Datum:  2018-02-19

Adoptionscentrums samarbete med Chile 1971-1992

1.      Vad har hänt?

SVT har sänt inslag där man har intervjuat enskilda personer som riktar anklagelser mot bland annat Adoptionscentrums arbete i Chile på -70, -80 och början av 90-talet. Enligt inslagen pågår det en utredning av vår adoptionsverksamhet i Chile under den perioden. 

I höstas blev Adoptionscentrum kontaktade av SVT Väst angående adoptionerna i Chile. Förbundsordförande Margret Josefsson ställde då upp på en intervju. Därefter har enskilda personer i intervjuer med journalister från SVT riktat anklagelser mot Adoptionscentrums arbete i Chile. 

Om det finns tvivel kring adoptionsverksamheten i Chile på -70, -80 och början av 90-talet är en utredning på sin plats. Adoptionscentrum har en tystnadsplikt i alla enskilda adoptionsärenden. Vi kan därför inte kommentera påståenden i ett enskilt ärende.

2.      Vad händer nu?

Vi avvaktar besked kring den pågående utredningen. Först när den utredningen är klar och om den visar att fel har begåtts kan vi ta ställning till det. 

3.      Jag är orolig för min adoption/mitt barns adoption.

Vi förstår att mediernas anklagelser som riktas mot Adoptionscentrums verksamhet i Chile på -70, -80 och början av 90-talet väcker många känslor hos både adopterade och anhöriga. Om du vill ha information om hur du går till väga för att beställa en kopia av den adoptionsakt som Adoptionscentrum har sparad hos Riksarkivet, besök den här sidan.

Om du har övriga frågor om adoption och adoptionsprocessen är du välkommen att ringa oss på 08-587 499 00.  

4.      Vad är Adoptionscentrums ansvar?

Adoptionscentrum förespråkar rättssäkra adoptioner genom internationella konventioner som Haagkonventionen om internationella adoptioner, och andra riktlinjer för etiskt korrekta adoptioner.

Innan adoptionsverksamheten i Chile startade år 1971 gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsprocessen skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner. I Chile var det vid den här tiden barnavårdsdomstolarna som hade juridisk behörighet att fatta beslut rörande barn som av någon anledning inte kunde växa upp i den biologiska familjen. Barnavårdsdomstolarna anlitade socialarbetare som utredde barnens bakgrund och behov samt den biologiska familjens situation. 

Det var också barnavårdsdomstolarna som utsåg de blivande föräldrarna i Sverige till vårdnadshavare, och chilensk domstol utfärdade tillstånd att föra barnet till Sverige för att slutföra adoptionen. Adoptionerna fullföljdes i svensk tingsrätt, och det svenska adoptionsbeslutet skickades till Chile för arkivering i akten på barnavårdsdomstolen. Adoptionscentrum har inte fattat något adoptionsbeslut. 

5.      Hur går jag till väga för att söka mina rötter i Chile?

Adoptionscentrum har vanligtvis inte tillgång till någon mer information utöver de adoptionsdokument som adoptivföräldrarna fick vid tiden för adoptionen, och som finns arkiverade i adoptionsakten på Riksarkivet (se fråga 3). Den bakgrundsutredning som ligger till grund för adoptionsbeslutet i Chile ska finnas sparad i akten på den barnavårdsdomstol i Chile som fattade beslut om adoptionen. Om du som adopterad vill få tillgång till bakgrundinformation i Chile eller söka efter dina biologiska föräldrar är det den statliga myndigheten SENAME (Servicio Nacional de Menores) du ska kontakta.  

SENAME har en avdelning som arbetar specifikt med röttersökning för både nationellt och internationellt adopterade. Adoptionscentrum har samarbetat med SENAME i röttersökningsärenden sedan början av 90-talet. 

Om du vill starta en röttersökning i Chile kan du använda dig av Adoptionscentrum som stöd och part i processen, alternativt söka på egen hand genom att själv ta kontakt med SENAME. Om du vill genomföra röttersökningen med Adoptionscentrums stöd, behöver du vara medlem hos oss samt betala en självkostnad om 3000 kr. 

Enligt SENAME’s senaste riktlinjer för arbetet med röttersökningar, är det du som adopterad som har rätt att ta del av den information som rör dig och ditt ursprung. SENAME har inte rätt att skicka information som rör en adopterads bakgrund till någon annan än den adopterade själv, utan dennes medgivande. Om du önskar få stöd av oss på Adoptionscentrum i röttersökningsprocessen, måste du själv skriftligen meddela SENAME detta. 

Riktlinjerna för hur personuppgifter ska hanteras regleras i chilensk lag.

Det är bra att vara medveten om att en röttersökning i Chile är en långsam process som är svår att förutsäga hur lång tid den tar. Myndigheten har hög belastning och knappa resurser, men gör sitt bästa. Många adopterade har under åren hittat sina biologiska familjer i Chile med hjälp av SENAME och Adoptionscentrum.

Om du vill starta ett röttersökningsärende på egen hand kan du göra det via SENAME:s webbsida ”Busqeda de Origenes”. 

Här kan du läsa mer om hur Adoptionscentrum arbetar med röttersökningar.