Datum:  2017-05-17

Uttalande - Rätten till rötter

På Adoptionscentrums förbundsmöte i Malmö, 13-14 maj 2017, betonades adopterades rätt till rötter och ursprung.

Sedan mitten av 1990-talet har Adoptionscentrum hjälpt adopterade som vill veta mer om sin bakgrund. Vi vet av erfarenhet hur viktigt detta är. Det är viktigt för de adopterade som vill få så mycket kunskap som möjligt om sin bakgrund och stöd i processen. Det är också viktigt att sökandet efter mer information i ursprungslandet sköts på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt. Denna verksamhet bekostas idag dels via avgifter som adopterade betalar, dels av Adoptionscentrums egna medel. Ingen annan svensk adoptionsorganisation erbjuder adopterade motsvarande hjälp och stöd.

Ansvaret för adopterades rätt till sina rötter är dock inte bara Adoptionscentrums. Ungefär hälften av alla internationellt adopterade i Sverige har kommit via Adoptionscentrum. Många har kommit via andra organisationer eller via enskilda kontakter.
Det finns dessutom även andra i Sverige som också saknar hjälp och stöd för att få tillgång till, och kunskap om, sin egen historia. Familjehemsplacerade barn och ensamkommande flyktingbarn är två stora grupper.

Adoptionscentrum vill att det svenska samhället tar rätten till rötter och ursprung på allvar. En statlig utredning bör därför tillsättas för att kartlägga behov och föreslå arbetssätt för denna verksamhet.
Kostnaden för sökandet ska heller inte vara ett hinder för enskilda som vill veta mer om sitt ursprung. Någon form av ekonomiskt bidrag behöver därför införas. Hur detta ska se ut behöver också omfattas av utredningen.

Till dess att en fungerande verksamhet finns för adopterade som vill veta mer om sitt ursprung anser Adoptionscentrum att statligt stöd bör utgå för att täcka kostnaden för den pågående verksamhet som bedrivs för att hjälpa adopterade.