Datum:  2017-06-09

Duvnäs Föräldrastöd

 

Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0–10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd, genom samvaro med lek, föräldrasamtal och videometoden Marte-meo. Besöken är kostnadsfria.

Stöd erbjuds utifrån varje familjs behov. Som förälder kan man ha olika frågeställningar beroende på hur länge man varit familj och i vilken livsfas barnet befinner sig.

Stöd till familjehem

Syftet med stödet är att stärka familjehemsföräldrars förutsättningar att ta hand om det placerade barnet. I samspelsbehandling kan eventuella anknytningsskador hos barnet repareras och familjehemmet kan få ökad förståelse för barnet och bli rustade att möta barnets behov. Kontakten med oss förmedlas genom stadsdelarnas familjevård.

Stöd till adoptivfamiljer

Duvnäs Föräldrastöd har utformat ett särskilt erbjudande till blivande och nyligen hemkomna adoptivfamiljer. Erfarenheten visar att möjligheten att få ett så tidigt stöd som möjligt är viktigt, både för samspelet i familjen och för anknytningsprocessen. Det går bra att ta kontakt när som helst under adoptionsprocessen och stöd kan ges såväl inför som under resan till barnet. Inom en månad efter hemkomst träffar vi familjen och därefter utformas det vidare stödet. Stödet är kostnadsfritt för boende inom Stockholms stad samt för de länskommuner som tecknat avtal. För närvarande har följande kommuner avtal: Sundbyberg, Värmdö, Nacka, Botkyrka Huddinge Nynäshamn, Järfälla, Upplands-Bro och Salem.

Även de adoptivfamiljer som varit familj under en längre period kan behöva stöd i olika perioder under barnets uppväxt. Det är vanligt att adoptivbarn har en extra känslighet för separationer, förändringar och andra påfrestningar. Exempel på sådana förändringar kan vara att börja förskola och skola. En del barn behöver stöd över tid med känsloregleringar, socialt samspel, självkänsla eller tankar kring sitt ursprung. Andra barn kan ha funderingar om sitt utseende och olikheter. Föräldrar kan behöva stöd med det som är specifikt och speciellt i adoptivföräldraskapet. Adoptivfamiljer är välkomna att ringa eller mejla för stöd i olika frågor. Vi ger även konsultation kring adoption till andra yrkesverksamma inom exempelvis förskolor, skolor och socialtjänst. Övriga familjer behöver ansöka om stöd från Duvnäs hos sin stadsdel.

Tel: 08- 716 16 87
E-post: duvnasforaldrastod@stockholm.se