Förbundet

Medlemmar och lokalavdelningar

Adoptionscentrum samlar cirka 3 000 medlemsfamiljer.

Som medlem får du en avdelningstillhörighet till en av våra lokalföreningar beroende på var i landet du bor. Vi har 9 lokalavdelningar som är indelade i geografiska verksamhetsområden och en central avdelning som bland annat är till för medlemmar bosatta utanför Sverige.

Avdelningarna fungerar självständigt med egna styrelser, vilka total omfattar cirka 180 aktiva ledamöter i alla avdelningar. Verksamhet i lokalavdelningarna bygger på ideella krafter och medlemmarna bidrar och deltar i den mån de har möjlighet.

Avdelningarna anordnar såväl utåtriktad verksamhet som aktiviteter för medlemmarna.


Förbundsmötet

Förbundsmötet äger rum vartannat år och är Adoptionscentrums högsta beslutande organ.

På Förbundsmötet väljs förbundsstyrelsen. Förbundsmötet består av ombud från samtliga Adoptionscentrums lokalavdelningar. Alla medlemmar är välkomna att närvara och delta i debatten vid förbundsmötet, men saknar beslutsrätt - det är ombuden som röstar och beslutar i de frågor som behandlas.

Förbundsmötet behandlar de gångna två årens verksamhets- och förvaltningsberättelser och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet beslutar också om medlemsavgiften. Motion - skriftliga förslag - till förbundsmötet kan väckas av enskild medlem, avdelning eller medlemsorganisation. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda den tid före förbundsmötet som anges i stadgarna.


Valberedning

På Förbundsmötet väljs en ny styrelse för de kommande två åren.

Valet av förbundsstyrelsen förbereds av valberedningen. Vid Förbundsmötet 2021 valdes följande medlemmar till valberedning fram till nästa Förbundsmöte.

 • Inga Näslund (sammankallande)
 • Luisa Landewall
 • Ulrika Jarlemyr
 • Lena Falk

Förslag och synpunkter på den nya styrelsen skickas till valberedningen@adoptionscentrum.se


Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs vid Förbundsmötet som hålls vartannat år. Nuvarande förbundsstyrelse valdes vid Förbundsmötet i maj 2021.

Du som är medlem i Adoptionscentrum och vill veta mer om styrelsens arbete och ansvarsområden hittar information på "Medlem" efter att ha loggat in. Där finns även de senaste protokollen från styrelsemöten samt protokoll från Förbundsmötena.

 • Förbundsstyrelsen
  • Wilhelm KaldoOrdförande
   Wilhelm Kaldo

   Wilhelm, Ville, född 1983 och har två söner adopterade från Taiwan. Han bor i Stockholm och arbetar som kanslichef och förbundsjurist på Säljarnas Riksförbund med stor vana av att verka i en ideell organisation.

   Ville är en erfaren talare och har bl a föreläst på Adoptionscentrum om hur det var att adoptera från Taiwan.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019
   Vice ordförande 2019
   Ordförande 2021

   Intressefrågor
   Adoptionscentrum ska synas och höras mer i det offentliga samtalet, att adoption i större utsträckning diskuteras som ett bra alternativ för att skaffa barn och att fler blir medvetandegjorda på hur processen går till. Att adopterade får bra stöd om de behöver det oavsett var i landet man bor. Skapa opinion för adoption.

   E-post
   wilhelm.kaldo@adoptionscentrum.se

  • Sofia Eugenzon PersbeckLedamot
   Sofia Eugenzon Persbeck

   Sofia Eugenzon Persbeck är född 1970, bor Kista utanför Stockholm, adopterad från Argentina och har två barn adopterade från Colombia. Hon har en Fil kand i kulturpedagogik och folkhögskolelärarexamen i kultur. Idag arbetar Sofia som HR-strateg på Arbetsförmedlingen

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2017, omvald 2019
   Vice ordförande 2019
   Omvald 2021

   Intressefrågor
   Strategi för hur Adoptionscentrum ska hantera utmaningen med bl a sjunkande medlemstal. Möjligheten för adopterade att söka sina rötter på ett ansvarsfullt sätt. Stärka Adoptionscentrum som organisation, för adopterade och deras föräldrar samt arbeta mot diskriminering i samhället.

   E-post
   sofia.eugenzon-persbeck@adoptionscentrum.se

  • Johan HögbergLedamot
   Johan Högberg

   Johan Högberg är 51 år, adopterad från Iran och bor i Sigtuna tillsammans med sin fru som är adopterad från Korea. Han är utbildad inom datavetenskap och arbetar som systemutvecklare. 

   År 1999 var Johan med och startade Adoptionscentrums dåvarande rikstäckande avdelning för adopterade.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2014, omvald 2017
   Vald till förbundsordförande 2019
   Omvald till ledamot 2021

   Intressefrågor
   Stärka bilden av Adoptionscentrum som en barnrättsorganisation, stöd till adopterade, rättighetsfrågor för adopterade, rötterfrågor, diskrimineringsfrågor, etikfrågor samt filosofiska och psykologiska frågeställningar kring adoption.

