Vår verksamhet står på en stabil värdegrund

Adoptionscentrum är en ideell organisation
Grunden för det ideella arbetet utgörs av många aktiva medlemmar. Adoptionscentrum bygger på svensk folkrörelsetradition, utan partipolitiska och religiösa bindningar.

Adoptionscentrums huvuduppgifter är att bedriva verksamhet för adopterade, adoptivfamiljer och sökanden, förmedla internationella adoptioner där barnets rätt till familj förenas med vuxnas vilja och förmåga att ta emot barnet som sitt - samt bedriva internationellt utvecklingssamarbete.

Barns rätt till familj präglar hela verksamheten
Fokus ligger hela tiden på barnets bästa i ett livslångt perspektiv. Allt arbete utgår från nationella och internationella lagar och konventioner.

För ett övergivet barn ska i första hand en återförening med familj eller släkt eftersträvas, i andra hand adoption i hemlandet och i tredje hand kan en internationell adoption genomföras.

Adoptionscentrum verkar för att adoption ska ses som en erkänd familjebildning
Lika eller motsvarande rättigheter och skyldigheter ska gälla för föräldraskapet oavsett barnets ursprung. Adoptionscentrum verkar för att öka kunskapen om, och förståelsen för, barns rätt till en permanent familj.

Genom internationellt utvecklingssamarbete arbetar Adoptionscentrum för att förhindra att barn överges, för att ge barn möjlighet att växa upp i en familj samt för att förbättra förhållandena för barn som inte växer upp i familj.

Barnperspektiv i adoptionsarbetet
Adoptionscentrums verksamhet utgår från övertygelsen att varje barn ska växa upp i en familj där barnet villkorslöst känner sig älskat och önskat. Adoptivföräldrar ska vara väl förberedda för adoptionen och sitt föräldraskap. Adoption kan aldrig betraktas som en rättighet för vuxna.

Etik och professionalism
Adoptionsförmedling sker genom myndigheter eller organisationer/institutioner i barnets ursprungsland som har tillstånd. Förmedlingen bedrivs med respekt för barnets biologiska föräldrar och släkt.

Adoptionscentrum verkar också för att adopterades och adoptivfamiljers särskilda behov av professionellt stöd tillgodoses under adoptionsprocessen, efter adoption och genom den adopterades hela liv.

Den adopterade har rätt till information om sig själv och sitt ursprung. Adoptionscentrum verkar för att information om barnens bakgrund säkerställs.

Varje adopterad, sökande familj och adoptivfamilj som tar kontakt med Adoptionscentrum ska mötas av respekt, personligt bemötande, öppen dialog och hög tillgänglighet. Alla verksamma inom Adoptionscentrum ska arbeta på ett sådant sätt att alla kan känna stolthet både över sig själva och över sin organisation.

Barnperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet
Adoptionscentrum samverkar med organisationer som på ett strategiskt och långsiktigt sätt arbetar för att förbättra barns rättigheter i deras hemländer. Adoptionscentrum samverkar med organisationer som delar våra mål och värderingar.

FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums arbete.

 


Barns rätt till familj

Adoptionscentrum förmedlar adoptioner och i adoptionsarbetet utgår vi ifrån övergivna, föräldralösa och utsatta barns rättigheter. Vi anser att barn har rätt till sin identitet, till lagliga företrädare, till sitt ursprung och till en familj. Adoptionscentrum är också en förening som arbetar för att tillvarata adoptivfamiljernas och de adopterades intressen.

Lång erfarenhet av adoptionsförmedling
Adoptionscentrum förmedlar internationella adoptioner i Sverige sedan drygt 50 år tillbaka. Genom samarbete med organisationer och myndigheter i över 60 länder har sedan starten drygt 25 000 barn som förlorat sin egen familj fått nya föräldrar i Sverige genom Adoptionscentrum.

Adoptionsarbetet har gett oss kunskap och erfarenhet om adoptivbarnens uppväxt i Sverige, och hur förhållandena är för utsatta barn, barn på barnhem och andra institutioner i de länder barnen kommer ifrån. Adoptionscentrums arbete tar sin utgångspunkt i dessa kunskaper och erfarenheter.

Rättssäkra adoptioner
En adoption är ett definitivt beslut för barnet, barnets biologiska föräldrar och de blivande adoptivföräldrarna.

Den adopterade, som vid adoptionsbeslutet inte kunde föra sin egen talan, måste i efterhand kunna veta att alla beslut som fattades var juridiskt korrekta och bara hade hans eller hennes bästa för ögonen.

Etik, lagar och konventioner kring adoptionerna måste hela tiden utvecklas och förbättras
God adoptionsetik innebär att en adoption föregås av ett professionellt socialt arbete med de biologiska föräldrarna, barnet och de blivande adoptivföräldrarna samt av legala beslut kring adoptionen. En god förberedelse av adoptivföräldrarna är viktigt i adoptionsprocessen, där kommunernas utredningar och föräldrautbildning måste hålla hög kvalitet.

Transparens vad gäller avgifter och kostnader i adoptionsprocessen är en förutsättning för att motverka vinstintressen i något led av adoptionerna. De internationella adoptionerna sker i en värld där det tragiskt nog händer att barn blir utsatta för trafficking och annan kriminalitet. Lagar och regler i adoptionsprocessen är därför viktiga för att förhindra brott mot utsatta barn.

