Datum:  2018-02-05

Uttalande - Modernare adoptionsregler

Efter åtta år har den offentliga utredningen ”Modernare adoptionsregler” (SOU 2009:61) lett till en lagrådsremiss som regeringen presenterade den 7 december 2017.

- Det är glädjande att regeringen i lagen markerar adopterades rätt till kunskap om sitt ursprung och befriande att sökandes ålder inte ska vara en enskild faktor vid bedömning av sökandes lämplighet, säger Margret Josefsson, förbundsordförande.

I remissen framkommer bland annat följande:

 

  • Adoptivföräldrarna ska vara skyldiga att berätta för barnet att han eller hon är adopterad.
  • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par.
  • Den undre åldersgränsen föreslås till 18 år och ingen övre åldergräns införs. Tvärtom tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.
  • Utredningen i adoptionsärenden ska genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning och en markering görs att detta ska ske skyndsamt.
  • Medgivande för adoption ska gälla i tre år.

Adoptionscentrum ställer sig positiv till att det i svensk lag markeras att den som adopterar har en skyldighet att informera barnet om att det är adopterat. Detta ansvar ska dock kopplats samman med socialtjänstens skyldighet enligt socialtjänstlagen att ge stöd och hjälp till adoptivfamiljer.

- Som en konsekvens av detta behöver också samhället ta sitt ansvar för adopterades rätt till sitt ursprung och hur det ska lösas så väl praktiskt som ekonomiskt. Vi önskar därför en utredning som kan gå vidare med dessa frågor, påtalar Margret Josefsson.

Adoptionscentrum har länge drivit frågan om att ta bort den övre åldersgräns vid medgivande för adoption som tillämpats av många kommuner då detta slagit hårt i enskilda ärenden. Ibland har påbörjade adoptionsärenden fått avbrytas för att nytt medgivande inte har lämnats enbart för att en eller båda i ett par fyllt 43 år. Detta i kombination med att även sambor kan adoptera gemensamt och att medgivanden nu föreslås gälla i tre år bidrar till ökade adoptionsmöjligheter.

- För ett år sedan fattades beslut om höjt adoptionsbidrag och nu kommer ett lagförslag där regeringen tydligt visar att man är positivt inställd till adoptioner. Detta ger fler barn chans att få en permanent familj, vilket är fantastiskt, avslutar Margret Josefsson.

Lagändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.