Datum:  2018-12-21

Adoptionscentrum har besökt Chile

Syfte
I slutet av november reste verksamhetschef Maria Doré och Anna Taxell, regionansvarig för Latinamerika, till Chile. Resan skedde på initiativ av Adoptionscentrum och anledningen till resan var att Adoptionscentrum tar utredningen om misstankar om oegentligheter i samband med adoptioner på 70-, 80- och 90-talen på största allvar. Syftet var att få till en dialog med ansvariga för utredningen och kunna vara behjälpliga i den mån det behövs. Eftersom Adoptionscentrum inte är en del av utredningen får vi ingen löpande information och frustrationen över att behöva förlita oss på andrahandsuppgifter och rykten har varit stor. För att bättre kunna informera våra medlemmar och svara på frågor var resan ett måste.

Adoptionscentrums representanter genomförde två officiella möten, ett med utredaren minister Carozza och hans team och ett med Sename, den chilenska centralmyndigheten.

Möte med utredarna
Ministern och hans medarbetare rapporterade att dokument som rör 666 adoptioner som Adoptionscentrum förmedlat hittills inkommit. Dessa har antingen skickats in av enskilda adopterade eller med hjälp av olika organisationer och utgör del av underlaget för utredningen. De misstankar som hittills finns rör i huvudsak tre enskilda socialarbetare som arbetade med barnavårdsutredningar under den aktuella tiden. Utredningarna låg till grund för domstolarnas beslut om att barn skulle bli tillgängliga för adoption.

Adoptioner till ett 10-tal andra länder och en stor mängd inhemska adoptioner omfattas av utredningen. Även här finns det frågetecken och misstankar om oegentligheter. Om ministern får de extra resurser han har ansökt om anser han att utredningen kan vara klar inom två år.

 

Möte med Sename
På Sename träffade Adoptionscentrum tre tjänstemän ansvariga för adoptioner och rötterverksamhet. Under mötet diskuterades den rötterverksamhet som Adoptionscentrum har bedrivit i samverkan med Sename sedan 90-talet. Kontakten har genom åren varit stor, inte minst genom Adoptionscentrums organiserade gruppåterresor. På Sename är man väl medveten om att systemet, lagstiftningen, inställningen till adoption och synen på de biologiska mammorna och barns rättigheter var en helt annan på 70- och 80-talet, och att mycket hänt sedan dess. Den kunskapen om kontexten menar man har saknats i rapporteringen kring utredningen och adoptionsverksamheten i Chile under den aktuella tiden.

Möte med MFoF
Efter hemkomst har Adoptionscentrum träffat MFoF och rapporterat om resans innehåll och resultat.

Den direkta kontakten med utredaren gör att Adoptionscentrum enklare kan svara på frågor och bistå med material till utredningen, men underlättar också vår möjlighet att ställa frågor. 

Frågor och svar om utredningen i Chile