Förbundet

Medlemmar och lokalavdelningar

Adoptionscentrum samlar cirka 3 500 medlemsfamiljer.

Som medlem får du en avdelningstillhörighet till en av våra lokalföreningar beroende på var i landet du bor. Vi har 18 lokalavdelningar som är indelade i geografiska verksamhetsområden och en central avdelning som bland annat är till för medlemmar bosatta utanför Sverige.

Avdelningarna fungerar självständigt med egna styrelser, vilka total omfattar cirka 180 aktiva ledamöter i alla avdelningar. Verksamhet i lokalavdelningarna bygger på ideella krafter och medlemmarna bidrar och deltar i den mån de har möjlighet.

Avdelningarna anordnar såväl utåtriktad verksamhet som aktiviteter för medlemmarna.


Förbundsmötet

Förbundsmötet äger rum vartannat år och är Adoptionscentrums högsta beslutande organ.

På Förbundsmötet väljs förbundsstyrelsen. Förbundsmötet består av ombud från samtliga Adoptionscentrums lokalavdelningar. Alla medlemmar är välkomna att närvara och delta i debatten vid förbundsmötet, men saknar beslutsrätt - det är ombuden som röstar och beslutar i de frågor som behandlas.

Förbundsmötet behandlar de gångna två årens verksamhets- och förvaltningsberättelser och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutar också om medlemsavgiften. Motion - skriftliga förslag - till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem, avdelning eller medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda den tid före förbundsmötet som anges i stadgarna.


Valberedning

På Förbundsmötet väljs en ny styrelse för de kommande två åren.

Valet av förbundsstyrelsen förbereds av valberedningen. Vid Förbundsmötet 2019 valdes följande medlemmar till valberedning fram till nästa Förbundsmöte.

 • Inga Näslund (sammankallande)
 • Anna Matthiessen
 • Margret Josefsson
 • Martin Värnlid
 • Luisa Landewall

Förslag och synpunkter på den nya styrelsen skickas till valberedningen@adoptionscentrum.se


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid förbundsmötet i maj 2019.

Du som är medlem i Adoptionscentrum och vill veta mer om styrelsens arbete och ansvarsområden hittar information på "Medlem" efter att ha loggat in. Där finns även de senaste protokollen från styrelsemöten samt protokoll från förbundsmötena.

 • Förbundsstyrelsen
  • Johan HögbergOrdförande
   Johan Högberg

   Johan Högberg är 51 år, adopterad från Iran och bor i Sigtuna tillsammans med sin fru som är adopterad från Korea. Han är utbildad inom datavetenskap och arbetar som systemutvecklare. 

   År 1999 var Johan med och startade Adoptionscentrums dåvarande rikstäckande avdelning för adopterade.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2014, omvald 2017
   Vald till förbundsordförande 2019

   Intressefrågor
   Stärka bilden av Adoptionscentrum som en barnrättsorganisation, stöd till adopterade, rättighetsfrågor för adopterade, rötterfrågor, diskrimineringsfrågor, etikfrågor samt filosofiska och psykologiska frågeställningar kring adoption.

   E-post
   johan.hogberg@adoptionscentrum.se

  • Sofia Eugenzon PersbeckVice ordförande
   Sofia Eugenzon Persbeck

   Sofia Eugenzon Persbeck är 48 år, bor Kista utanför Stockholm, adopterad från Argentina och har två barn adopterade från Colombia. Hon har en Fil kand i kulturpedagogik och folkhögskolelärarexamen i kultur. Idag arbetar Sofia som HR-strateg på Arbetsförmedlingen

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2017, omvald 2019
   Vice ordförande 2019

   Intressefrågor
   Strategi för hur Adoptionscentrum ska hantera utmaningen med bl a sjunkande medlemstal. Möjligheten för adopterade att söka sina rötter på ett ansvarsfullt sätt. Stärka Adoptionscentrum som organisation, för adopterade och deras föräldrar samt arbeta mot diskriminering i samhället.

