Svensk Insamlingskontroll

Föräldralösa Barn är en av de insamlingsorganisationer i Sverige som fått tillstånd av Svensk Insamlingskontroll att använda sig av ett 90-konto, det vill säga ett bankgiro nummer som börjar på 90.

90-kontot en kvalitetsstämpel

Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. De säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.

Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent av en organisations totala årsintäkt gå till kostnader för insamling, administration och medlemmar.

 

Svensk insamlingskontroll - 90 konto

 

Svensk Insamlingskontrolls kontrollarbete och Regler

Organisationen ska snarast möjligt efter räkenskapsårets slut, dock senast fem månader därefter skicka in kopia av följande handlingar;

• Signerad årsredovisning och eventuell koncernredovisning

• Revisionsberättelsen

• Revisorns PM avseende iakttagelser vid revisionen eller motsvarande form av rapportering till organisation

• Signerade blanketter för resultaträkning och nyckeltal samt notförklaringar enligt anvisningar till rapportpaketet

• Blanketten mottagande organisationer 

Det är med utgångspunkt från rapportpaketet som Svensk Insamlingskontroll utför sin granskning och inför allmänheten, media och andra bidrags- och gåvogivare kan förklara, att de gåvor och bidrag som skänkts har använts för organisationens ändamål och att insamlings- och administrationskostnaderna inte har varit oskäligt höga.

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll på www.insamlingskontroll.se.