Om Sydkorea

2021-06-22

Frågor om internationella och nationella adoptioner är viktiga och många gånger svåra. En adoption startar alltid med att det finns barn som är i behov av föräldrar. Orsaken kan variera mellan olika länder. I Sydkorea idag handlar det oftast om att det inte är acceptabelt att vara ogift ensamstående mamma.

Hur kommer det sig att Adoptionscentrum förmedlar adoptioner från Sydkorea? Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från Sydkorea sedan 1980 och vi kommer att fortsätta så länge det finns barn i behov av familj. Vår utgångspunkt är alltid med barnets bästa som främsta riktmärke. Vår uppgift är inte att döma ett land pga. dess politiska eller sociala strukturer, utan vår upgift är att hjälpa utsatta barn.

Enligt subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen), stöttas de biologiska föräldrarna i Sydkorea så att barnet i första hand kan stanna i sin ursprungsfamilj, i andra hand utreds adoption i Sydkorea. Först i tredje hand komer internationell adoption i fråga.

Det sydkoreanska samhället är av tradition mycket hierarkiskt och starkt präglat av konfucianismen. Plikt, lojalitet och heder liksom bildning och lydnad gentemot överheten är grunden. Fadern är familjens överhuvud och kvinnan är underordnad mannen. Längst ned i hierarkin i Sydkorea kommer den ensamstående mamman och hennes barn. Det gör att det är svårt för henne att klara sig. Många mammor lämnar därför även idag sina barn för adoption, trots att Sydkorea är ett rikt land med mycket hög utbildningsnivå. Det är djupt sorgligt, men faktum kvarstår att barn behöver få en permanent familj. Annars riskerar de att växa upp på institution. Idag uppskattas att ungefär 12 000 barn lever på institutioner.

I Sydkorea har flera organisationer och program startats för att stödja ensamstående föräldrar. Arbetet går framåt, men i för långsam takt. Det handlar om att bryta fördomar och förändra synen på framför allt ensamstående mammor, och även den allmänna kvinnosynen och kvinnors förutsättningar generellt sett. Under den tiden ska barn inte behöva hamna i kläm.

Hur ser processen ut när ett barn ska adopteras i Sydkorea?

Föräldrar som funderar på att lämna sitt barn för adoption får rådgivning och information att i första hand ta kontakt med sin familj för att få hjälp och stöd att ta hand om barnet själv. Föräldrar kan ångra sitt samtycke ända tills ett adoptionsbeslut vunnit laga kraft. Det tar i regel drygt ett år. Adoptionscentrum har några exempel på när biologiska föräldrar har ändrat sig, vilket vi ser positivt på.

Barn som inte har kända föräldrar får inte familj utan blir kvar på institution med dagens sydkoreanska regler. Det tycker vi är sorgligt.