Barns rätt till familj

Föräldralösa Barn har sedan starten arbetat för barns rätt till familj och en trygg uppväxt och för att förebygga att barn placeras på institution i onödan. Vi vet att det är skadligt att tillbringa hela sin barndom på ett barnhem.

Fattigdom, brist på tillgång till skola eller födas med ett funktionshinder kan i många länder vara tillräckliga skäl till att barn placeras på barnhem. Det vill vi förebygga. När ett barn förlorar sin familj hotas många av de grundläggande rättigheterna – rätten till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot våld och utnyttjande, rätten till god omvårdnad och att göra sin röst hörd.

För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN tagit fram riktlinjer som säger att barn i första hand ska placeras i en alternativ familj och att barnhem alltid ska vara sista alternativet. För barn under tre år ska placering på institution helt undvikas. Alla beslut ska alltid ske utifrån barnets bästa.

I vårt arbete fokuserar vi på att öka stödet till familjer som lever i utsatthet och förebygga övergivande. Att arbeta med att förändra situationen för barn och unga kräver kunskap och professionell kompetens. I många av våra projekt riktar vi oss därför till vuxna som har mandat att fatta beslut om barns liv och framtid, exempelvis föräldrar, politiker, barnhemspersonal och personer verksamma inom sociala sektorn. Vi är övertygade om att kunskap leder till förändring. Några av de saker vi gör i vårt arbete är:

  • Förbättra förutsättningarna för familjer att ta hand om sina barn. Föräldrar och vårdnadshavare i våra samarbetsländer deltar i utbildningsaktiviteter om barns rättigheter och får stöd i föräldrarollen. Det har bidragit till bättre omvårdnad, samt ökad insikt om förälderns ansvar och familjens betydelse för barnet.

  • Öka kunskaper hos ansvariga för barn utan föräldraomsorg. Personer, som på olika sätt är ansvariga för livsavgörande beslut om barns framtid, får information och kunskap om relevant lagstiftning, policys och riktlinjer inom området, vilket ökar förutsättningar för ett rättssäkert omhändertagande och att alla beslut sker för barnets bästa.

  • Stöd för familjer att ta sig ur fattigdom. Genom utbildningar får familjer kunskap om vilka bidrag och stödprogram som finns i samhället och vilka rättigheter de har. Efter utbildningarna har exempelvis familjer i Vietnam krävt hälsoförsäkringskort, som ger gratis hälsovård till barnen, samt fått tillgång till mikrokrediter, vilket bidragit till en förbättrad hushållsekonomi. I Etiopien har ensamstående mammor fått möjlighet till bidrag, rådgivning, yrkesutbildning och gratis daghem vilket har resulterat i att de kan försörja sig och sina barn.

  • Bättre psykosocialt stöd till familjer som lever i utsatthet I exempelvis Colombia och Serbien har våra samarbetspartners arbetat för att stärka familjer inför att de ska återförenas med sina barn efter en tid på barnhem samt höja kvalitén på det psykosociala stödet. Familjer med barn som lever med ett funktionsnedsättning har fått hjälp att bryta stigmatisering, kräva sina rättigheter och fått stöd i föräldragrupper.

  • Öka jämställdheten. I arbetet för barns rättigheter står vi inför stora utmaningar vad gäller brist på jämställdhet för flickor och unga kvinnor i de samhällen vi arbetar. När kvinnor får ökade möjligheter att påverka sitt liv påverkas ofta även deras barns liv till det bättre. I Indien, Etiopien, Sydafrika och Vietnam, har kvinnor nåtts av utbildningar i ledarskap och i kvinnors rättigheter och om reproduktiva hälsa. Kvinnor har fått ökade möjligheter att påverka sitt och sina barns liv till det bättre.