Datum:  2021-02-26

Adoptioner väcker känslor

Internationell adoption har fått stor uppmärksamhet i media på sista tiden. De berättelser och den oro som många adopterade uttrycker måste tas på stort allvar. Vi har förståelse för att det har väckt, väcker och kan väcka många jobbiga och svåra känslor. Många som har känt sig oroliga över sin adoption tidigare/inte har funderat så mycket på sin adoption, kan börja ifrågasätta hela sin bakgrundshistoria.   

Vi kan alla vara överens om att en adoption alltid startar med en tragedi, både för barnet och för den biologiska familjen. Internationell adoption är ett känsligt ämne och väcker mycket känslor. I en perfekt värld skulle alla barn kunna växa upp i trygghet hos sina biologiska föräldrar. Verkligheten är tyvärr en annan, både i Sverige och i andra länder. I dag lever omkring 8 miljoner barn på barnhem runt om i världen. Vi på Adoptionscentrum brinner för alla barns rätt till familj.

Antalet internationella adoptioner har stadigt minskat under de senaste decennierna. Detta är en positiv utveckling eftersom fler barn ges en möjlighet att få växa upp i sitt ursprungsland; i sin biologiska familj eller i en inhemsk adoptivfamilj. För en liten grupp barn är dock internationell adoption den enda möjligheten att få växa upp i en permanent familj. Adoptionscentrums övertygelse är att det alltid är bättre för ett barn att växa upp i en familj, än på ett barnhem. 

Adoptionscentrum är en ideell organisation utan vinstintresse. Genom vår medlemsorganisation representerar vi drygt 7000 personer - adopterade, adoptivföräldrar och adoptionssökande. Vi är en barnrättsorganisation. För oss kommer barnens rättigheter och behov alltid först. Många av oss som jobbar på Adoptionscentrum är själva adopterade eller har adopterat. I vår förbundsstyrelse är alla antingen adopterade eller adoptivföräldrar eller både och.

Internationell adoptionsförmedling är strikt reglerad av nationella och internationella lagar och konventioner. Adoptionscentrum arbetar endast med kontakter där det finns en reglerad lagstiftning som följer intentionerna i Haagkonventionen (från 1993) avseende internationella adoptioner.

Granskning är bra

Alla verksamheter ska granskas. Det är bra. Under 2020 har Statskontoret undersökt rättssäkerheten och barnrättsperspektivet vid internationella adoptioner i Sverige. Resultatet presenterades nyligen och de kom fram till att Sverige har en hög rättssäkerhet, med barnrättsperspektivet i centrum. Vi granskas också regelbundet av media. Det är bra att all verksamhet genomlyses och att olika aspekter och åsikter förs fram, både negativa och positiva.

Den pågående mediarapporteringen

Under den senaste tiden har internationella adoptioner som fenomen starkt ifrågasatts. Vi är väl medvetna om det ibland kan behövas en omfattande mediarapportering för att få en öppen diskussion och för att det ska bli tydligt vad som är fakta och vad som är känslor. Vi efterlyser dock en mer nyanserad bild där man skiljer på adoption genomförda som enskilda (oreglerade) adoptioner och adoptioner genomförda genom auktoriserade (reglerade) adoptionsförmedlingar. Det är också viktigt att mediagranskningen tar hänsyn till tidsperspektivet då mycket har hänt, både i Sverige och i utlandet, avseende gällande lagar och konventioner.

Har internationella adoptioner genomförts utan de biologiska föräldrarnas samtycke?

Fram till mitten av 90-talet utsattes unga och ensamstående mödar, ofta fattiga och outbildade, i hög utsträckning för påtryckningar av samhället och av sina egna familjer att lämna ifrån sig sina barn. Socioekonomiska och religiösa stigman var också en anledning till att många mödrar inte hade en chans att behålla sina barn. De unga mödrarna förstod inte alltid konsekvenserna av en adoption, och upplever inte att de har gett sitt samtycke.  Detta är en djup tragedi, men det är en verklighet. Efter mitten av 90-talet har stödet successivt förbättrats, men det behöver förstås bli ännu bättre.

De vanligaste skälen till att ett barn blir aktuellt för adoption är att barnet hittas övergivet, de biologiska föräldrarna uttrycker att de inte har möjlighet att behålla barnet eller att barnet omhändertas på grund av missförhållanden. Ansvarig myndighet inleder först och främst en utredning som syftar till att utreda vilka förutsättningar som finns för att barnet ska kunna vara kvar i sin biologiska familj.  Hur länge och på vilket sätt denna utredning genomförs varierar från land till land. De länder vi är verksamma i arbetar efter subsidiaritetsprincipen, vilket innebär att myndigheterna i första hand skall stötta den biologiska familjen så att barnet kan stanna i sin ursprungsmiljö. Därefter skall möjligheter till en annan permanent familj inom landet eftersökas, och först i tredje hand kan en internationell adoption bli aktuell.

I alla länder har myndigheterna alltid en skyldighet att säkerställa att ett barns rättigheter tillvaratas. Om ett barns trygghet, säkerhet och grundläggande behov inte kan säkerställas kan myndigheterna ingripa och frånta föräldrarätten. Det innebär att beslut om adoption kan fattas mot föräldrarnas vilja.

Vad har blivit bättre sedan Adoptionscentrum började sitt arbete för 50 år sedan?

