Datum:  2017-05-31

Viktigt möte om statlig utredning

Justitiedepartementet bereder för närvarande betänkandet Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61). Med anledning av detta träffade Margret Josefsson, ordförande, och Magnus Ljungkvist, vice ordförande, tillsammans med representanter för de andra svenska adoptionsorganisationerna, statssekreterare Catharina Espmark. Mötet ägde rum tisdagen den 30 maj.

Under nästan en timme fick organisationerna möjlighet att lyfta fram det som anses vara viktigt att förändra.

Adoptionscentrum lämnade ett remissvar med anledning av betänkandet redan i juni 2010. Detta remissvar har nu bearbetats och lämnades på nytt till departementet. Under mötet lyfte Adoptionscentrum speciellt följande delar:

  • Slopad övre åldersgräns för adoptivföräldrar vid medgivande. Ålder är viktigt, men ska ses i ett sammanhang.
  • Behov av åtgärder så att kvaliteten i medgivandeutredningar bibehålls då antalet är få.
  • Vikten av råd och stöd efter adoptionen.
  • Adopterades rätt till sitt ursprung.

Det var ett bra möte som kommer att följas upp. Adoptionscentrum överlämnade även det intressepolitiska programmet som nyligen antogs vid förbundsmötet i maj.

Förhoppningen är att en proposition ska kunna läggas fram senare i år.