Hur går en adoption till?

Att adoptera är en fantastisk upplevelse och sätt att bilda familj på. Här kan du följa adoptionsprocessen i olika steg och få en översiktlig bild av hur den går till. Tiden varierar från land till land och ärende till ärende.

 

1. Anmäl dig hos Adoptionscentrum
Välkommen att anmäla dig till Adoptionscentrum redan innan du påbörjat medgivandeutredningen. Du får tillgång till våra rådgivare som är socionomer och/eller adoptivföräldrar. De ger information och stöd före och i början av adoptionsprocessen via mejl, telefon, skype eller om du vill boka ett personligt besök.

När vi fått medlems- och ärendeavgiften får du ett ärendenummer som är kopplat till betalningsdatum och  en personlig sökandemapp. Ditt ärendenummer kan komma att få betydelse när det blir dags att starta adoptionsprocessen, ifall det är fler intresserade av att ansöka från ett visst land än vi kan erbjuda adoptionsmöjlighet. Ditt ärendenummer blir då avgörande för när det finns möjlighet för dig att starta eftersom vi tillfrågar utifrån hur länge du betalat ärendeavgiften.

2. Ansök om medgivande hos din kommun 
Kontakta socialtjänsten i din hemkommun och ansök om medgivande för adoption. De hänvisar till en obligatorisk föräldrautbildning som du ska gå innan utredningen startas. Efter att utredningen är slutförd, fattar socialnämnden beslut om medgivande. Medgivandet gäller i tre år.

 

3. Välj land
När du fått medgivande skickar du in sökandemappen med kopior till oss. Efter att adoptionsrådgivarna gått igenom dina handlingar, kontaktar de dig för att diskutera dina adoptionsmöjligheter och val av land. Du kan anmäla intresse för flera länder, men ansökan kan bara skickas till ett land. Ibland är det fler som är intresserade av att ansöka från ett visst land än vi kan erbjuda adoptionsmöjlighet till. Ditt ärendenummer, som visar när du anmälde dig, blir då avgörande för när det finns möjlighet för dig att starta, eftersom vi tillfrågar utifrån hur länge våra medlemmar betalat ärendeavgiften.

 

4. Gör i ordning papper
I och med att du ska skicka din ansökan till ”ditt” land, sluts ett avtal mellan dig och Adoptionscentrum. Du betalar nu halva den preliminära adoptionsavgiften. Din kontaktperson på Adoptionscentrum ger dig utförliga instruktioner om vilka handlingar som behövs till just det land du ska adoptera ifrån.

 

5. Besked om barn
När du blivit utsedd som förälder till barn meddelas du via telefon. Du får ta del av all den information Adoptionscentrum har om barnet/barnen och den fortsatta processen. Du gör då också en inbetalning av den resterande delen av adoptionsavgiften.

 

6. Resan
Du reser till barnets ursprungsland. Hur länge du ska vara på plats varierar från land till land.

 

7. Hemma med barn
Grattis och välkommen hem!

Efter att du kommit hem med barnet ska du göra uppföljningsrapporter till barnet/barnens ursprungsland. Om ditt barn längre fram är intresserad av att göra en rotsökning och/eller en återresa till sitt ursprungsland, hjälper vi gärna till även med detta.


Frågor och svar om adoption

Finns det en övre åldersgräns?
Det finns ingen åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en av flera faktorer som ligger till grund för kommunens medgivande. Våra adoptionskontakter i utlandet har sina egna åldersgränser.

Måste man vara gift för att få adoptera?
Nej, sambopar och gifta behandlas lika i bedömningen om medgivande av svenska myndigheter. Vissa av Adoptionscentrums utlandskontakter kräver dock ett visst antal äktenskapsår. 

Vilka adoptionsmöjligheter finns för ensamstående?
För ensamstående kvinnor finns flera olika adoptionsalternativ. För ensamstående män är möjligheterna mer begränsade. Ta kontakt med våra adoptionsrådgivare, så kan de berätta mer utifrån dina personliga förutsättningar.

Kan sjukdom vara ett hinder för adoption?
Ja, aktuell eller tidigare ohälsa kan vara ett hinder för att få medgivande eller för att accepteras av våra utlandskontakter. Olika länder har olika inställning och den kan variera från fall till fall, beroende på sökandes alla förutsättningar. Generellt kan man säga att det som kan tolkas som tecken på psykisk ohälsa är särskilt problematiskt. Det spelar också roll om/hur utredaren skriver om ohälsan samt hur läkarintyget är formulerat. Kontakta gärna våra adoptionsrådgivare angående din specifika situation.

Vad kostar det att adoptera?
Adoptionsavgiften är olika för olika länder. Den varierar från cirka 100 000 till knappt 300 000 kr. Exakt information finns på respektive landsida. Mer om de olika kostnaderna vid en adoption, adoptionsbidrag m.m. kan du läsa här.

Hur lång tid tar det att adoptera?
Tiden för att genomföra en adoption varierar. Det beror på många faktorer, t ex hur lång tid föräldrautbildningen och medgivandeutredningen tar, på aktuellt adoptionsläge, antal sökanden samt den sökandes individuella förutsättningar och önskemål. Adoptionsprocessen ser också olika ut i olika länder.

Vad betyder uttrycket ” ej fyllda 4 år” ?
Det betyder att barnet ännu inte har fyllt 4 år. Våra adoptionsländer har angivit en lägsta åldersgräns som ansökan kan gälla. I praktiken brukar det innebära att barnet inte fyllt t.ex. 4 år vid matchningstillfället och oftast även vid hemkomst. Uttrycket  ”0-4” år innebär att barnet ej har fyllt 5 år.

Hur används medgivandeutredningen?
Medgivandeutredningen är det centrala dokumentet i adoptionsansökan till utlandet. Den ska ge ansvariga myndigheter i utlandet en god och tydlig bild av de sökande. Texten bör inte väcka frågor och därför är det viktigt hur den är skriven.

När väljer man land?
Vi diskuterar gärna olika adoptionsalternativ med dig, men det är först när du har ett medgivande som du kan bestämma vilket land du vill sända ansökan till.

Om man vill adoptera från ett land, som inte finns med bland länderna på er hemsida, hur gör man då?
I första hand föreslår vi att du tar kontakt med våra rådgivare för att höra om det finns planer på att Adoptionscentrum ska börja förmedla adoptioner därifrån. I andra hand kan du fråga övriga auktoriserade förmedlingar, om dessa arbetar där. I tredje hand kan du kontakta MFoF (Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd) och fråga om de har erfarenhet av att hjälpa till vid adoption från aktuellt land.

Kan en noterad uppgift i belastningsregistret vara ett hinder för adoption?
Alla Adoptionscentrums samarbetskontakter kräver registerutdrag från belastningsregistret. Finns uppgift i belastningsregistret kan vi därför inte sända ansökan till någon av våra samarbetskontakter förrän förseelsen är preskriberad.

Jag vill adoptera min frus barn, hur gör jag?
Ta kontakt med tingsrätten där ni bor och fråga hur ni kan gå tillväga.

Har ni tips på litteratur om adoption?

Vi har samlat en del tips här.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra adoptionsrådgivare via telefon: 08-587 499 00.