver familj, Zambia välkomnar därmed ansökningar från adoptionssökande som är öppna för att ta emot äldre barn. Väntetiden är även kortare då. De barn som adopteras är framförallt de som betraktas som helt övergivna, dvs. att det inte finns någon kännedom om barnets biologiska familj.

Zambia är hårt drabbat av hiv-/aidsepidemin. I många hushåll finns bara en förälder kvar i livet och ofta är barnaskaran stor. Om barnet blir föräldralöst genom att föräldrarna dör av sjukdom eller olyckshändelse, omhändertas det oftast av någon i släkten. De familjer som blir mest utsatta, är de där mammorna dör. Ensamma pappor har svårt att behålla alla barnen i hemmet. Oftast lämnas de yngsta, och därmed mest vårdkrävande, barnen temporärt till ett barnhem. Risken är sedan att de blir kvar.

Antal gatubarn ökar och det är vanligt med tonårsgraviditeter. Dessa unga flickor saknar ofta bostad och tillhörighet, och får dåligt eller inget stöd alls i graviditeten. Ofta överges barnet direkt efter förlossningen.  

Barnens hälsa

De barn som kan adopteras från Zambia är läkarundersökta. När du har fått barnet i din vård är det, vid behov, möjligt att utföra ytterligare undersökningar och tester. Vi rekommenderar att du kontaktar en läkarmottagning i början av fosterperioden för att undersöka barnet. Kostnaden är liten och det är tryggt att veta vart du kan vända dig utifall ditt barn blir sjukt. Vissa barn kan vara undernärda och det är inte ovanligt att de har vitaminbrist på grund av ensidig kost.  

Standarden och storleken på barnhemmen varierar markant. Det finns lagstadgade minimikrav och barnhemmen kontrolleras av myndigheterna.

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa iordningställer du din ansökan.
 2. De färdiga dokumenten granskas och godkänns av Adoptionscentrum. Efter legalisering skickas de till vår samarbetspartner CCASZ, för vidarebefordran till DSW, huvudkontoret vid MCDMCC i Lusaka.
 3. DSW ska granska dokumenten och godkänna ansökan. De meddelar ett eller flera distriktsplacerade DSW-kontor om att ni blivit godkända som blivande adoptivföräldrar, samt informerar CCASZ om detta. Det är på distriktsnivå (DSW) som matchningen görs. Information om att ansökan godkänts, samt senare om matchningen, får vi via CCASZ.
 4. Besked om barn får du på telefon och sedan får du skriftlig information om barnet med post/e-post.
 5. Då du blivit utsedd som adoptivförälder till ett visst barn ska socialnämnden ge sitt samtycke till att adoptionsärendet får fortsätta. Adoptionscentrum skickar dig det underlag som du behöver för att kunna ansöka om samtycke. Beslutet att ge samtycke är i de flesta fall delegerat till tjänsteman, din utredare vet vem.
 6. Du får kontaktuppgifter till några hyresvärdar av Adoptionscentrum, i anslutning till att du får besked om barn. Du förhandlar själv med din hyresvärd. Rådgör med oss innan du fattar beslut, eftersom CCASZ måste godkänna ert boende (på uppdrag av DSW) i Zambia. Detta bör vara klart innan du anländer. 
 7. DSW måste ge sitt tillstånd innan du får besöka barnet på barnhemmet. CCASZ ansöker om tillståndet och kommer överens med DSW när det är lämpligt att du besöker barnhemmet. Det kan ta över en vecka innan du får tillstånd att besöka barnet. Du ska sedan besöka barnet på barnhemmet under minst en veckas tid, eller så länge DSW anser att det finns behov för det. Det är DSW som bestämmer när en ansökan kan lämnas in till domstol om Committal Order. När domstolen har utfärdat en Committal Order får du vårdnaden om barnet och fosterperioden kan påbörjas.  
 8. När Committal Order har utfärdats lämnas en ansökan in till DSW om att du ansöker om att få adoptera barnet. DSW ska ge sitt godkännande till att adoptionen kan genomföras. Det kan ta ca 3 veckor innan DSW ger sitt officiella godkännande. Datumet som anges blir: "Effective Date of Notice". Tidigast tre månader efter detta datum kan ärendet tas upp för beslut i domstolen. Under den tre månader långa fosterperioden träffar du representanter från DSW och/eller barnets Guardian ad Litem vid något/några tillfällen. Oftast sker detta genom hembesök hos er. De för även dialog med CCASZ och andra personer i din närhet för att höra hur anknytningen fungerar.
 9. Tidigast tre månader från det datum som du har fått som "Effective date of notice" kan ärendet tas upp i domstol. Det är domstolen som fattar beslut om när ärendet kan tas upp. Så fort CCAS har fått besked om domstolstid informerar de dig om detta.
  Om du så önskar kan det finnas en möjlighet att, med barnet fosterhemsplacerat, resa till Sverige under denna period för att sedan återvända till Zambia och slutföra adoptionen. 
  Vissa domare kräver att adoptivföräldrarna närvarar i domstolen tillsammans med barnet och Guardian ad Litem. En skriftlig rapport lämnas och Guardian ad Litem avlägger sitt vittnesmål om fosterperioden samt lämnar förslag till beslut att familjen får adoptera barnet. Du ska vara beredd på att domaren kan ställa frågor om varför du valt att adoptera just det här barnet. Domarna är inte specialister på adoptionsärenden och är inte insatta i samarbetet med Sverige.
  (Domarna som har sista ordet i adoptionsärenden har rätt att göra ett interimistiskt beslut för upp till två år. Familjerna kan då resa hem till Sverige med sitt barn ändå, och adoptionen avslutas senare. Detta har aldrig hänt och förväntas inte heller ske i framtiden, men möjligheten existerar.)
 10. Beslutet fattas vanligtvis i anslutning till domstolsförhandlingen och därefter skrivs "Adoption order" ut. Detta kan vanligtvis hämtas ut någon dag efter själva hearingen.
 11. CCASZ hjälper dig att registrera "Adoption order". Därefter utfärdas "Adoption Certificate" och ett nytt födelsecertifikat. Det tar upp till 10 dagar att utfärda ett "Adoption Certificate" och födelsecertifikatet.
 12. Slutligen utfärdar Registrar General (ung. fokbokföringsmyndigheten) ett intyg om att adoptionen genomförts i enlighet med Haag-konventionen - ett Certificate of Conformity. 
 13. "Adoption certificate" och "Certificate of conformity" bifogas vid barnets passansökan vid svenska ambassaden i Lusaka.  
 14. I och med detta är barnet adopterat enligt svensk lag och blir automatiskt svensk medborgare, förutsatt att minst en av föräldrarna har svenskt medborgarskap.
 15. Du förväntas skicka återrapporter till Zambia efter adoptionen. Enligt överenskommelse med DSW ska rapportering ske i fem år, och totals 6 rapporter ska skickas.

