Datum:  2019-12-20

FN uppmanar till bättre skydd av barn utan föräldraomsorg

FN uppmanar till bättre skydd av barn utan föräldraomsorg

FN:s generalförsamling antog den 18 december 2019 en resolution med fokus på barn utan föräldradraomsorg.
För första gången i historien uppmanade man sina 193 medlemsländer att vidta konkreta åtgärder för att skydda barn utan föräldraomsorgs rättigheter.

Man konstaterar att barn utan föräldraomsorg är en grupp i hög risk att uppleva kränkningar av sina rättigheter, våld, misshandel och försummelse.
Man uttryckte också en oro över den potentiella skada institutionalisering och institutionsvård kan ha för barns uppväxt och utveckling och uppmanar stater att vidta åtgärder för att successivt ersätta den med familjebaserad omvårdnad och omfördela resurser till initiativ i lokalsamhället.

Generalförsamlingen uppmuntrar även staterna att arbeta för att hantera grundorsakerna till onödiga separationer genom ett bättre samhällsstöd till familjer i utsatthet.

En internationell koalition med fler än 255 barnrättsorganisationer och nätverk har också tagit fram rekommendationer kring arbetet att prioritera familjens roll och förändra omhändertagandet.