10 tips för att undvika fallgropar

Här får du tips och råd, som kan vara till nytta i ditt arbete med att formulera utredningar och beslutsunderlag för internationella adoptioner. De är baserade på 50 års erfarenhet av utredningar och hur de tas emot i länder där vi har verksamhet.

1. Sortera och prioritera
Använd inte ett för byråkratiskt språk, eftersom det kan misstolkas i översättning. Prioritera det som är väsentligt och strukturera innehållet så att en person vid första anblicken kan ögna igenom materialet och få en känsla för innehållet.

Tänk på att de sökande ska jämföras med sökande från andra adoptionsländer. I många länder finns en tradition av att uttrycka sig positivt målande i utredningarna.

2. Tänk inte på ett specifikt land
Vi vet att många familjer redan när de söker medgivande är specifika i sitt val av land de vill adoptera ifrån. Men, ha som regel att inte skräddarsy innehåll och ordval för ett specifikt land. Val av land kan ändras över tid och det som var väldigt specifikt för ett land kan bli tokigt i ett annat.

3. Undvik att specificera sökandes önskemål om barnet
När de sökande i utredningen ger en beskrivning av vilka barn de är öppna för att adoptera är det viktigt att värdera varje formulering. Precis som när det gäller val av land (se punkt 2) ändras önskemål och inställning ofta över tid i adoptionsprocessen. Formuleringar som "så friskt som möjligt" eller specifika åldersönskemål begränsar därför de sökandes möjligheter. Många formuleringar, som känns tydliga vid utredningstillfället kan dessutom tolkas helt annorlunda av myndigheter i utlandet.

4. Skriv hellre generellt än specifikt
”Bor i Mönsterås” kan med fördel bytas ut mot ” bor i en mindre stad vid kusten”. ”Bor i Örebro” blir då ”bor i en medelstor stad i inlandet”.

De sökandes yrken och arbetsplatser går också att generalisera. ”arbetar i bilindustrin”, ”som pedagog” etc ger mer information än att nämna enskilda företag.

5. Undvik negation
Att en person inte röker eller inte dricker är positivt i Sverige, men formuleringarna väcker ofta misstänksamhet i utlandet. ”Om hen inte dricker, varför nämns det då?”. 

Andra exempel är "Makarna är inte aktivt kristna" "går inte i kyrkan annat än vid högtidliga tillfällen". Det väcker fler frågor än det ger svar.

I många fall är det bättre att utelämna den här typen av ”icke-information”.

6. Var uppmärksam på kulturella kullerbyttor
”Bor i en renoverad lada” begriper ju varje svensk, och tycker att det är jättehäftigt. Men i många andra länder väcker det stor oro om de sökande bor i en lada, som då liknas vid skjul/uthus etc.

”Gillar att påta i jorden”, ”Handlar mycket på second hand och gillar loppisfynd” är andra exempel på beskrivningar som är positivt laddade hos oss, men som har en helt annan betydelse i många länder.

7. Avstå från slang
Undvik slangord och talesätt som är svåra att översätta. "Bullmamma", "hönsmamma", "för snälla för sitt eget bästa", "göra en höna av en fjäder är uttryck" som är fullkomligt obegripliga på många språk.

8. Hitta det speciella
I många länder är själva sinnebilden av en svensk att hen är ”lugn och trygg” och lever i en ”harmonisk relation”. Använd ett mer personligt språk och hitta det som är speciellt med just dessa sökande.

9. Förklara svåra ord
"Depression" bör beskrivas tydligare eftersom det i svenskan kan betyda allt från nedstämd till psykiskt sjuk. Berätta också hur det har löst sig – terapi, samtalskontakt etc. I många av de länder vi arbetar i är det mycket mindre tabubelagt att gå till en terapeut än vad det är hos oss. 

10. Balansera ekonomin
I den ekonomiska redovisningen är det för oss i Sverige inget märkvärdigt att redovisa tex lån. I andra länder är det helt otänkbart och ett tecken på att de sökande inte klarar sin ekonomi. Om ni redovisar lån och skulder – var noga med att också ta upp värdet på de sökandes tllgångar: husets försäljningsvärde, bilar, sommarstugans försäljningsvärde, båt etc. Balansera skulder med tillgångar helt enkelt.

När det gäller de sökandens inkomst förväntar sig våra utländska samarbetspartners att bruttolönen anges.

Information om hur den sökande ska finansiera själva adoptionen riskerar att ge bilden av att de sökande inte har råd att försörja ett barn.