Årsmöte 2018

Måndag, 26 Februari 2018, 18:00 - 19:00 Studiefrämjandet Falkgatan 7 Göteborg

Registrera dig

Klicka här för att anmäla dig till denna händelse.

Till medlemmar i Adoptionscentrum Göteborg

 

Kallelse till årsmöte 2018.

 

Datum: 26 februari 2018

Tid: kl 18,00

Plats: Studiefrämjandet Falkgatan 7 Göteborg

 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Motioner mailas till goteborg@adoptionscentrum.se.

Anmälan sker på hemsidan senast 23 februari.

Vi bjuder på fika. Meddela gärna ev allergier vid anmälan.

 

Välkommen!

Hälsningar styrelsen i Adoptionscentrum Göteborg

 

Dagordning årsmöte 2018

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer:

a) mötesordförande   

b) mötessekreterare

c) två justeringspersoner tillika rösträknare

3. Godkännande av dagordningen

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 2017 och ekonomiska redovisning

6. Behandling av revisionsberättelsen

7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2017

8. Behandling av verksamhetsplan och budget inför 2018

9. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter i styrelsen

10. Beslut om mandatperiod för ordförande

11. Val av styrelse:

a) ordförande                    

b) ledamöter   

c) suppleant/suppleanter

12. Val av revisor jämte revisorssuppleant

13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande

14. Behandling av motioner till avdelningens årsmöte

15. Övriga ärenden

16. Mötets avslutning 

Arrangör :  AC Göteborg
Kostnad : 
Sista anmälningsdag: 2018-02-23
Antal anmälda: 13
Avdelning:Göteborg