Förbättra situationen för barn och ungdomar på institutioner

Vår policy

För många barn finns inget annat alternativ än en uppväxt på institution. Barnhemsuppväxt innebär emellertid enorma risker för barn. Forskning visar hur institutionsvistelse begränsar barns förutsättningar till ett bra liv som vuxna..

Problemen kan bestå i att institutionerna har en dålig materiell standard, att barnen inte har någon privat sfär eller plats för privata tillhörigheter. Att det råder brist på kunskap om barns rättigheter och behov. Många barn blir kvar på barnhemmet utan att några ansträngningar görs för att utreda deras situation eller återförena dem med familj eller släkt. Särskilt stigmatiserade är barn som har funktionsnedsättningar eller är hiv-smittade.

De barn som tillbringar hela sin barn- och ungdom på barnhem är ofta oförberedda på livet efter institutionen. Det gäller allt från enkla vardagliga färdigheter som att hantera egna pengar och eget hushåll till större frågor som ensamhet och brist på sociala nätverk, liten erfarenhet av att ta egna initiativ och att klara yttervärldens utmaningar. Det omgivande samhällets attityd gentemot barn som vuxit upp på barnhem är ofta negativ vilket ökar risken för diskriminering.

Tillsamans med organisationer i samarbetsländerna verkar vi för att förbättra situationen för barn och ungdomar på institutioner genom att:

  • Att öka kunskapen hos personal på institutioner om barns rättigheter och behov, inte minst barn med särskilda svårigheter som funktionsnedsättning eller barn som är hiv-smittade.
  • Att förändra institutionsvård mot att förkorta vistelsetiden, individualisera vården, minska barngrupperna och att man följer gällande minimistandards.
  • Förbättra skyddsnätet i samhället för de ungdomar som lämnar instituitoner.