Datum:  2020-02-27

Regeringens beslut om översyn av de internationella adoptionerna

Regeringens beslut om översyn av de internationella adoptionerna

Idag har regeringen gett i uppdrag till Statskontoret att göra en kartläggning av adoptionsförmedlingens nuvarande organisering och processer utifrån Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), kommunernas och adoptionsorganisationernas respektive ansvarsområden. I uppdraget ingår att ge förslag på alternativa modeller för att organisera den internationella adoptionsverksamheten. Utgångspunkten ska vara barnkonventionen samt 1993 års Haagkonvention som handlar om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Översynen ska vara klar i januari 2021.  

- Adoptionscentrum välkomnar den översyn av internationella adoptioner som Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att genomföra. Den senaste översynen av internationella adoptioner gjordes 2003, mycket har hänt sedan dess och därför finns det behov av att se över organiseringen och processerna av de internationella adoptionerna. Adoptionscentrum står givetvis till förfogande för översynen.