Under de drygt 50 år som Adoptionscentrum har förmedlat adoptioner från ett 60-tal olika länder har mycket förändrats och utvecklats. Under alla år har våra ledstjärnor varit etik, rättssäkerhet och barnrättsperspektiv. Vi har också verkat för att förbättra och utveckla etik och regelverk kring de internationella adoptionerna genom den europeiska paraplyorganisationen för adoptionsorganisationer, EurAdopt, samt genom den nordiska paraplyorganisationen NAC (Nordic Adoption Council). Som barnrättsorganisation har vi genom åren bedrivit påverkan gentemot de som fattar besluten om lagar och konventioner, både i Sverige och i världen.

Haagkonventionen om internationella adoptioner kom 1993, och syftet med konventionen är att alla länder skall ha gemensamma internationella riktlinjer och en samsyn. De länder vi arbetar i idag följer alla Haagkonventionens principer.

Det är viktigt att se vårt 50-åriga arbete i sin kontext. Mycket har förändrats under åren. Det som var vedertaget för 40–50 år sedan, har förbättrats, som så mycket annat både i vårt samhälle och i hela världen. Adoptionscentrum har alltid varit övertygad om att vårt arbete är meningsfullt och att vi arbetar rättssäkert med barnets bästa för ögonen.

Varför har Adoptionscentrum, trots att man känner till att det förekommer oegentligheter i flera länder, ändå fortsatt att förmedla adoptioner?

Idag är internationell adoptionsförmedling strikt reglerad av nationella och internationella lagar och konventioner. Adoptionscentrum arbetar endast med länder där det finns en reglerad lagstiftning kring internationell adoption som följer intentionerna i Haagkonventionen avseende internationella adoptioner. Före 1993, saknade många länder en specifik lagstiftning som reglerade internationell adoption. Det var juridiskt möjligt att genomföra korrekta adoptioner även på den tiden, men det förekom även oreglerade och oegentliga adoptioner. Vi på Adoptionscentrum känner oss trygga med att vi alltid har följt rådande lagar och regler.

Det är behovet av en ny permanent familj till barn som av olika anledningar inte kan växa upp i sin ursprungsfamilj som avgör vilka länder Adoptionscentrum arbetar i. Det handlar om barnens behov och ingenting annat. Det finns inget vinstintresse hos Adoptionscentrum, vår drivkraft är att alla barn ska ha rätt till en permanent familj.

Det är skillnad på adoptioner och adoptioner. Många av länderna som vi samarbetar med tillåter även idag s.k. enskild adoption. Dessa adoptioner genomförs inte genom auktoriserade adoptionsorganisationer utan görs helt i privat regi, vilket medför en högre risk för oegentligheter.  Haagkonventionen förespråkar att auktoriserade adoptionsorganisationer, såsom Adoptionscentrum, förmedlar adoptionerna för ökad rättssäkerhet.

Kan man lita på adoptionshandlingarna?

När vi tittar på dåtidens adoptioner med dagens glasögon kan vi konstatera att informationen är bristfällig. Det fanns inga regler och riktlinjer för vad som skulle dokumenteras och arkiveras. Vi har också sett att det kan förekomma olika uppgifter i adoptionshandlingarna såsom t. ex. datum, ID-nummer eller stavning av namn. På grund av avsaknaden av centraliserade folkbokföringssystem förkom fel-och dubbelregistreringar. Många gånger kan felaktigheter handlat om den mänskliga faktorn. Att det fanns stora brister i dokumentering och arkivering av adoptionsärenden från den tiden är inte samma som att adoptionerna var olagliga eller att det handlade om förfalskning och ont uppsåt.

Idag finns det tydliga riktlinjer kring hur hela adoptionsförfarandet, och de utredningar som ligger till grund för en adoption, dokumenteras och arkiveras. Såväl i Sverige som i utlandet.

Är det alltid bäst för barn att växa upp i sin biologiska familj i ursprungslandet?

Även om detta påstående spontant känns rätt och riktigt finns det, vid närmare eftertanke, familjesituationer där det inte är det bästa alternativet för barnet. Trots stöd från samhället har inte alla biologiska föräldrar kapacitet och möjlighet att ge sitt barn de bästa förutsättningarna, varken i utlandet eller i Sverige. Inte minst har vi sett detta på nära håll under förra årets tragedi med ”Lilla Hjärtat” i Norrköping. Vi har idag i Sverige mer än 15 000 omhändertagna barn som av olika anledningar inte kan leva med sina biologiska föräldrar. På grund av den starka svenska föräldrarätten, har få barn en möjlighet att få en ny permanent familj genom adoption. I andra länder, som till exempel Danmark, väljer man att avgöra föräldrarätten i domstol, i de fall där man inser att det är för barnets bästa och då kan barnet få en permanent familj genom inhemsk adoption. Situationerna som vi beskriver från Sverige och Danmark känner vi igen från hela världen, det finns tyvärr alltför många barn där det bästa alternativet inte är att växa upp i ursprungsfamiljen.

                               ……………………………………………………………

Den oro som dessa påståenden väcker hos många adopterade och adoptivföräldrar tar Adoptionscentrum på största allvar. Varje person som föranleds att tro att deras egen eller deras barns adoption har genomförts på bristfälliga grunder kan påverkas både djupt och långsiktigt. Det är viktigt att alltid vara observant och bejaka granskning, men samtidigt behövs en nyanserad och eftertänksam inställning för att med hänsyn och respekt spegla den värld vi lever i. 

För en liten grupp barn är internationell adoption den enda möjligheten att få växa upp i en permanent familj. Adoptionscentrums övertygelse är och förblir att det alltid är bättre för ett barn att växa upp i en familj, än på ett barnhem. 

Alla barn har rätt till familj.

Detta dokument publicerades första gången 2021-02-19 och uppdaterades därefter 2021-02-26