Externa aktörer

Socialnämnden i din kommun ansvarar för att adoptivfamiljer får stöd och hjälp efter adoption. Familjerådgivning, barn-ungdomspsykiatri, barnhälsovård, förskola, skola och ungdomsmottagning kan erbjuda stöd och rådgivning.

 

MFoF. MFoF den statliga myndigheten med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Här finns information samlad kring adoption och adopterade som söker sina rötter, artiklar, forskning och publikationer. MFoF erbjuder adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB.

 

Adoptionscentrum har sammanställt en lista över andra kontakter som erbjuder råd och stöd.

St:Lukas www.sanktlukas.se
St.Lukas har mottagningar över hela landet. På mottagningarna arbetar leg.psykoterapeuter med bred kompetens beträffande samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling. De erbjuder individuell psykoterapi och stöd i form av t ex familjesamtal.

S:t Lukas driver även ett nationellt chattforum för unga (13-25 år) chatt för unga vuxna som har behov av att prata med någon om livets alla frågor. Chatten är gratis och bemannas av volontärer med intresse, erfarenhet och kunskap kring ungas utveckling och livsvillkor.

 

Mind:s föräldratelefon, 020-85 20 00
Vänder sig till vuxna som har frågor kring barn i sin närhet eller funderingar om sin roll som förälder. De som svarar är socionomer och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.Föräldratelefonen är öppen alla vardagar 10.00-15.00.

 

Ericastiftelsen  www.ericastiftelsen.se
Ger råd och stöd till adopterade och deras familjer.Psykoterapi- och behandlingsverksamhet för barn i förskoleåldern och deras föräldrar i Stockholms län, men tar även emot ungdomar och unga vuxna upp till 24 års ålder. Föräldrar kan söka för barn i alla åldrar och få råd för egen del i föräldrarollen. Tar också emot barn för behandling med omfattande psykisk problematik. Avgiftsfritt upp till 18 år, därefter landstingstaxa.

 

Offentlig verksamhet

Duvnäs föräldrastöd stockholm.se
Duvnäs Föräldrastöd är en verksamhet inom Stockholms stad för familjer med barn 0-10 år. Verksamheten erbjuder familjebehandling med fokus på anknytning och samspelsstöd. Vänder sig till boende inom Stockholms stad samt kommuner med särskilt avtal. 

E-post: duvnasforaldrastod@stockholm.se

  

Göteborgs Stads adoptionsrådgivning

Om du har adopterat ett barn eller själv är adopterad och har behov av råd och stöd kan du vända dig till adoptionsrådgivningen. Adoptionsrådgivningen utförs av Psykologenheten Hisingen på uppdrag av Social resursförvaltning.

 Telefon: 031-366 67 10

 Telefontider: mån-tor 8.30-12, fre 8.30-12

 Adress: Vågmästaregatan 1d, 417 02 Göteborg

 

UMO umo.se
UMO är en webbplats som vänder sig till ungdomar mellan 13-25 år, finansierad av landets alla landsting och regioner. Sajten har bra information på temat "Att vara adopterad".

 

Forum för Funktionshinder www.forumfunktionshinder.se
Ett informationscenter i Stockholm med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. Alla är välkomna att låna. Rådgivningen är en bred upplysningstjänst om funktionshinder. Kurser arrangeras för föräldrar, närstående och yrkesverksamma. Syftet med forumet är att öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser.

 

Logopedi logopeder.sll.se 
Logopedi Södra i Stockholm tar emot remisser från hela landet. De har logopeder med kunskaper om adopterade barn, språkbyte och flerspråkighet. För att komma till logoped måste man ha en remiss från BVC-sjuksköterska, skolsjuksköterska, läkare, psykolog eller annan logoped. Logopedi Södra tar emot remiss från hela landet.

Remissadress: 
Logopedi Södra 
Önskad logopedmottagning / önskad logoped
Gullmarsplan 17 
121 40 Johanneshov

 

Nationellt kompetenscenter kring barn med hiv www.barnhiv.se
Barnhivcentrum är kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

 

Privat

Lainio Centret Adoption & Familjekompetens
Lainio Centret arbetar över hela landet, även i familjernas hemmamiljö och på uppdrag av kommuner. Verksamheten är främst inriktad på adopterade barn med särskilda behov samt adoptivfamiljer med barn och ungdomar som har svårigheter i socialt samspel, kommunikation, anknytning eller beteendeavvikelser och andra typer av neuropsykiatrisk problematik.

Telefon: 018-100 123 eller 0981-41110
E-post:
adoption.familj@telia.com
Avgift: Utifrån insats

 

Lovisa Kim lovisakim.se
Socionom och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av adoptionsområdet. Erbjuder rådgivning, stödsamtal och psykoterapi för vuxna och unga. Arbetar med ett relationellt förhållningssätt, utifrån en psykodynamisk grundsyn och med fokus på affekter.

Telefon: 0723-123 430
E-post: isa@lovisakim.se
Avgift: Sedvanlig taxa

 

Anna Amazeen annaamazeen.se

Anna har legitimation som psykoterapeut samt master i socialt arbete och har många års erfarenhet av adoptionsfrågor i USA och Sverige. Tar emot adopterade, adoptivföräldrar och yrkesverksamma för stöd, rådgivning och utbildning i frågor om anknytning, separationer, inskolning, utagerande beteende, identitet, ursprung, rasism och mångfald. Anna är själva adopterad och har erfarenheter av rasism. 

Telefon: 073-5026340
E-post: anna@annaamazeen.se
Avgift: Utifrån insats och förmåga att betala

 

Anna Wessberg Psykoterapi  www.awpsykoterapi.se
Leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk vuxenpsykologi. Själv adopterad från Sydkorea med ett särskilt intresse för adoption och adoptionsrelaterad problematik. Arbetar främst utifrån psykodynamisk grund med affekter, relationer och anknytning i fokus. Erbjuder psykoterapi, stödsamtal eller rådgivning till vuxna och unga vuxna. Verksam i Malmö.

Telefon: 0733246948
Mail: info@awpsykoterapi.se
Taxa: sedvanlig taxa

 

Adoptis www.adoptis.se
Adoptis är sakkunniga i adoptionsfrågor samt erbjuder utbildning. Verksamheten vänder sig både till professionella, som t ex pedagoger inom förskola och skola, och till adoptivfamiljer. Är specialiserade på det adopterade barnets utveckling och anknytning.

 

Adoptiva www.adoptiva.se
Privat psykologmottagning som har specialiserat sig på adoptionsrelaterad problematik. Erbjuder bl.a psykoterapi och familjerådgivning.

 

Hedenbro Institutet http://www.hedenbro.se/
Hedenbro Institutet har lång erfarenehet att arbeta med adoptivfamiljer. Speciellt engagemang och kunskap för barn som är adopterade.

Relationsbygget  https://www.relationsbygget.se/

Relationsbygget fokuserar på barn/ungdomar med komplexa trauman och erbjuda stöd och behandling till framför allt familjehem och adoptivfamiljer som ett komplement till den vård som erbjuds via kommun och landsting.

Relationsbygget arbetar utifrån ett holistiskt och integrativt synsätt på människans utveckling och hälsa och kombinerar många olika evidensbaserade metoder, såväl kognitiva som lek- och kroppsbaserade metoder.

Övrigt

 

Stockholms Stad stockholm.se
Under Stockholm stads hemsida för stöd för adopterade och deras familjer finns många bra skrifter, länkar och publikationer.