Kenya

Den kenyanska regeringen har uttalat att barnets rättigheter är en prioriterad fråga. Men i praktiken är barn i Kenya fortfarande i hög utsträckning utsatta för våld, övergrepp och diskriminering. Uppskattningar visar att ungefär tio procent av alla barn har förlorat en eller båda föräldrarna, hälften som en följd av hiv-aids.
Hiv-aids epidemin har även bidragit till att familjer och andra sociala strukturer får allt svårare att ta sitt ansvar eftersom de är överbelastade av behoven och tvingas ta på sig nya roller. Detta har alvarligt påverkat samhällets förmåga att ta hand om utsatta och föräldralösa barn.  Man uppskattar att över 300 000 barn lever på barnhem och de flesta av dessa är inte registrerade eller kontrollerade av myndigheterna.