   E-post
   johan.hogberg@adoptionscentrum.se

  • Jonas AnderssonLedamot
   Jonas Andersson

   Jonas Andersson är född 1960 och har två barn adopterade från Vietnam. Han är egen företagare i reklambranschen och bor i Bagarmossen, Stockholm.

   Jonas var ordförande i AC Stockholm Söder/AC Stockholm från 2001 och fram till mars 2022. Han är ordförande i Stiftelsen Föräldralösa barn sedan 2014.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2014, omvald 2017, 2019 och 2021

   Intressefrågor
   Adoptionscentrum ska vara en intresseorganisation för alla medlemmar, t ex med Post Adoptions Service, PAS, oavsett var i landet man bor. Lobbyfrågor kring rötterverksamhet och annan PAS. Barnrättsfrågor, solidaritet, biståndsverksamhet och barns rätt till en familj.

    

   E-post
   jonas.andersson@adoptionscentrum.se

  • Torbjörn EnochsonLedamot
   Torbjörn Enochson

   Torbjörn Enochson är född 1959 har två barn adopterade från Ryssland och bor i Södra Sandby utanför Lund. Torbjörn är civilekonom och adjunkt i ekonomi. Idag arbetar han som redovisningskonsult i eget företag.

   Torbjörn har bland annat hållit i studiecirklar för blivande adoptivföräldrar i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2017, omvald 2019 och 2021

   Intressefrågor
   En ekonomi i balans och att pengar används med försiktighet, speciellt när organisationens framtida utveckling är svår att förutsäga. Kommunikation kring adoption som möjlighet att bilda familj. Hitta en modell för en fungerande PAS-verksamhet (Post Adoption Service) inom Adoptionscentrum. Förnya Adoptionscentrums arbetssätt i syfte att förmedla fler adoptioner.

   E-post
   torbjorn.enochson@adoptionscentrum.se

  • Heléne IdahlLedamot
   Heléne Idahl

   Heléne är född 1968 och adopterad från Sydkorea. Hon bor i Umeå och arbetar med ledningsstöd, driver arbetsmiljöfrågor och är fackligt förtroendevald i Vision Region Västerbotten. Heléne är utbildad i turism och marknadsföring och har bl a erfarenhet från internationellt arbete vid Utrikesdepartementet och bl a varit placerad vid den svenska FN-delegationen och generalkonsulatet i New York i 14 år.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019, omvald 2021

   Intressefrågor
   Tillvarata medlemmarnas intressen och attrahera fler medlemmar. Stöd till adopterade och adoptivföräldrar. Bredda bilden av adoption och lyfta fram möjligheterna med att adoptera. Adoptionscentrum ska vara en relevant aktör i arbetet för barnens rättigheter i Sverige och i utlandet.

   E-post
   helene.idahl@adoptionscentrum.se

  • Sophia PetersenLedamot
   Sophia Petersen

   Sophia Petersen är född 1986 och adopterad från Sydkorea. Till vardags arbetar hon med projektledning och administration på SKR, Sveriges Kommuner & Regioner.

   Sophia är ordförande i AC Stockholms lokalavdelning och sammankallande för förbundets redaktionsutskott som ansvarar för medlemstidningen. Sophia ingår även i kansliets redaktion som ansvarar för sociala medier. Hon har föreläst om sin återresa och varit projektledare för workshops riktade till vuxna adopterade. Utöver det är hon även kontaktperson.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019, omvald 2021

   Intressefrågor
   Ge en nyanserad bild av adoption. Verka för att Adoptionscentrum ska gå i bräschen för adoptionsfrågor. Ge adopterade, adoptivföräldrar och såväl par som ensamstående som ska adoptera möjlighet att mötas i verkligheten och inte enbart på sociala plattformar

   E-post
   sophia.petersen@adoptionscentrum.se

  • Malin TuvessonLedamot

   Malin är född 1978 och har som ensamstående adopterat en flicka från Sydafrika. Hon är utbildad civilekonom och har bland annat studerat i Sydafrika. Malin arbetar med affärsutveckling på Coca-Cola. Hon har genom åren haft ideella styrelseuppdrag i olika BRF och inom Handels, men också varit mentor och startat ett kvinnligt nätverk för mångfald på sin nuvarande arbetsplats.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2019, omvald 2021

   Intressefrågor
   Rasism och mångfald, adoption som familjebildning, HIV Sverige och Noaks ark, vikten av empati till barnets historia och erfarenheter, afrohår, adoptera skolbarn och special needs.

   E-post
   malin.tuvesson@adoptionscentrum.se

  • Ida LaestanderLedamot
   Ida Laestander

   Ida är född 1980 och är i starten på sin adoptionsprocess. Hon bor i Arjeplog i Norrland och arbetar som enhetschef inom stöd och service.

   Förbundsstyrelsen
   Invald 2021

   Intressefrågor

   E-post
   ida.laestander@adoptionscentrum.se