FAQ - Kopior av handlingar

Varför måste jag vända mig till Adoptionscentrum för att få ta del av de handlingar som rör mig och min adoption?

Om du är adopterad via Adoptionscentrum har vi genom tiderna sparat och arkiverat minnesanteckningar och information om din adoption. Adoptionscentrum är en ideell organisation (inte myndighet) som följer Lagen om Internationella Adoptioner (LIA), och därmed inte Offentlighets- och sekretesslagen (som gäller för myndigheter). Det innebär att offentligheten inte har rätt att ta del av de handlingar som rör dig och din adoption. Däremot har DU självklart rätt att ta del av handlingarna som rör dig och din adoption. Det är anledningen till att du måste vända dig till oss för att ta del av handlingarna.

Av utrymmes- och säkerhetsskäl förvarar Adoptionscentrum alla adoptionshandlingar hos Riksarkivet. Vi har bett Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) om att få lämna över ansvaret för kopiering och utlämning av adoptionshandlingarna till Riksarkivet. På grund av nuvarande lagstiftning är detta inte möjligt.

 

Har jag som adopterad rätt att ta del av ALLA adoptionshandlingar som ni har arkiverat?

Ja. Enligt lagen om internationella adoptioner (LIA § 8c) har du som är adopterad rätt att ta del av alla de adoptionshandlingar som Adoptionscentrum arkiverar, om det inte kan antas att en annan enskild person lider men (se även svar på nästa fråga).  

 

Jag har hört att Adoptionscentrum inte lämnar ut alla adoptionshandlingarna, stämmer detta?

Nej, det stämmer inte. Däremot om det finns information i adoptionshandlingarna om en tredje person, måste Adoptionscentrum enligt LIA § 8c bedöma om den personen kan lida men av att informationen lämnas ut. Det kan exempelvis handla om känslig information så som sjukdomshistorik gällande adoptivföräldrar eller barn som redan finns i familjen.

Om Adoptionscentrum anser att en del av adoptionshandlingarna inte bör lämnas ut ska vi vända oss till MFoF och överlämna frågan för sekretessprövning. MFoF bedömer därefter vad som ska lämnas ut eller inte till den adopterade.

Om Adoptionscentrum anser att en handling eller del av handling behöver sekretessprövas enligt ovan, får du som beställer handlingarna noggran information om vilka handlingar som skickas för prövning.

 

Vilken information finns i adoptionshandlingarna?

Adoptionscentrum har sparat adoptionshandlingar från första början, långt innan det blev en lagstadgad skyldighet 1 januari 2005. Gällande adoptioner från 1970- och 1980-talet, arkiverades mestadels uppgifter om adoptivföräldrarna, till exempel hemutredningen, läkarutlåtanden eller referensbrev. Adoptionscentrum arkiverade även i hög grad interna minnesanteckningar under denna period. Från 90-talet och framåt blev det vanligare att arkivera bakgrund om den adopterade och information från ursprungsländerna. 

 

Jag/mina adoptivföräldrar har fler handlingar än vad ni har skickat till mig, hur kommer det sig?

Under 1970- och 1980-talen fick adoptivföräldrarna ofta originalhandlingar i samband med adoptionen, och om dessa bara kom i ett exemplar behölls de av familjen. Om det kom två exemplar kunde det ena sparas i akten hos Adoptionscentrum. Kopiatorer blev vanligare först på 80-talet, varför vi på 70-talet inte hade samma möjlighet att spara kopior. Det innebär att det i många av dessa fall kan finnas fler adoptionshandlingar hos adoptivföräldrarna än i Adoptionscentrum arkiv. Från 1990-talet och framåt började vi kopiera och spara adoptionshandlingarna i högre utsträckning.

 

Jag beställde ut adoptionshandlingara vid två olika tillfällen och fick ut olika många dokument. Vad beror det på?

Adoptionscentrum har under åren haft olika rutiner för kopiering och utlämning av handlingar. Från den 26 augusti 2019 förändrade Adoptionscentrum rutinerna för kopiering av handlingar. Tidigare har Adoptionscentrum skickat de handlingar som berör den adopterade och dess bakgrund, biologiskt ursprung, identitetshandlingar eller dylikt. Numera skickas även de handlingar som berör tredje part, till exempel adoptivföräldrar, syskon till den adopterade, eventuell information om fosterhemsplacerade barn, adopterade personer som kom till Sverige samtidigt, med mera. Adoptionscentrum måste då bedöma om tredje person kan lida men eller skicka till MFoF för sekretessprövning.

 

Varför tog det så lång tid att få kopiorna av adoptionshandlingarna?

Vi gör kontinuerliga beställningar från Riksarkivet. Målet är att inom en vardag skicka din beställning till dem. Riksarkivets arbetsrutiner innebär att det kan dröja upp till två veckor innan dina adoptionshandlingar skickas till oss. När vi får adoptionshandlingarna skickas de till dig så snart som möjligt eller så hör vi av oss till dig om eventuell sekretessprövning hos MFoF, i så fall kan det dröja ytterligare.

För närvarande är det ovanligt många som beställer ut sina adoptionshandlingar från oss och därför kan det bli en fördröjning i vår hantering av ditt ärende men vi jobbar på så fort vi kan.