Instruktioner för uppföljningsrapporterna

Föräldrar som fått barn från Ryssland har rapporteringsskyldighet under de första tre åren efter barnets ankomst till Sverige. Gäller andra regler i en viss region meddelas detta i ett separat dokument.

Den i rysk lag fastställda rapporteringsplikten innebär följande: utredaren i familjens hemkommun skriver uppföljningsrapporter när 5 månader, 11 månader, 23 månader samt 35 månader passerat sedan det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vann laga kraft.

Det är viktigt att varken besöken görs eller rapporterna skrivs tidigare än dessa datum (inte ens en dag). Rapporterna ska vara på plats hos den regionala adoptionsmyndigheten senast när 7 månader, 13 månader, 25 månader och 37 månader passerat efter det datum då det ryska domstolsbeslutet om adoptionen vann laga kraft.

Rapporterna måste inkomma till Adoptionscentrum i så god tid att vi hinner skicka över dem till Ryssland till dessa datum. Familjen tar själv i god tid kontakt med de sociala myndigheterna och ombesörjer att uppföljningsrapporterna blir gjorda.

Utformning

Rapporten skrivs på svenska i två original och sänds till Adoptionscentrum för vidarebefordran till Ryssland. Adoptionscentrum ombesörjer legalisering i Sverige, översättning och legalisering i Ryssland, samt inlämning till ansvarig myndighet. Det är viktigt att rätt antal rapporter kommer in till Adoptionscentrum då rapporterna skickas till olika myndigheter i landet. En kopia av kommunens rapport sparas alltid hos Adoptionscentrum.

Mall för uppföljningsrapporter

Enligt Rysslands förordning fr.o.m. 2009, ska en särskild mall, som är Rysslands egen, användas för de uppföljningsrapporter som skickas till Ryssland efter adoptionen. Samma mall gäller alla rapporter. OBS! Mallen ska användas istället för MFoF:s blankett ”Uppföljningsrapport om barn fött i utlandet”, som används för många andra länder.

Uppföljningsrapporterna skall skrivas av er utredare och skall innehålla alla punkter från mallen. Det går bra att kontakta oss på Adoptionscentrum om ni eller er utredare har frågor kring mallen.

Fotografier

Till samtliga rapporter bifogas två uppsättningar med 12-16 fotografier. Dessa foton bör visa inte bara barnet, utan även föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och kamrater tillsammans med barnet. Man bör inte sända bilder på nakna barn. Inte heller bilder där halvklädda vuxna figurerar. Sätt in fotografierna i fotofickor av A4-format. En uppsättning till barnets hemkommun och en uppsättning till rapporten till adoptionsmyndigheten. Det går bra att sända dubletter.

Tingsrättens beslut

När adoptionen är klar i tingsrätten och beslutet har vunnit laga kraft  skickas även två kopior av tingsrättens beslut till AC för vidarebefordran till Ryssland. För barn över tolv år, som inte med automatik blir svenska medborgare, måste även intyg om beviljat svenskt medborgarskap skickas till Ryssland.

Proceduren steg för steg

Ni bokar tid hos socialtjänsten för hembesök i enlighet med återrapporteringsschemat ni fick efter adoptionen.

Det som ska skickas till Adoptionscentrum:

  • Rapporter: 2 original och 1 kopia (glöm inte att signera originalen)
  • Fotografier: 2 identiska uppsättningar på 12-16 fotografier - insatta i plastfickor eller utskrivna papperskopior. Viktigt är att bilderna är av god kvalitet.

AC ordnar med legalisering i Sverige, sätter ett försättsblad på rapporten, samt ordnar med översättning, legalisering, kopiering  och inlämning till ansvarig myndighet i Ryssland.

Spara gärna en kopia hemma på allt ni skickar till Adoptionscentrum.

Samtliga rapporter skickas till Adoptionscentrum. Skriv ”Rapport till Ryssland” på kuvertet. Ring till oss, om något är oklart.

Försenad uppföljningsrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en uppföljningsrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna rapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.