Datum:  2017-03-16

Vad är PAS?

Just nu pågår inom förbundet ett projekt som ska undersöka hur stödet till adopterade och deras familjer ser ut idag och vad som gjorts tidigare. PAS-begreppet är ännu inte allmänt känt bland medlemmarna, trots att mycket PAS-arbete görs och har gjorts inom organisationen under åren. Vi kommer att basera mycket av våra resultat på den enkät som är öppen för medlemmar att svara på fram till 28/3.

Innan du svarar är det bra att ha läst informationen om vad är PAS är, som också finns med i följebrevet till enkäten:       
Stöd till adoptivfamiljer och adopterade kallas internationellt för PAS (Post Adoption Service), det är också den benämningen Adoptionscentrum har valt att använda i enkäten. PAS kan erbjudas på många olika sätt, såsom hjälp till den adopterade att söka mer information om sitt ursprung, hjälp med återresor, föredrag riktade till adopterade, adoptivfamiljer eller blivande adoptivfamiljer, studiecirkel, nätverk, hjälp i kontakt med försäkringskassa/skola/förskola, stöd vid främlingsfientlighet och rasism, samtalsstöd, samtalsterapi etc. 

Inom PAS-projektet görs det också just nu en kartläggning av den PAS-verksamhet och de PAS-resurser som finns lokalt inom Adoptionscentrums lokalavdelningar och regioner runt om i landet. 

Vi vill vi ta reda på vilka PAS-resurser som specifikt erbjuds adopterade och adoptivfamiljer idag samt vad som har gjorts tidigare genom åren. Ett annat viktigt syfte med PAS-projektet är att ta reda på vad Adoptionscentrums medlemmar ser för framtida behov och eventuella brister vad gäller PAS; såväl från Adoptionscentrums sida, som vad som finns att tillgå externt från samhällets sida i regionen.

Vi är givetvis angelägna om att så många medlemmar som möjligt kan och vill svara på enkäten. Samtidigt förutsätter det att de begrepp/uttryck som används i enkäten varken känns obekanta eller oklara. Vi hoppas att det är tillräckligt klargörande för att du ska känna att du vill och kan besvara enkäten.  

Tack!