Kopior av handlingar

Är du adopterad genom Adoptionscentrum och intresserad av att veta mer om handläggningen kring adoptionen? Ett sätt att börja samla information är att kostnadsfritt beställa kopior av de handlingar på den information vi har om dig i adoptionsakten.

Beställa handlingarAkter

Du beställer kopior genom att fylla i och skicka in en blankett till oss, tillsammans med en giltig ID-handling. Vi behöver en kopia av din legitimation för att försäkra oss om att behörig person gör beställningen. Du bör ha fyllt 18 år för att beställa kopiorna. Du hittar blanketten i länkarna nedan:

Skicka signerad blankett + kopia av ID till e-post ror@adoptionscentrum.se.

Process

Adoptionscentrum förvarar av säkerhets- och utrymmesskäl alla akter hos Riksarkivet och vi gör kontinuerligt beställningar därifrån. Beställningarna sker inom en vardag från det att vi har mottagit din beställning. När akten kommer till vårt kontor skickar vi den så snart som möjligt eller hör av oss till dig. Det kan uppstå väntetider hos Riksarkivet, på grund av deras arbetsrutiner.

Rätten till handlingar

Enligt lagen om internationella adoptioner (LIA § 8c) har du som adopterad person eller barn till en internationellt adopterad person, rätt att ta del av de handlingar som Adoptionscentrum arkiverar.

Vad kan akten innehålla?

Adoptionscentrum började spara dokument för 50 år sedan, långt innan det blev en lagstadgad skyldighet 1 januari 2005.

På 70-och 80-talet arkiverades ärendeanteckningar i hög grad. Originalhandlingar från utlandet saknas ofta i akterna från den tiden på grund av att dessa alltid lämnats till adoptivföräldrarna i samband med adoptionen. Det var ovanligt att utlandet skickade två original och möjligheterna till att kopiera handlingar var begränsade. Adoptionscentrum uppmanade alltid föräldrarna att skicka in kopior på de dokument de fått i ursprungslandet. Det finns bakgrundinformation i akten i de fall det kom två exemplar från utlandet, alternativt kopior från adoptivföräldrarna. Annars är det mest ärendeanteckningar och information om adoptivföräldrarna.

På 90-talet och framåt började vi kopiera handlingarna i högre utsträckning. Därefter ligger kopior av bakgrundshandlingarna i akterna.

Nya rutiner

Från den 26 augusti 2019 förändrade Adoptionscentrum rutinerna för kopiering av handlingar. Tidigare har Adoptionscentrum skickat de handlingar som berör den adopterade och dess bakgrund, biologiskt ursprung, identitetshandlingar eller dylikt. Numera skickas även de handlingar som berör tredje part, till exempel adoptivföräldrar, syskon till den adopterade, eventuell information om fosterhemsplacerade barn, adopterade personer som kom till Sverige samtidigt, med mera. Adoptionscentrum gör en tystnadspliktsbedömning av alla dokument som rör andra personer än den adopterade enligt lagen om internationella adoptioner (LIA § 8c). Vissa handlingar kan komma att sekretessprövas av MFoF.

Privat adoption eller annan förmedlare

Om adoptionen har skett genom en annan organisation/förmedlare, behöver du vända dig till den organisationen för att beställa handlingarna. Om organisationen inte finns kvar eller om adoptionen var en så kallad privat/enskild adoption, får du vända dig till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) för mer information. På MFoF:s hemsida kan du också läsa mer om adoptionsdokument och var de kan finnas.

Sydkorea innan 1980

Om du är adopterad från Sydkorea och kom till Sverige innan år 1980, är adoptionen genomförd via Socialstyrelsen. Det betyder att du behöver vända dig dit för att få reda på var bakgrundshandlingarna är arkiverade. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.