*'Interim order': I Zambias nuvarande lagstiftning finns det utrymme för domaren att fatta beslut om 'interim order'. Det har dock (enligt den juridiska expertis och de mycket erfarna socialarbetare som Adoptionscentrum konsulterat) aldrig inträffat i internationella adoptionsärenden - och också väldigt sällan vid inhemska adoptioner.  Om det mot all förmodan skulle inträffa, innebär det att familjen ändå kan resa hem till Sverige med barnet, men måste återvända till Zambia före det datum (senast inom två år) som domaren fastställer, för att infinna sig i domstol och få den slutliga 'Adoption Order'.

Resa

Båda föräldrarna måste resa. Det är en fördel om du är resvan och kanske bott en tid utomlands. Du bör läsa på och lära dig så mycket som möjligt om Zambia innan. Det är ett utvecklingsland i flera bemärkelser, men i Lusaka finns flera mycket moderna shoppingcenter, restauranter etc. Där bor också många västerlänningar och de vi träffat upplever Zambia som ett vänligt, lugnt och trevligt land att bo i.

Du bör förbereda dig på att bo utomlands i minst fem månader, det kräver givetvis en hel del förberedelser. Det är en fantastisk möjlighet för dig att få lära känna ditt barns födelseland, kultur och språk. Dessutom ger det dig en unik utlandserfarenhet som kommer att berika ditt liv föralltid.

Det kan finnas en möjlighet att resa hem till Sverige under fosterperioden, för att sedan återvända till Zambia och slutföra adoptionen. 

Vi kommer att lämna förslag på boendealternativ, men du kontaktar själv hyresvärdarna. Det är kostsamt med lämpligt möblerat boende att hyra för en så kort period som ca fem månader. Priserna ligger mellan 800–2000 USD eller mer per månad. DSW vill inte att du bor på hotell eller hotell liknande lodger. CCAS känner till DSW:s krav och måste godkänna boendet innan du kommer överens med hyresvärden. Ofta vill hyresvärden att du betalar hyra i förskott. Fosterperioden kan ske i Lusaka, även om barnet kan komma från barnhem i en annan stad. Om barnet befinner sig på ett barnhem utanför Lusaka reser du dit vid minst två tillfällen. Först för att träffa barnet, för att ansöka om fosterplacering (Committal Order), samt för att delta vid domstolsförhandlingen. Domaren kan även kräva att se dig och barnet ytterligare vid något tillfälle under fosterperioden. Kostnader för dessa resor varierar beroende på hur långt ifrån Lusaka barnhemmet ligger.  

Läs mer om Zambia på Regeringskansliets hemsida.

Vem kan ansöka?

Makar. En av makarna får inte vara mer än 45 år äldre än barnet.

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

I den överenskommelse som myndigheterna i Zambia har med Adoptionscentrum ställs kravet att familjer som adopterar barn från Zambia ska skicka sex uppföljningsrapporter under fem år.

Första rapporten skickas sex månader efter det datum då adoptionsbeslutet togs. Andra rapporten skickas ett år efter det datum då adoptionsbeslutet togs. De återstående rapporterna skickas två, tre, fyra och fem år efter det datum då adoptionscertifikatet utfärdades.

Zambia vill att din utredare på kommunen skriver den första och sista rapporten, kontakta därför din utredare och kom överens om hur detta ska skötas. Rapporterna ska antingen vara skrivna direkt på engelska eller översättas till engelska, men de behöver inte vara översatta av auktoriserade översättare (förutsatt förstås att de är skrivna på riktigt god engelska). Skicka med det svenska originalet med utredarens namnteckning, samt den engelska översättningen (med eller utan översättarens namnteckning). Bifoga också ca 6 stycken fina bilder på era barn, gärna i formatet 10x15 cm som får plats i traditionella foto fickor av A4-storlek. Ni båda ska finnas med på någon av bilderna tillsammans med ert barn. Rapporterna behöver inte bestyrkas, de ska skickas till Adoptionscentrum som vidarebefordrar till Zambia.

Vi behöver ett original och fyra kopior av varje rapport, tillsammans med foton. DSW:s huvudkontor ska ha originalet. Zambias ambassad här i Sverige ska ha en kopia, Provinskontoret DSW, Distriktskontoret DSW, barnhemmet och CCASZ ska också ha varsin kopia.

Sker det någon ändring i kraven för återrapportering kommer information att läggas ut här. Adoptionscentrum kommer i så fall också att kontakta berörda familjer.