Datum:  2021-01-29

Statskontorets rapport om internationella adoptioner

Idag publicerade Statskontoret sin översyn av de internationella adoptionerna i Sverige enligt det uppdrag de fått av Regeringen. Rapporten ger stöd till att den rådande svenska adoptionsmodellen, att ideella organisationer ansvarar för förmedlingsarbetet och en statlig myndighet utövar tillsyn, har hög rättssäkerhet för både barn och föräldrar. Statskontoret föreslår också några förbättringsåtgärder inom befintligt system:

  • Kommunernas arbete med medgivandeutredningar bör samlas till och genomföras av ett färre antal kommuner.
  • MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) bör förbättra det stöd myndigheten ger till kommunerna.
  • MFoF bör inom ramen för sitt instruktionsenliga tillsynsuppdrag även kunna ge viss rådgivning och stöd till adoptionsförmedlingarna.
  • MFoF bör samarbeta med övriga nordiska länder gällande tillsyn och auktorisation för de samarbetsländer som de nordiska länderna har gemensamt.
  • Samarbetet mellan MFoF och UD bör fortsätta att förbättras i syfte att få tillgång till information om ursprungsländerna.
  • MFoF bör göra minst två tillsynsresor per år till de ursprungsländer som Sverige samarbetar med.
  • Regering bör ge ett uppdrag till MFoF att se över hur enskilda adoptioner ska hanteras i Sverige.
  • MFoF bör i sin tillsyn fortsätta att följa upp hur förmedlingarna hanterar att lämna ut adopterades arkivhandlingar.
  • MFoF bör uppmärksamma förmedlingarna på att de ska åtgärda sina ekonomiska underskott. MFoF behöver också ha beredskap för att hantera framtida eventuella avvecklingar av förmedlingar.

-  Adoptionscentrum välkomnar Statskontorets rapport och anser att det är positivt att en så omfattande översyn av den internationella adoptionsverksamheten har genomförts. För oss är rättssäkerheten och barnrättsperspektivet de viktigaste aspekterna i vårt arbete och vi är glada över att rapporten konstaterar att det är hög rättssäkerhet i svensk adoptionsförmedling, säger Kerstin Gedung, Adoptionscentrums verksamhetschef.

Läs hela rapporten här.