Datum:  2018-02-05

Uttalande - Adoptionscentrums adoptionsverksamhet i Chile

Adoptionscentrum arbetade med adoptioner från Chile till Sverige mellan 1971 och 1991. Innan adoptionsverksamheten i Chile startade gjordes en noggrann genomgång av hur adoptionsproceduren skulle gå till och vilka lagar och regler som fanns för att säkerställa att det gick att genomföra juridiskt och etiskt korrekta adoptioner. Adoptionscentrum arbetar enbart i länder där det finns en lagstiftning som tillåter och reglerar adoptionsverksamhet till utlandet och där det finns behov av internationella adoptioner.

I Chile var det vid den här tiden barnavårdsdomstolarna som hade juridisk behörighet att fatta beslut rörande övergivna eller, av de biologiska föräldrarna, överlämnade barn. Barnavårdsdomstolarna anlitade socialarbetare som hade till uppgift att utföra det utredningsarbete som krävdes för att klarlägga barnens bakgrund och behov samt den biologiska familjens situation.

Adoptionscentrums medarbetare i Chile hade kontakt med barnavårdsdomstolar i flera städer som meddelade henne när ett barn behövde ett nytt hem. Medarbetaren vidarebefordrade då adoptionsansökan från en familj i Sverige som var intresserad av att adoptera barnet.

Det var också barnavårdsdomstolarna som utsåg de blivande adoptivföräldrarna i Sverige till vårdnadshavare, och utfärdade tillstånd att föra barnet till Sverige för att slutföra adoptionen. Adoptionerna fullföljdes i svensk tingsrätt, och det svenska adoptionsbeslutet skickades till Chile för arkivering i akten på barnavårdsdomstolen.

Det finns flera skäl till att Adoptionscentrum avslutade adoptionsverksamheten i Chile i början av 90-talet, men främst berodde det på att allt färre barn placerades hos svenska adoptionssökande. Delvis berodde detta på ett minskat behov av internationell adoption, eftersom allt fler barn kunde placeras i chilenska adoptivfamiljer och att den sociala välfärden ökade. Antalet adoptioner till Sverige minskade också på grund av att adoptionsorganisationer från andra länder startade upp sin verksamhet i Chile, och att privatpraktiserande advokater tilläts genomföra enskilda adoptioner till utlandet.

Adoptionscentrum har under alla år fortsatt att hålla kontakten med Chile. Både med olika personer som tidigare varit involverade i vår verksamhet och med den chilenska centralmyndigheten för adoptionsfrågor, SENAME.

Många adopterade har genom åren sökt sina rötter och fått kontakt med sina biologiska familjer i Chile, med Adoptionscentrums och SENAME’s hjälp. Adoptionscentrum har arrangerat fem gruppåterresor för adopterade, och många adopterade har även rest tillbaka till Chile på egen hand.

Adoptionscentrum är en ideell organisation utan partipolitiska och religiösa bindningar. Barns rätt till familj präglar verksamheten som utgår från barnets bästa i ett livslångt perspektiv. FN:s konvention om barnets rättigheter och 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är grundläggande för Adoptionscentrums arbete.