Adoptionscentrum verkar för att förbättra och utveckla etik och regelverk kring de internationella adoptionerna i den europeiska adoptionsorganisationen Euradopt, inom den nordiska adoptionsorganisationen NAC och genom påverkan gentemot de som fattar besluten om lagar och konventioner, i Sverige och i utlandet.

Barnhem är inget hem för barn
Adoptionscentrum arbetar med biståndsverksamhet för övergivna, föräldralösa och utsatta barns och ungdomar.

Barnets rätt till kunskap
Vi vet att hjälpen till barn och ungdomar måste bygga på kunskap. De som möter utsatta barn, t ex personal vid organisationer och myndigheter, ska tillgodose barnens rätt till skydd och omsorg - men också rätten till identitet, rätt till beslut om sin framtid och en god uppväxt, i första hand i en familj.

Dessvärre finns stora brister. Barn far illa materiellt, men försummelserna går längre om barnet inte får sin identitet fastställd eller beslut om sin framtid. Det är inte ovanligt att hela barndomen flyter förbi utan att någon ansvarig fattat beslut om vem barnet egentligen är, varifrån barnet kom, till vilken familj det hörde, och om barnet i förlust av den egna familjen borde komma till en ny. 

I Sverige och andra länder vittnar barn och ungdomar som vuxit upp vid institutioner, om försummelse och i värsta fall övergrepp. Också i materiellt ombonade miljöer kränks barns och ungdomars integritet och rättigheter. Att leva hela sin barn- och ungdomstid på institution är något som absolut bör undvikas, det är många barnrättsorganisationer, t ex Unicef, helt överens om.

Barns rätt till skydd och omsorg
Biståndsviljan hos adoptivfamiljerna har alltid varit hög och Adoptionscentrums biståndsverksamhet bedrivs under namnet Föräldralösa Barn.

Vi bedriver insamling till projekt för att förhindra att barn blir övergivna. Vi verkar också för övergivna barns rätt till skydd och omsorg i sina hemmiljöer, till sin identitet och till att legala beslut om deras framtid fattas utan dröjsmål. Vi stödjer också projekt för att hjälpa äldre barn och ungdomar på institution till ett självständigt liv.

Långsiktighet och engagemang
Adoption är ett livslångt beslut där barnets företrädare i hans eller hennes ursprungsland lägger barnets framtid i händerna på de blivande adoptivföräldrarna. I länder som Sydkorea, Colombia och Indien har vi relationer till våra samarbetspartners som varat 40-50 år. De har genom besök i Sverige kunnat följa adoptivbarnens uppväxt.

Den första generationen adoptivbarn har nu också blivit föräldrar själva. Den första generationen adoptivföräldrar har fått barnbarn. Vuxna adopterade har i Adoptionscentrums regi gjort återresor till sina ursprungsländer. Några har letat upp sina biologiska rötter och också träffat sin biologiska familj.

Arbetet med adoptionerna förutsätter ömsesidig respekt och förtroende mellan alla som beslutar och medverkar i processen både i Sverige och i utlandet. Adoptionscentrum arbetar därför för att utveckla kvalitet i det professionella arbetet byggt på engagemang från adoptivföräldrar och adopterade.

Opinionsbildning och kunskap
Adoptionscentrum är en familjeförening som driver adoptivfamiljernas och de adopterades intressen i det svenska samhället. Vi har uppnått likställighet i föräldraförsäkringen och i beräkningen av barnaår i den senaste pensionsreformen. Vi har också genom påverkan och opinionsbildning uppnått rätten till adoptionsbidraget.

Genom att samla den kunskap som finns inom Adoptionscentrum kan vi också erbjuda personal i förskola, skola samt barn-och ungdomshälsovård, information för att bättre möta adoptivbarnens behov. I våra lokalavdelningar bedrivs föreningsverksamhet, för erfarenhetsutbyte, och för att bedriva opinionsbildning och biståndsarbete.


Adoptionscentrums intressepolitiska program

Vid Adoptionscentrums förbundsmöte 2019 uppdaterades förbundets intressepolitiska program. Syftet med programmet är att samla alla våra intressefrågor, bland annat för att på ett enkelt sätt kunna presentera dem för politiker och beslutsfattare.

Adoptionscentrum bildades 1969 av familjer som adopterat för att hjälpa andra att genomföra sina adoptioner. Väldigt snabbt blev organisationen en av världens största adoptionsförmedlande organisationer, till dags dato har fler än 25 000 barn kommit till Sverige genom vår förmedling. Men organisationen har också ända sedan starten varit en stark förkämpe för de adopterade barnen och deras familjer, för att de ska ha samma rättigheter som andra barn och deras föräldrar.

Detta intressepolitiska program (IPP) sammanfattar de viktigaste kraven som Adoptionscentrum arbetar för. Nuvarande IPP är antaget av förbundsmötet 2019.

Våra viktigaste krav

• Nej till rasism och främlingsfientlighet, ja till alla människors lika värde - bevara Sverige mänskligt!

• Adopterades rätt till sitt ursprung

• Adoptionscentrum ska verka för att samhället tar sitt ansvar gällande PAS-stöd

Läs hela Intressepolitiska programmet här.