Om oss

I över 40 år har Adoptionscentrum arbetat med adoptionsförmedling, och ett stort antal barn från drygt 60 länder har fått nya föräldrar i Sverige.

Lika länge har det inom organisationen funnits ett stort engagemang för att på olika sätt arbeta för att förbättra tillvaron för alla de barn som växer upp på institution eller riskerar att hamna där. Adoptivföräldrar i Sverige har både spontant och mer organiserat bedrivit hjälp- och biståndsverksamhet sedan adoptionerna startade på 1960-talet.

Utgångspunkten har varit en djupt mänsklig vilja att förbättra situationen för barn som riskerar att växa upp på barnhem.

Världen över fråntas barn möjligheten att växa upp med sina föräldrar av en rad orsaker, exempelvis fattigdom, sjukdom, missbruk, stigma mot ensamstående föräldrar samt brister i sociala skyddsnät. Vi arbetar för att förebygga att barn överges och för att deras rättigheter uppfylls.

Vårt arbete har gett oss ingående kunskap om orsakerna till varför barn överges och omhändertas, om tillvaron på barnhem och konsekvenserna av att barn växer upp på institution. Kunskaperna har lett till att Adoptionscentrum succesivt har förstärkt sin centrala roll i biståndet för att tillvarata just dessa barns intressen och verka för en långsiktig förändring

Biståndet är en självständig del av Adoptionscentrum

Adoptionscentrums verksamhet som biståndsorganisation bedrivs under namnet Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum

Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa Barn är Adoptionscentrums stiftelse för insamling till våra biståndsprojekt, har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.Stiftelsen Föräldralösa Barn har ingen anställd personal. Adoptionscentrum som driver de biståndsprojekt som finansieras av insamlade medel har administrativ personal anställd för att säkerställa att projekten bedrivs etiskt och effektivt.
Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum, är medlem i Forum Syd och många
av våra projekt genomförs med stöd från Sida/Forum Syd.

Att bedriva både adoptioner och bistånd är inte oproblematiskt. Adoptionsverksamheten måste alltid utgå från lagar och konventioner som tryggar att barnets rättigheter respekteras och skyddas. Alla andra intressen skall underordnas dessa i adoptionsprocessen.

Samtidigt finns stora behov att stärka ursprungsländernas kapacitet att tillvarata barnets rättigheter och intressen. Det är också högst rimligt att mottagarländerna bidrar till att stärka denna kapacitet, men på ett sätt som inte äventyrar etiken i adoptionsverksamheten ((Se kapitel 5.4; Guide to Good Practice No 1, 1993 års Haag-konvention;) Adoptionscentrum har utgått från dessa förutsättningar i utvecklingen av biståndsarbetet. Biståndsverksamhet och adoptionsverksamhet ska alltid hållas ekonomiskt och personellt avskilda från varandra.