Datum:  2019-05-26

Uttalande om barnperspektiv vid surrogatmödraskap

Uttalande antaget vid Adoptionscentrums förbundsmöte 2019-05-26

"Sverige ska lära sig av historien

Idag firar många Mors dag. För en del adopterade väcks då frågan om vem som är mamma. Tankar och känslor kopplat till ursprung och rötter blir aktuella.

När Adoptionscentrum firar sitt 50-årsjubileum denna helg blir det tydligt, att det som hände i början fortfarande är viktigt. 1969 var det ingen som tänkte på hur stor betydelse dokument och juridiska ramar skulle få. Idag vet vi.

Utifrån det perspektivet vill vi att Sverige tar frågan om barn som kommit till genom surrogatmödraskap på allvar. Det handlar om barnens rättigheter till kunskap om sitt ursprung, som i detta fall har många fler dimensioner än vid en internationell adoption. Det handlar också om att reglera en verksamhet som redan finns – oavsett vad vi anser om den - och säkerställa att det sker rättssäkert utifrån ett barnperspektiv.

Adoptionscentrum står upp för alla barns rätt till sitt ursprung oavsett bakgrund och hur de kommit till familjen. Det gäller adoption såväl som andra familjeformer såsom IVF med donerade könsceller och surrogat. Sverige måste skilja på födelsemor och genetiska föräldrar, och behålla barnets rätt till kunskap om båda.

Denna rättighet anser vi även gäller när barnen blivit vuxna, dvs när FN:s barnkonvention inte längre ger dem rätt. Dokumentationen måste göras när de är barn för att kunna ge informationen senare till den som efterfrågar sådan.

Sverige måste förstå att ursprung inte enbart är teknik, genetik och dna. Det är också händelser och upplevelser. Det vet vi utifrån möten med adopterade och deras familjer.

Vi vill utifrån detta, att svenska myndigheter ser till Adoptionscentrums erfarenheter och tar ett ansvar för barnen som kommit till genom surrogatmödraskap."

Uttalande