   E-post
   sofia.eugenzon-persbeck@adoptionscentrum.se

  • Wilhelm KaldoVice ordförande

   Wilhelm, Ville, är 36 år och har två söner adopterade från Taiwan. Han bor i Stockholm och arbetar som kanslichef och förbundsjurist på Säljarnas Riksförbund med stor vana av att verka i en ideell organisation.

   Ville är en erfaren talare och har bl a föreläst på Adoptionscentrum om hur det var att adoptera från Taiwan.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019
   Vice ordförande 2019

   Intressefrågor
   Adoptionscentrum ska synas och höras mer i det offentliga samtalet, att adoption i större utsträckning diskuteras som ett bra alternativ för att skaffa barn och att fler blir medvetandegjorda på hur processen går till. Att adopterade får bra stöd om de behöver det oavsett var i landet man bor. Skapa opinion för adoption.

   E-post
   wilhelm.kaldo@adoptionscentrum.se

  • Jonas AnderssonLedamot
   Jonas Andersson

   Jonas Andersson är 59 år och har två barn adopterade från Vietnam. Han är egen företagare i reklambranschen och bor i Bagarmossen, Stockholm.

   Jonas har sedan 2001 varit ordförande i AC Stockholm Söder och blev i juni 2019 ordförande i den nya avdelningen AC Stockholm. Han är också ordförande i Stiftelsen Föräldralösa barn sedan 2014.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2014, omvald 2017 och 2019

   Intressefrågor
   Adoptionscentrum ska vara en intresseorganisation för alla medlemmar, t ex med Post Adoptions Service, PAS, oavsett var i landet man bor. Lobbyfrågor kring rötterverksamhet och annan PAS. Barnrättsfrågor, solidaritet, biståndsverksamhet och barns rätt till en familj.

    

   E-post
   jonas.andersson@adoptionscentrum.se

  • Daniel BergstrandLedamot
   Daniel Bergstrand

   Daniel är 22 år och adopterad från Thailand. Han är uppvuxen i Växjö men bor numera i Stockholm.  Daniel har yrkeserfarenhet från två programvarujättar med olika roller inom kundservice, marknad, affärsutveckling och digitaliseringsansvar. Han har också styrelseuppdrag i en innebandyförening med ansvar för ungdomsutvecklingen samt i ett Software as a Service-företag i USA som riktar sig mot byggbranschen.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019

   Intressefrågor
   Har stor passion för att Adoptionscentrum ska vara en ännu mer relevant aktör i framtiden, och ser stor potential i förbundets verksamhet.

   E-post
   daniel.bergstrand@adoptionscentrum.se

  • Torbjörn EnochsonLedamot

   Torbjörn Enochson, 60 år har två barn adopterade från Ryssland och bor i Södra Sandby utanför Lund. Torbjörn civilekonom och adjunkt i ekonomi. Idag arbetar han som redovisningskonsult i eget företag.

   Torbjörn har bland annat hållit i studiecirklar för blivande adoptivföräldrar i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2017, omvald 2019

   Intressefrågor
   En ekonomi i balans och att pengar används med försiktighet, speciellt när organisationens framtida utveckling är svår att förutsäga. Kommunikation kring adoption som möjlighet att bilda familj. Hitta en modell för en fungerande PAS-verksamhet (Post Adoption Service) inom Adoptionscentrum. Förnya Adoptionscentrums arbetssätt i syfte att förmedla fler adoptioner.

