Instruktioner för uppföljningsrapporter och adoptionens slutförande

I januari 2022 bildades myndigheten National Authority for Child Care (NACC). ICABs arbetsuppgifter har tagits över av NACC och det är därmed NACC som tar emot uppföljningsrapporter och därefter ger medgivande till att adoptionen slutför i Sverige.

Kommunens uppföljningsrapporter

Ta kontakt med er medgivandeutredare direkt efter hemkomsten och boka in tider för uppföljningsrapporter som ska göras vid 1, 4 och 6 månader efter hemkomsten med barnet. (I enstaka fall krävs ytterligare en rapport, efter 8 månader.) Rapporterna ska skrivas så nära inpå dessa tidpunkter som möjligt. I samband med varje rapport ska medgivandeutredaren besöka er i ert hem. Rapporterna får inte bli försenade i onödan och det är viktigt att de görs enligt instruktion.

Kommunens rapport ska skrivas på en särskild blankettmall för uppföljningsrapporter, som er medgivandeutredare kan hämta på MFoFs hemsida, se även länk längst ner på sidan. Se till att ni får kommunens rapport i original, med utredarens namnteckning. Ni behöver be en auktoriserad översättare översätta rapporten till engelska, om inte medgivandeutredaren skriver den direkt på engelska.

I vissa fall kan ytterligare en rapport, som skrivs efter 8 månader, krävas. Det
gäller barn med särskilda behov som Adoptionscentrum särskilt sökt familj till på uppdrag från NACC.

Personligt brev

Ni ska även själva skriva ett personligt brev till NACC/barnhemmet som bifogas till kommunens rapporter. Kom ihåg att datera och underteckna brevet.

Översättning

Kommunens rapport och ert personliga brev ska vara på engelska när de sänds till Filippinerna. Det går bra att skriva direkt på mycket god engelska eller anlita en auktoriserad översättare. Länk till auktoriserade översättare finns längst ner på sidan.

Fotografier

Till varje rapport ska ni bifoga minst 6-8 fotografier. Arrangera dem digitalt i en PDF-fil eller i Power Point. Skriv kommentarer på engelska vid bilderna. Mejla sedan över bilderna till oss. Fotografierna bör vara dels närbilder på barnet, dels barnet tillsammans med föräldrar, ev. syskon, mor- och farföräldrar, kusiner och kamrater. I Filippinerna tycker man att det är viktigt att flera bilder visar barnet tillsammans med bägge föräldrarna. Skicka inte bilder av nakna barn, pottbilder, bilder på husdjur tillsammans med ert barn. Har ni inte möjlighet att skicka bilderna digitalt kan ni framkalla dem och sätta in dem i fotoplastfickor i A-4 format och skicka dem med vanlig post.

För barn med särskilda behov som Adoptionscentrum särskilt sökt familj till behövs även ett foto där medgivandeutredaren syns tillsammans med barnet.

Att skicka digitalt till Adoptionscentrum:

 • Fotografier arrangerade i en PDF-fil eller Power Point.

Att skicka med vanlig post till Adoptionscentrum:

 • Rapport på engelska i 1 original (dvs. undertecknad av auktoriserad översättare om det är en översättning, eller med utredarens underskrift om han/hon skrivit direkt på engelska)
 • Personligt brev på engelska i 1 original (dvs. undertecknad av auktoriserad översättare om det är en översättning, eller med era underskrifter om ni har skrivit direkt på engelska)
 • Om ni inte skickar fotografier med e-post ska en uppsättning skickas med vanlig post.

Märk kuvertet Återrapport Filippinerna.

Adoptionscentrum mejlar rapporterna till ICAB och barnhemmet. Originalet arkiveras hos Adoptionscentrum.

Adoptionssamtycke från NACC

Efter att den sista uppföljningsrapporten skickats till NACC tar det cirka 2 månader innan adoptionsmedgivandet kommer därifrån. Först när det har anlänt kan ni ansöka om adoption hos tingsrätten.

Tingsrättsadoption

Länk till ansökningsformulär finns längst ner på sidan. Av ansökan ska framgå sökandens och barnets nationalitet, skälen för ansökan, till exempel att man har för avsikt att vårda och uppfostra barnet som sitt eget, samt en försäkran att varken vederlag eller bidrag till barnets underhåll är givet eller utfäst. Ansökan ska undertecknas av båda makarna om sökanden inte är ensamstående.

