Adoption från Indien

Indien

 

Allmänt

Internationella adoptioner är ett välkänt, dock ej okontroversiellt, begrepp i Indien. 2003 ratificerades Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. 2011 lanserades nya riktlinjer för adoptionsarbetet, med syfte att förenkla, centralisera och göra arbetet mer enhetligt i olika delar av landet. Adoptionscentrum arbetade i Indien mellan 1969 och 2015. Därefter valde vi att göra ett uppehåll till dess att det nya centraliserade systemet implementerades. Under 2017 återupptog Adoptionscentrum samarbetet med Indien.

I Indien arbetar alla utländska adoptionsorganisationer numera direkt med den indiska centralmyndigheten Central Adoption Resource Agency, CARA. Indien samarbetar med många adoptionsorganisationer i andra länder, bl.a. USA, Italien, Spanien, Frankrike och Australien samt de nordiska länderna.

CARA har en tydlig ambition; alla barn som lever utan familjestöd ska få en chans att växa upp i en permanent familj.

Barnen

Det finns flera anledningar till varför barn överges i Indien. Orsaker kan bland annat vara att barnet är fött utom äktenskapet, eller att barnet har särskilda behov som den biologiska familjen inte har råd att behandla.

De barn som är aktuella för adoption från Indien har ofta olika former av medicinska diagnoser och andra särskilda behov. Barnen vistas i de flesta fall på barnhem. Många barnhem har svårt att få resurserna att räcka till och barnen får inte alltid tillräcklig stimulans. 

Barnen som är tillgängliga för adoption är från några månader och uppåt. I första hand placeras barnen hos indiska adoptivföräldrar inom landet, och därefter försöker man placera barnet hos personer med indiska rötter boende i utlandet. I sista hand blir barnen tillgängliga för internationell adoption.

I samband med att du blir tillfrågad om ett barn får du en barnrapport med foton och ibland även ett utlåtande från en svensk läkare (utlåtandet är baserat på barnets dokument).

Adoptionsprocessen

 1. Av Adoptionscentrum får du instruktioner för ansökningsdokumenten. Med hjälp av dessa instruktioner iordningsställer du din ansökan.
 2. Vi granskar din ansökan och registrerar den i CARA:s databas ”Carings”.
 3. När ansökan är godkänd tilldelas du ett ärendenummer och kan bli tillfrågad om ett barn.
 4. När du blir matchad med ett visst barn får du en barnrapport, foton på barnet och ibland även utlåtande från en svensk läkare (utlåtandet är baserat på barnets dokument). Du förväntas meddela om du vill gå vidare med adoptionen inom ett par veckor.
 5. Hos din socialnämnd ansöker om samtycke för att adoptionen ska fortsätta.
 6. Den officiella matchningen sker på CARA,som utfärdar ett s.k. NOC (No Objection Certificate).
 7. Din adoptionsansökan skickas i original till det barnhem där barnet bor. Ibland kan du behöva komplettera eller aktualisera din ansökan, eftersom olika barnhem/delstater har lite olika krav. Det gör du i detta skede.
 8. När barnhemmet sammanställt ansökan och bilagt barnets akt,  kan barnhemmets advokat lägga in ärendet i domstol. Denna process tar olika lång tid i olika delar av landet.
 9. När domstolen fattat beslutet om adoptionen. utfärdar CARA det så kallade Haagintyget, som bekräftar att adoptionen är genomförd enligt Haagkonventionen och att barnet därmed är svensk medborgare.
 10. När allt är klart, vanligtvis mellan 6-10 månader från det att matchningen skett, kan du resa till Indien.
 11. Du besöker vanligtvis ditt barn på barnhemmet i några dagar innan du får det i din vård.
 12. Sista delen av vistelsen bor du i New Delhi där barnets svenska pass, samt utreseviseringen skall ordnas innan du kan åka hem.

Resa

Du reser vanligtvis till Indien då domstolsprocessen är genomförd, och vistelsetiden är då mellan 2–3 veckor. Processen och därmed vistelsetiden kan dock komma att variera eftersom de olika delstaterna kan ha olika rutiner.

Vem kan ansöka?

 • Makar med minst två års äktenskap
 • Ensamstående kvinnor och män
 • Adoptionssökande upp till 45 år kan ansöka om barn upp till tre år (ej fyllda fyra) med särskilda behov. Om den ena maken i ett par är över 45 år räknas den sammanlagda åldern (90 år)
 • God och stabil ekonomi krävs
 • God fysisk och psykisk hälsa

Återrapporter

Återrapporterna till ett land efter det att du hämtat barn är en viktig del av adoptionsprocessen.

Ett krav för att få adoptera från Indien är att du återrapporterar i två år efter adoptionen. Du förbinder dig att sända sex uppföljningsrapporter till indiska myndigheter. Alla rapporter skrivs av din utredare.