   E-post
   torbjorn.enochson@adoptionscentrum.se

  • Heléne IdahlLedamot
   Heléne Idahl

   Heléne är 50 år och adopterad från Sydkorea. Hon bor i Umeå och arbetar med ledningsstöd, driver arbetsmiljöfrågor och är fackligt förtroendevald i Vision Region Västerbotten. Heléne är utbildad i turism och marknadsföring och har bl a erfarenhet från internationellt arbete vid Utrikesdepartementet och bl a varit placerad vid den svenska FN-delegationen och generalkonsulatet i New York i 14 år.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019

   Intressefrågor
   Tillvarata medlemmarnas intressen och attrahera fler medlemmar. Stöd till adopterade och adoptivföräldrar. Bredda bilden av adoption och lyfta fram möjligheterna med att adoptera. Adoptionscentrum ska vara en relevant aktör i arbetet för barnens rättigheter i Sverige och i utlandet.

   E-post
   helene.idahl@adoptionscentrum.se

  • Magnus LjungkvistLedamot
   Magnus Ljungkvist

   Magnus Ljungkvist är 50 år, har tre barn adopterade från Sydkorea och familjen bor i Bromma, Stockholm. Han är utbildad journalist och har bland annat arbetat som stabschef, presschef och kommunikatör på många nivåer i samhället. Idag arbetar Magnus i ledningsfunktion på Stockholmshem.

   Som ansvarig utgivare för förbundets medlemstidning har Magnus lett arbetet med att förnya tidningens innehåll, design och namn.

   Förbundsstyrelsen
   Invald i förbundsstyrelsen 2014, omvald 2017 och 2019
   Ansvarig utgivare för A:tidskrift om adoption

   Intressefrågor
   Utveckla och stärka de etiska aspekterna av adoptioner, och verka för barns rätt till familj och trygg familjebildning genom nationella och internationella adoptioner. Verka för att Adoptionscentrum ger ett starkt stöd till adopterade och deras familjer genom livet. Stort engagemang i demokratiska processer och medlemsinflytande.

   E-post
   magnus.ljungkvist@adoptionscentrum.se

  • Sophia PetersenLedamot
   Sophia Petersen

   Sophia Petersen är 33 år och adopterad från Sydkorea. Hon arbetar som verksamhetschef på ett hantverksbageri, med ansvar för budgetplanering, projektledning och kundkontakter.

   Sophia är engagerad i AC Stockholm styrelse och i förbundets redaktionsutskott. Hon har också föreläst om sin återresa, varit projektledare för workshops för vuxna adopterade och är nationell och lokal kontaktperson.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019

   Intressefrågor
   Ge en nyanserad bild av adoption. Verka för att Adoptionscentrum ska gå i bräschen för adoptionsfrågor. Ge adopterade, adoptivföräldrar och såväl par som ensamstående som ska adoptera möjlighet att mötas i verkligheten och inte enbart på sociala plattformar

   E-post
   sophia.petersen@adoptionscentrum.se

  • Staffan TillingLedamot
   Staffan Tilling

   Staffan Tilling, 67 år och har två bar adopterade från Taiwan. Han är pensionerad jurist med en yrkeskarriär inom polisen och som ordförande i Saco-S Polismyndigheten.

   Staffan har varit aktiv i Adoptionscentrum sedan tidigt 90-tal, bla som ordförande i AC Uppland.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 1995–2013, åter invald 2014, omvald 2017 och 2019

   Intressefrågor
   Förbundets utlandskontakter, kontakter med centralmyndigheten, PAS samt ”ordning och reda”.

   E-post
   staffan.tilling@adoptionscentrum.se

  • Malin TuvessonLedamot

   Malin är 40 år har som ensamstående adopterat en flicka från Sydafrika. Hon är utbildad civilekonom och har bland annat studerat i Sydafrika. Arbetar med affärsutveckling på Coca-Cola. Har genom åren haft ideella styrelseuppdrag i olika BRF och inom Handels, men också varit mentor och startat ett kvinnligt nätverk för mångfald på sin nuvarande arbetsplats.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019

   Intressefrågor
   Rasism och mångfald, adoption som familjebildning, HIV Sverige och Noaks ark, vikten av empati till barnets historia och erfarenheter, afrohår, adoptera skolbarn och special needs.

   E-post
   malin.tuvesson@adoptionscentrum.se