Vilken tingsrätt ni ska vända er till hittar ni här: www.domstol.se/hitta-domstol/

Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis för sökande (ska utvisa ålder, civilstånd, hemort och nationalitet). Beställ det från Skatteverket. Uppge att det gäller adoption.
 • Personbevis för barnet.
 • Samtycke från kommunen. Klicka för att se exempel.
 • Intyg från Adoptionscentrum ”Till berörd svensk myndighet”. Klicka för att se exempel.
 • Kopia av de dokument från Filippinerna som ligger till grund för den svenska adoptionen. Att det finns samtycke från barnets legala vårdnadshavare eller förmyndare framgår av dessa dokument.

Ansökningsavgiften till tingsrätten är 900 kr (januari 2020).

I ansökan ska ni be om att få tingsrättens beslut efter det att beslutet vunnit laga kraft d v s med en ”i laga kraft stämpel” . Det sker efter besvärstiden på 3 veckor.

Innan tingsrätten fattar beslut om adoptionen remitteras er ansökan till socialnämnden för yttrande. Yttrandet består av att socialnämnden ska finna att det är till barnets bästa att få bli adopterat av just er. Er medgivandeutredare kommer att göra hembesök hos er för att sedan skriva en rapport som underlag för socialnämndens beslut. Räkna med att det tar 1 - 5 månader att få beslutet från tingsrätten.

Handlingarna är inte automatiskt sekretessbelagda hos tingsrätten. Om handlingarna innehåller detaljer som kan betraktas som barnets enskilda egendom och alltså inte bör spridas till obehöriga personer, är det lämpligt att begära sekretess av handlingarna enligt 36 kapitlet 1 § i offentlighets- och sekretesslagen, samtidigt som ni ansöker om adoption. Observera alltså att man ska begära sekretess innan, som det heter ”domstolen skiljer målet eller ärendet från sig”.

Skälet till att sekretess bör begäras är dels att det inte är i barnets intresse att detaljer om barnets bakgrund sprids utanför dess familj, dels att det t.ex. för en ogift mor i barnets hemland kan vara en social katastrof om det blir känt att hon har fött ett barn.
Ingen akt hos tingsrätten är hemlig. Allt hos domstolen är offentligt, men om det rör frågor om personliga förhållanden, som är av sådan art att någon kan lida skada om informationen sprids, så kan man begära sekretess. Om tingsrätten bifaller er ansökan om sekretess, innebär det att man gör en anteckning på er akt hos tingsrätten. Anteckningen är en ”varning” till personalen på tingsrätten att om någon begär att få tillgång till akten, så ska en bedömning göras om just den personen ska få ta del av handlingen eller inte.

Så snart tingsrätten bifallit er adoptionsansökan får ni automatiskt ett papper från dem med beslutet, men då har besvärstiden på 3 veckor ännu inte gått, beslutet har alltså inte vunnit laga kraft ännu. Ni ska därför invänta beslutet med en s.k. ”i laga kraft stämpel”, som ni begärde i samband med ansökan.

Översättning av tingsrättsbeslut

När ni har fått tingsrättens beslut med ”i laga kraft stämpeln” ska ni låta översätta det till engelska av en auktoriserad översättare (translator). Länk till auktoriserad översättare finns längst ner på sidan.

Att posta till Adoptionscentrum

 • Det översatta tingsrättbeslutet med översättarens underskrift och stämpel i original
 • En kopia av tingsrättens beslut på svenska - sparas hos Adoptionscentrum
 • Ett nytaget foto av barnet

Adoptionscentrum vidarebefordrar beslutet och fotot till NACC.

Haagintyg från MFoF

När adoptionen är klar i tingsrätten ska MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) utfärda ett intyg på att adoptionen är slutförd enligt Haagkonventionen. Adoptionscentrum sköter denna handläggning när vi fått in ert översatta tingsrättsbeslut. Detta beslut skickas sedan till NACC, som - när de får intyget - avslutar ärendet.

Ni får också en kopia av Haagintyget, som eventuellt kan vara bra att ha med om ni reser eller flyttar utomlands med barnet.

Övrigt

Medborgarskap

När adoptionen är klar i tingsrätten, blir barnet automatiskt svensk medborgare under förutsättning att minst en av adoptivföräldrarna är svensk medborgare.

Brevkontakt med barnhemmet

Utöver de formella rapporter som måste sändas enligt ovan, kan ni skriva personliga brev direkt till barnhemmet. De vill så gärna få veta hur ”deras barn” mår och utvecklas och blir mycket glada att höra från er, men räkna inte med att få svar. Särskilt till jul, kan det vara trevligt med en hälsning. Dessa brev behöver inte gå via Adoptionscentrum.

Försenad återrapportering

Är det så att ni har fått förhinder och inte kan lämna en återrapport i tid måste ni meddela Adoptionscentrum om detta i god tid. Vid uteblivna återrapporter skickas upp till tre påminnelser, därefter kontaktas socialtjänsten i er hemkommun.