Datum:  2017-12-24

Lyckad namninsamling

Den namninsamling som Adoptionscentrum startade den 18 november tillsammans med Barnen Framför Allt och Barnens Vänner, blev lyckad och har avslutats. Totalt visade 1166 personer att de tycker det är viktigt med samhällets stöd till adopterade och deras familjer.

Under hösten fick Adoptionscentrum kännedom om att Stockholms stad planerade besparingar som skulle drabba verksamhet för adoptivfamiljer. De menade att då antalet adoptioner sjunker som behövs inte verksamheten i samma omfattning.

Under hösten fattade också Stockholms landsting beslut om att inte teckna nytt avtal med Ericastiftelsen vilket hotar stora delar av det arbete som bedrivs där, vilket bland annat drabbar adopterade och deras familjer.

Dessa båda händelser resulterade i att en namninsamling startade i samband med Adoptionernas dag, den 18 november. Påverkansarbetet har varit intensiv och många kontakter har tagits med politiker och tjänstemän.

Den 24 november träffade Jonas Andersson (ordförande i AC Stockholm Söder samt ledamot i förbundsstyrelsen) och Margret Josefsson (förbundsordförande) socialborgarrådet Åsa Lundhagen (mp). Samtalet gällde Öppna förskolan Spira, Duvnäs föräldrastöd och Resurscentrum.

Åsa Lindhagen fick ta emot namninsamlingen, ett pressmeddelande som skrevs i anslutning till den samt Adoptionscentrums intressepoliska program. I samtalet lyftes vikten av behovet av ta vara på den kunskap och kompetens kring adoptivfamiljer som byggts upp under många år. Även om adoptionerna minskar i antalet har inte behoven gjort det. Det kan också vara en möjlighet att öppna upp för äldre barn samt barn i familjehem. På det sättet kan underlaget öka och resurserna behållas.

Åsa Lindhagen var öppen i dialogn. Hon lyfte själv fram önskan om att fler kommuner i länet tecknar avtal, gärna på tre år, med Stockholms stad så att verksamheten kan bli stabil över tid.

Den 12 december antogs verksamhetsplanen för 2018 i Stockholm stad och det visade sig att socialborgarrådet lyssnat till fler av argumenten. Beslutet innebär att det inte sker några förändringar eller besparingar för Duvnäs föräldrastöd eller öppettiderna på Spira. Däremot kommer tyvärr Resurscentrum minskas med en tjänst. Nu är det viktigt att fortsätta arbeta för att fler kommuner i länet tecknar avtal med Stockholm stad så att verksamheten kan fortsätta och helst också utvecklas.

Ericastiftelsen har funnits sedan 1934. Ericastiftelsen har i uppdrag av staten och Stockholms läns landsting att bedriva högskoleutbildning och erbjuda psykoterapeutisk behandling för barn, ungdomar och deras familjer med olika problematik. Många av dem som sökt sig hit är adopterade och adoptivföräldrar.

I september beslutade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län, att inte förlänga vårdavtalet med Ericastiftelsen när det löper ut i december 2018. Som skäl angavs att det avtal som nu finns inte uppfyller rådande juridiska krav. Detta ska förstås respekteras, men vid detta tillfälle fanns ingen politisk vilja att undersöka alternativ så att verksamheten ska kunna fortsätta. Istället för att ta vara på den spetskompetens som finns vid Ericastiftelsen menade politiker att den ska byggas upp på BUP-mottagningar. Utifrån den situation som idag råder på många BUP-mottagningar bedöms detta inte vara rimligt och är inte något som gagnar de barn, ungdomar och familjer som behöver hjälp.

Margret Josefsson uppvaktade sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (m) den 15 december och fick möjlighet att överlämna namninsamlingen samt diskutera frågan. Under hösten har påtryckningarna varit många och Marie Ljungberg Schött lovade att Alliansen nu kommer att arbete för att söka en lösning som är juridiskt hållbar för att samverkan med Ericastiftelsen ska fortsätta även efter 2018.

Margret Josefsson har även varit i kontakt med Dag Larsson (s) som är oppositionslandstingsråd. Han arbetar också aktivt för en lösning, vilket innebär att det finns en bred politisk enighet för detta.

Adoptionscentrum kommer att fortsätta följa utvecklingen både inom så väl Stockholms stad som Stockholms läns landsting. Ett skäl är att allt detta är otroligt bra och väl fungerande verksamheter för adopterade och deras familjer som Adoptionscentrum ofta lyfter fram som goda exempel. I alla kontakter har därför frågan om regionala resurscentrum och ett nationellt kunskapscentrum lyfts. Det är viktigt att stödet utvecklas, istället för att avvecklas.