Policy för biståndsarbetet inom Adoptionscentrum

Alla barns rätt till familj

Vårt biståndsarbete är inriktat på att stärka barns rättigheter. Vår målgrupp är främst barn som förlorat eller riskerar att förlora  sin familjetillhörighet och därmed sin identitet. När ett barn förlorar sin familj kan många grundläggande rättigheter hotas – rätten till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot våld och utnyttjande, rätten till god omvårdnad och att göra sin röst hörd. Adoptionscentrum driver påvkeransarbete i Sverig och internationellt för att barn ska få växa upp i en familjemiljö. Allt vår internationella utvecklingssamarbete utgår från FN:s barnkonvention.

Barns rätt till familj präglar vår verksamhet som utgår från barnets bästa i ett livslångt perspektiv.

Adoptionscentrum arbetar i partnerskap med organisationer i samarbetsländerna som delar våra värderingar. Genom att arbeta med organisationsutveckling stärker vi dem som barnrättsorganisationer. Tillsammans med organisationerna ger vi barn som lever i utsatthet en röst.

Adoptionscentrum har ett starkt engagemang för alla barns rätt till frihet från alla former av kränkningar och trakasserier.

Läs mer under respektive punkt eller hämta hela vårt policydokument: 

Biståndspolicy (PDF)